Vad heter din fysioterapeut? – Fysioterapeuterna

Vad heter din fysioterapeut?

Fysioterapeuter kan hjälpa dig i livets alla skeenden när du får problem med muskler och leder eller behöver hjälp att återfå rörelseförmågan. Vi kan också stötta dig som behöver komma igång med fysisk aktivitet för att bättra på din hälsa. Därför har vi gjort filmer där vi visar på hur olika människor får hjälp av fysioterapeuter i olika skeenden av livet.

Se längre filmen med Elvy, Vidar, Lovisa och Lena


Vi vet att en aktiv kropp, där du hittar sätt att röra på dig utifrån din förmåga och vilja, är den bästa livförsäkringen mot många av våra livsstils-sjukdomar. Fysisk aktivitet kan också hjälpa dig att behålla förmågor om du har en sjukdom, det kan göra att din livssituation blir bättre.

Det finns idag fysioterapeuter inom alla delar av hälso- och sjukvården och också inom äldreomsorgen, skolan och andra delar av samhället. Vi finns till för dig!


"Att släppa rädslan - mycket sitter i huvudet "


Lovisa drabbades av en knäskada och kunde inte längre spela fotboll. Fysioterapeuten Roem hjälpte henne att komma tillbaka till fotbollsplanen. "Att släppa rädslan - mycket sitter i huvudet, att man ska våga lita på knät igen."


"Nu kan Vidar skratta och le när han ligger på mage"


Även små barn kan få hjälp av en fysioterapeut för att utveckla sina rörelser i rätt riktning. När Vidar inte följde vanliga mönstret för barn vände sig hans pappa till fysioterapeuten Lisa. "Han har gått från att inte gilla att ligga på mage till att skratta och le när han gör det!" 


Elvy: "Till sist klarade jag det!"


Mycket mer är möjligt än vad vi ofta tror. Elvy fick stöd och hjälp av fysioterapeuten Jens när hon inte kunde lägga sig själv i sängen: "Till sist klarade jag det - det kan jag tacka Jens för!"


Du behöver ingen remiss

I dag är det remissfrihet till fysioterapeuter (sjukgymnaster) i landets alla 21 regioner. Det är fritt fram för dig att välja vilken fysioterapeut du vill träffa.

Valfriheten gäller för alla fysioterapeuter, både för de som arbetar på en vårdenhet som är offentligt driven och de som arbetar på en privat mottagning.Fysioterapeut och sjukgymnast är samma sak

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand.


När ska du träffa en fysioterapeut?

(Ursprungliga texter: Lois Steen/Fysioterapi)

När kroppen sviker behövs hjälp för att komma vidare. Både inom hälso- och sjukvården och friskvården står kompetenta fysioterapeuter redo att lotsa människor i alla åldrar till ett självständigt och aktivt liv.
Här hittar du mer information om vad vi kan göra för dig utifrån var du befinner dig i livet:

Under barnaåren

Fysioterapeuter inom pediatrik arbetar med barn och ungdomar 0-18 år. I arbetet ingår att bedöma funktionsförmåga och behov av åtgärder samt att planera in och genomföra åtgärder efter det. Syftet med behandlingen är att förbättra, bevara eller kompensera eventuella nedsättningar i funktionsförmågan. En fysioterapeut inom pediatrik har ett nära samarbete med barnet/ungdomens nätverk och med andra yrkeskategorier så att barnets/ungdomens förmåga till lek och utveckling tillvaratas på bästa sätt. Fysioterapeutens arbetsområden kan vara inom akutsjukvård, primärvård, skolhälsovård och habilitering.

Under graviditet och förlossning

Fysioterapeuter med inriktning mot obstetrik, gynekologi och urologi arbetar med prevention och behandling under livscykelns alla hormonella faser, i samband med graviditet och efter förlossning. Behandling av smärttillstånd i bäcken, bäckenbotten och vid inkontinens oavsett vilket anatomiskt eller upplevt kön patienten har. Fysioterapeuter med specialisering kan bedöma funktion utifrån eventuella skador och hormonella faktorer samt utforma individanpassad rehabilitering och träning. I bedömning tar specialisten in alla aspekter av bäckenbotten, både den funktion som behövs i vardagliga livet men även sexuell funktion.

På arbetsplatsen

Fysioterapeuter inom arbetshälsa och ergonomi har som uppgift att främja hälsa och säkerhet på arbetsplatserna. Vi jobbar för en god arbetsmiljö, främst förebyggande men också avhjälpande, på individ-, grupp-, och organisationsnivå. Jobben finns främst inom företagshälsa, men även inom tex skola och produktdesign, som konsulter på företag eller som sakkunniga hos myndigheter.

När det gör ont

Fysioterapeuter inom smärta och smärtrehabilitering utför smärtanalyser, bedömer patientens funktionsnivå och hur smärtan påverkar patientens fritid, arbete och familjeliv. Man erbjuder insatser som akupunktur, TENS och andra typer av sensorisk stimulering, fysisk träning i grupp eller individuellt samt avspänningsteknik. Man integrerar ofta fysioterapeutiska och beteendemedicinska åtgärder.

Vid besvär i rörelseapparaten

Fysioterapeuter med vidareutbildning i ortopedisk manuell terapi (OMT), ortopedisk medicin (OMI) samt mekanisk diagnostik och terapi (MDT) arbetar med att undersöka, behandla och förebygga smärta i rygg, leder, muskler och nerver. Man gör analyser av patientens sjukhistoria, smärta och funktion. I den analysen ingår en undersökning av leder, muskler och nerver i rygg, armar och ben. Behandling kan bestå av smärtlindrande, rörelsesökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. Manuell behandling kompletteras ofta med råd till egenträning eller handledd fysisk träning.

