Första bedömare – Fysioterapeuterna

Faktablad: Första bedömare

Fysioterapeut som första bedömare av smärta i muskler och leder inom primärvården ökar tillgängligheten och patienters hälsa och nöjdhet, ger ett bättre utnyttjande av primärvårdens resurser och är kostnadseffektivt.

Faktablad om fysioterapeut som första bedömare inom primärvården

Tillgänglighet och kvalitet är stora utmaningar för primärvården

 • Tillgängligheten inom primärvården varierar kraftigt över landet. Skillnaderna finns mellan regioner och är särskilt påtagliga mellan vårdenheter (1).

 • Förtroendet för primärvården är svagt och har legat på drygt 60 procent de senaste åren. Det finns ett tydligt samband mellan högt förtroende och god tillgänglighet (1).

 • 16 procent av alla nybesök till läkare inom primärvården görs av personer med smärta i muskler och leder (2).

 • Smärta i muskler och leder är den näst vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige och motsvarar 16 procent av alla sjukskrivningar (3).

Mot en primärvård med god tillgänglighet och hög kvalitet

Det finns ett stort behov av att utveckla primärvårdens tillgänglighet och kvalitet. Statistik kring tillgänglighet inom primärvården visar på en tydlig geografisk ojämlikhet i Sverige (1). När primärvården inte kan erbjuda god vård inom rimlig tid beror det främst på problem med bemanning.

Genom att systematiskt tillvarata den kompetens som primärvårdens olika professioner har så ökar såväl tillgänglighet som kvalitet. Detta har man också tagit fasta på i den förstärkta vårdgarantin för primärvården som gäller från 1 januari 2019. Den förstärkta vårdgarantin innebär att en första bedömning ska ske inom tre dagar och att bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Nu är det patientens behov och professionernas kompetens som ska styra vilken yrkesgrupp hon eller han får träffa.

Så leder fysioterapi till god och nära vård

Den vanligaste orsaken till nybesök inom primärvården är smärta i muskler och leder (2). Smärta i muskler och leder är också den näst vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige (3). Forskning visar att när fysioterapeut är första bedömare för dessa patienter uppnås många positiva effekter. Tillgänglighet ökar, patienterna blir nöjdare och får bättre hälsa, primärvårdens resurser utnyttjas bättre och det är kostnadseffektivt (4, 5, 6, 7).

Vid en första bedömning genomför fysioterapeuten en noggrann undersökning. Fysioterapeuten identifierar då personer som kan lida av svåra medicinska tillstånd som behöver remitteras till läkare och/ eller bilddiagnostik eller annan form av utredning. I dialog med de patienter som inte remitterats vidare upprättas sen en behandlingsplan. För vissa patienter kan det räcka med denna första bedömning och en diskussion om hur patienten på egen hand kan hantera sitt smärttillstånd. För andra kan det vara aktuellt med flera behandlingstillfällen med anpassad fysisk
träning och konsultation om hur patienten undviker att besvären återkommer.

Prövat i verksamhet - Fysioterapeut som första instans leder till bättre hälsoutveckling och lägre resursutnyttjande

I Västra Götalandsregionen införde man en triageringsmodell i offentlig primärvård. En viktig komponent av modellen är att patienter med smärta i muskler och leder bokas direkt till fysioterapeut i möjligaste mån. Effekterna har utvärderats i en doktorsavhandling som visade många fördelar med modellen.

I en klinisk studie på 3 vårdcentraler på Hisingen, Göteborg randomiserade man 55 patienter med smärta i muskler och leder till ett första besök hos antingen fysioterapeut eller läkare och fann att de som började hos fysioterapeut fick högre livskvalitet och visade konsekventa tendenser till lägre dysfunktion, smärta och risk för att utveckla kronisk smärta jämfört med de som hänvisades till läkare. Dessutom visade sig modellen vara kostnadseffektiv och den ledde till lägre resursanvändning. Andra konsekvenser var ökad tillgänglighet och mer samarbete över professionsgränser (6,7).

Referenser

 1. En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum. Vårdanalys 2017.
 2. SKL:s nationella väntetidsdatabas. Förstärkt vårdgaranti inom primärvården. Data för 2019.
 3. Försäkringskassan. Statistik och analys. https://www.forsakringskassan.se/statistik/ Hämtad 2019-05-05.
 4. Ludvigsson ML, Enthoven P. Evaluation of physiotherapists as primary assessors of patients with musculoskeletal disorders seeking primary health care. Physiotherapy 2012;98(2):131-7.
 5. Goodwin RW, Hendrick P. Physiotherapy as a first point of contact in general practice: a solution to a growing problem? Primary Health Care Research & Development 2016; 17: 489–502.
 6. Bornhöft L, Larsson MEH, Nordeman L, Eggertsen R, Thorn J. Health effects of direct triaging to physiotherapists in primary care for patients with musculoskeletal disorders: a pragmatic randomized controlled trial. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease 2019; 11: 1-13.
 7. Bornhöft L, Thorn J, Svensson M, Nordeman L, Eggertsen R, Larsson MEH. More cost-effective management of patients with musculoskeletal disorders in primary care after direct triaging to physiotherapists for initial assessment compared to initial general practitioner assessment. BMC Musculoskeletal Disorders 2019; 20: 186.