Fall och skörhet – Fysioterapeuterna

Faktablad: Fall och skörhet

Fysioterapi förebygger fallolyckor, förhindrar och bromsar utvecklandet av skörhet och ökar den äldres självständighet.

Faktablad om fall och skörhet

Fallolyckor är ett stort samhällsproblem

  • Drygt 1 000 personer dör varje år till följd av fallolyckor – fyra gånger fler än som omkommer i trafiken. Dessutom skadas 70 000 personer allvarligt varje år (1).

  • Äldre personer är särskilt utsatta för och sårbara vid fallolyckor. Bland personer som är 80 år eller äldre orsakas nio av tio skador av ett fall. Med ett ökat antal skadade äldre personer kommer, förutom personliga lidanden, också samhällskostnaderna att öka.

  • Redan nu kostar äldre personers fallolyckor samhället cirka 11 miljarder kronor per år (2).

Stor fallrisk för äldre personer

Med stigande ålder ökar risken att falla. Risken att skada sig allvarligt eller avlida på grund av fallskador ökar också.

Att äldre personer har lätt att falla beror bland annat på att muskelstyrkan minskar, balansen försämras och att syn och hörsel ofta blir nedsatt. Också risken att drabbas av kroniska sjukdomar ökar med åldern, vilket i sin tur bidrar till en större risk att falla. Parkinsons sjukdom, stroke och demens är exempel på sådana sjukdomar.

Även skörhet är ett tillstånd som framför allt drabbar äldre personer och som ökar risken att falla. Symtom på skörhet är bland annat muskelsvaghet, låg fysisk aktivitetsnivå och viktminskning. Sköra personer har en minskad reservkapacitet och en ökad risk för försämrad hälsa och att bli beroende av hjälp i dagliga aktiviteter.

Så ger fysioterapi resultat

En viktig del i fysioterapi för äldre personer är att stimulera och ge stöd till fysisk aktivitet och träning. De fysioterapeutiska insatserna spänner över ett brett område: från att förebygga hälsoproblem till att bevara eller öka självständigheten i dagliga aktiviteter.

Fysioterapeuter inom äldres hälsa arbetar i team tillsammans med andra professioner och är verksamma inom både sluten och öppen vård. Äldre personer möter fysioterapeuter bland annat på sjukhus, på primärvårdsmottagningar, på särskilda boenden, inom hemrehabilitering och på dagrehabilitering.

I dag finns övertygande forskning som visar att fysisk aktivitet och träning på äldre dagar är avgörande för god hälsa och funktion. Det ökar också den äldres förutsättningar att vara självständig i dagliga aktiviteter. För att minska risken för fallolyckor och hindra utvecklingen av skörhet är det avgörande att träna styrka, balans och uthållighet (3, 4). Och personer som redan är sköra kan få tillbaka reservkapacitet och muskelstyrka genom träning.

För äldre som bor i eget boende ger fysisk träning en minskning av fallfrekvensen med upp till 40 procent. Fysisk träning med fokus på förbättrad balans är i dag den enda åtgärden som har vetenskapligt stöd för både minskad risk för fall och för minskad risk för frakturer vid fall. Risken för frakturer vid fall minskar med drygt 60 procent (5).

För äldre personer som bor i särskilt boende krävs tvärprofessionella insatser för att motverka skörhet och för att minska risken för fall. Att ge stöd för träning, anpassa miljön och kosten samt att se över vilka läkemedel personen får är viktiga insatser (6).

Att träna fysiskt när funktioner och hälsa sviktar är dock en stor utmaning för många äldre. Men fysioterapeuter har den kunskap som krävs för att individanpassa träning för äldre personer med sviktande funktion eller smärta. Fysioterapeuter har också kunskap om hur man stödjer en person i den beteendeförändring det innebär att påbörja och genomföra träning.

Prövat i verksamhet - Färre fall, minskat lidande och sparade miljoner i Landskrona

I Landskrona har man under tre år genomfört ett projekt för att minska fallfrekvensen hos de personer som löper störst risk att falla. Personer som bodde i särskilt boende och sköra personer i eget boende ingick i projektet. Två arbetsterapeuter och två fysioterapeuter anställdes. Med de ökade resurserna fick de utrymme att arbeta rehabiliterande direkt med de äldre personerna. De fick också möjlighet till nära samverkan med hemvårdsteamen och sjuksköterskorna. Varje äldre persons fallrisk bedömdes, och de som kunde medverka fick genomföra ett träningsprogram för att förbättra muskelstyrka, balans, och förflyttningsförmåga.

Antalet fallolyckor minskade med 9 procent under projekttiden. Omsorgsförvaltningen i Landskrona beräknar att projektet minskade kostnaderna med ca 3,7 miljoner kronor. Därtill kommer det mänskliga lidande som man kunde förhindra.

Referenser

  1. Fallolyckor. Statistik och analys. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 2014; MSB 752.
  2. Samhällets kostnader för fallolyckor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 2010; MSB 0197.
  3. John E, Morley JE, Vellas B. van Kan GA, Anker SD, Bauer JM, et al. Frailty Consensus: A Call to Action. JAMDA. 2013;14: 392–397.
  4. Jadczak AD, Makwana N, Luscombe-Marsh N, Visvanathan R, Schultz TJ. Effectiveness of exercise interventions on physical function in community-dwelling frail older people: an umbrella review of systematic reviews. JBI Database System Rev Implement Rep 2018; 16(3):752–775.
  5. Sherrington C, Michaleff ZA, Fairhall N, Paul S, Tiedemann A, Whitney J, et al. Exercise to prevent falls in older adults: an updated systematic review and meta-analysis. BJSM. 2017; 51 (24): 1750–1758.
  6. Balansera rätt – Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 2011; MSB 306.

Lokala siffror

Förutom ett mänskligt lidande kostar fallolyckor samhället miljardbelopp varje år. Socialstyrelsen har räknat på hur mycket det kostar kommuner och landsting och kommit fram till att kostnaden är 11,1 miljarder kronor/år. Då är inte kostnaderna för primärvården inräknade.

Balansera mera

Balansera mera – tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen, är en nationell kampanj som årligen genomförs vecka 40. Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin. Kampanjen uppmärksammar hur man själv kan minimera risken för att falla.