Vid hjärt- och kärlsjukdom

Fysioterapeuter inom området hjärt- och kärlsjukdomar bedömer hur patientens rörelseförmåga och kondition påverkas av hjärtsjukdomar. Patienten erbjuds olika typer av behandlingar, såsom gruppgympa och individuellt anpassad fysisk träning, utbildning och stöd i hur man kan hantera sin nya livssituation och förändrade fysiska förmåga.

Vid lungsjukdomar

En del fysioterapeuter arbetar med patienter som har akuta eller kroniska lungsjukdomar som KOL, astma, lungcancer och lungemfysem. Fysioterapeuter arbetar också med patienter med nedsatt lungfunktion av andra anledningar som vid neurologiska skador och sjukdomar samt efter operationer. Andningsträning, fysisk träning, och patientutbildning är viktiga delar. Individens andnings- och funktionsförmåga utvärderas och träning och hjälpmedel ordineras.

Vid stress, oro och andra psykiska besvär

Fysioterapeuter som är inriktade mot mental hälsa bedömer och behandlar besvär vid stress , utmattning, nedstämdhet, ångestproblematik och långvarig smärta, samt ätstörningar och PTSD. Behandlingen grundar sig på en helhetssyn på människan med fokus på samspelet mellan kropp och psyke. Metoder som basal kroppskännedom, anpassad fysisk träning, stress - och spänningsreglering integreras med reflekterande samtal. Vissa fysioterapeuter har även en psykoterapeutisk kompetens. Fysioterapeuter inom mental hälsa arbetar också inom neuropsykiatrin och med psykossjukdomar.

Som idrottare och motionär

Fysioterapeuter inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin arbetar med prevention av, akut omhändertagande vid, och rehabilitering efter, motions- och idrottsskador. Fysioterapeuten bedömer rörelse och funktion vid besvär i leder och muskler, ger behandling vid akuta och överbelastningsskador samt planerar förebyggande och rehabiliterande åtgärder, erbjuder rådgivning, utbildning och individuellt anpassad träning. Fysioterapeuten lägger upp träningsprogram för att öka styrka och kondition för alla nivåer.

Vid skador i nervsystemet

Neurologisk inriktade fysioterapeuter arbetar med patienter som drabbats av sjukdom eller skada i nervsystemet: stroke, multipel skleros, Parkinson, traumatiska ryggmärgsskador, cerebral pares med mera. Träning av styrka, rörlighet, balans, koordination och kognitiva färdigheter är en mycket viktigt del av rehabiliteringen, liksom utprovning av hjälpmedel, handledning i förflyttning och att utbilda patienter och närstående om diagnosen.

Vid reumatiska sjukdomar

Reumatologiskt inriktade fysioterapeuter arbetar med patienter som har inflammatoriska led- och systemsjukdomar, artros samt långvariga smärttillstånd. Behandlingen kan vara både aktiv (t ex fysisk träning) och passiv (t ex smärtlindring) samt innehålla delar som hjälpmedelsutprovning och undervisning i syfte att möjliggöra god egenvård, funktion och livskvalitet.

När cancer drabbar

Även inom onkologi och palliativ vård finns fysioterapeuter. De arbetar inom rehabiliterande vård vid tumörer som kan behandlas samt inom vård vid livets slutskede. De bedömer och behandlar andnöd, cirkulationsstörningar, trötthet, smärta, frakturer, neurologiska symtom med mera som orsakats av tumörsjukdomar. Här finns även kunskap i att stödja patienter och närstående i sorg och kris. Fysioterapeuter ger även stöd och råd hur du kan träna för att påverka din sjukdom i positiv riktning.

Vid fraktur, diskbråck och artros - ortopedisk kirurgisk rehabilitering

Fysioterapeuter inom ortopedi arbetar med rehabilitering av patienter som drabbats av frakturer, muskel och ledbandsskador på rörelseapparaten, olika smärtsamma ryggproblem, artros samt personer som har fått ledproteser.

Inom äldres hälsa

Fysioterapeuter inom området äldres hälsa arbetar med förebyggande, funktionsbevarande och funktionsförbättrande insatser riktade mot äldre personer inom sluten vård, primärvård och i kommunal regi. Eftersom många äldre personer kan ha flera olika sjukdomar krävs förutom en bred kunskap ofta samverkan med andra yrkesgrupper, både inom hälso- och sjukvården, i vårdkedjan och i samhället. Den äldre personens resurser, problem och behov måste ses utifrån individens aktuella förutsättningar, situation och sammanhang. En viktig förutsättning för ett gott resultat är att den äldre personen bereds så stor delaktighet som möjligt i fysioterapeutiska insatser.

Djurens rehabilitering

På stora djursjukhus, mindre kliniker och som ambulerande finns idag legitimerade fysioterapeuter med gedigen vidareutbildning inom veterinärmedicin. Vi finns där för både små och stora djur.

Inom primärvården

Fysioterapeuter inom primärvård har ett brett uppdrag och jobbar såväl hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och rehabiliterande. Till primärvården kommer personer i alla åldrar som har problem från rörelse- och stödjeorganen, nervsystemet, andningsorganen och cirkulationssystemet eller lider av psykosomatiska problem och smärta.

Insatser inom intensivvård

Inom området intensivvård arbetar fysioterapeuter med patienter i behov av avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner. Dessa patienter återfinns i alla åldersgrupper. Patientens rehabilitering startar redan på intensivvårdsavdelningen där fysisk träning, avancerad andningsvård och tidig mobilisering är viktiga delar.


För dig som förtroendevald