Stadgar, etik, lagar & regler – Fysioterapeuterna

Stadgar, etik, lagar & regler

Stadgar och etiska regler

Fysioterapeuterna har ett etik- och hållbarhetsråd som är rådgivande i etiska frågor och ska...

Lagsamlingar

Lagar som reglerar fysioterapeuters utbildning och yrkesutövning.

Prioriteringar

I Hälso- och sjukvårdslagen slås fast att alla former av prioriteringar inom hälso- och sjukvåden...