Arbetshälsa – Fysioterapeuterna

Faktablad: Arbetshälsa vid smärta i nacke och rygg

Fysioterapi med arbetsmodellen ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång (ADA) minskar antalet sjukskrivningar och är kostnadseffektivt.

Faktablad om arbetshälsa vid smärta i nacke och rygg

Sjukskrivningar vid smärta i muskler och leder är ett ett stort samhällsproblem

 • Smärta i muskler och leder är den näst vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige, där 16 procent av alla sjukskrivningar beror på det (1).

 • Samhällets totala kostnader för smärta i muskler och leder har beräknats till över 100 miljarder kronor per år (2).

 • Försäkringskassans utgifter för sjukpenning väntas totalt bli 32 miljarder kronor 2019 (3).

 • 20–30 procent av alla läkarbesök i primärvården görs av personer med smärta i muskler och leder (4).

Smärta i muskler och leder – en utmaning för primärvården

Nedsatt arbetsförmåga på grund av smärta i muskler och leder är den näst vanligaste orsaken till att människor är sjukskrivna i Sverige och i denna grupp är smärtor från ryggraden dominerande. Sjukskrivning är ett problem för den drabbade personen och medför kostnader för hälso- och sjukvården. Till detta kommer kostnader för samhället i form av sjukförsäkring och produktionsbortfall samt kostnader för arbetsgivaren i form av sjuklön och lön till vikarie.

Personer med smärta i muskler och leder vänder sig i första hand till primärvården för att bli undersökta och få behandling och råd. Av det totala antalet besök till primärvården görs 20–30 procent av personer som söker för just muskel- och ledsmärta. De flesta av dessa patienter söker hjälp i ett tidigt skede när de fortfarande inte är sjukskrivna.

Av tradition har insatser kopplade till arbetsplatsen inte startats förrän efter långa sjukskrivningsperioder. Genom att i stället tidigt fokusera på att stärka arbetshälsan kan antalet sjukskrivningar minskas. Rätt insatser här kan vara avgörande för det fortsatta förloppet.

Så ökar fysioterapi arbetsförmågan

Fysioterapeuterna är ofta de som först tar emot personer som söker för besvär från muskler och leder inom primärvården. Det har visat sig vara säkert, kostnadseffektivt och uppskattat bland patienterna (5).

Som första kontakt i primärvården har fysioterapeuten en unik möjlighet att tidigt identifiera patienter som har eller riskerar att få en nedsatt arbetsförmåga. För dessa patienter kan fysioterapeuten initiera en dialog med arbetsgivaren enligt metoden ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång (ADA). Aktuell forskning visar att när fysioterapeuten arbetar enligt ADA leder det till att antalet sjukskrivningar minskar för personer med rygg- och nacksmärta. Och de som sjukskrivs kommer snabbare tillbaka i arbete (6).

ADA är ett tillägg till de fysioterapeutiska behandlingsinsatser som patienten kan erbjudas inom primärvården. Insatserna syftar till att minska smärta och att förbättra funktion och arbetshälsa hos patienten. De bygger på en noggrann undersökning och evidensbaserad kunskap.

Att på detta sätt kombinera fysioterapeutiska behandlingsinsatser med ADA har visat sig vara kostnadseffektivt (7).

Prövat i verksamhet - Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA) minskade antalet sjukskrivningar och var kostnadseffektivt

Studien genomfördes i primärvården med ett års uppföljning och inkluderade 32 vårdenheter i södra Sverige. Personer med akut eller subakut rygg- och/eller nacksmärta erbjöds att delta. De 352 deltagarna lottades till två grupper: en referens- och en interventionsgrupp. Båda grupperna erbjöds tidiga, individanpassade, evidensbaserade fysioterapeutiska insatser. Interventionsgruppen erbjöds i tillägg till detta en arbetsplatsintervention i form av Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA). ADA innefattar en dialog i tre steg mellan patient, fysioterapeut och arbetsgivare. När studien följdes upp efter ett år visade det sig att bland dem som fått arbetsplatsinterventionen ADA hade en större andel arbetsförmåga och att arbetssättet var kostnadseffektivt (6, 7).

Referenser

 1. Försäkringskassan. Statistik och analys. https://www.forsakringskassan.se/statistik/ Hämtad 2019-05-05.
 2. Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. Kostnader för rörelseorganens sjukdomar 2012. IHE Rapport 2014:4.
 3. Försäkringskassan. Utgiftsprognos för budgetåren 2018–2021. Rapport 2018-07-29.
 4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. 2012. Tillgänglig via www.socialstyrelsen.se. Hämtad 2019-05-05.
 5. Goodwin RW, Hendrick PA. Physiotherapy as a first point of contact in general practice: a solution to a growing problem? Primary Health Care Research & Development. 2016; 17: 489–502.
 6. Sennehed CP, Holmberg S, Axén I, Stigmar K, Forsbrand M, Petersson IF, Grahn B. Early workplace dialogue in physiotherapy practice improved work ability at 1-year follow-up—WorkUp, a randomised controlled trial in primary care. Pain. 2018;159: 1456–1464.
 7. Saha S, Grahn B, Gerdtham U-G, Stigmar K, Holmberg S, Jarl J. Structured physiotherapy including a work place intervention for patients with neck and/or back pain in primary care: an economic evaluation. Eur J Health Econ. 2019; 20: 317–327.