Klassifikationer av vårdåtgärder – Fysioterapeuterna

Klassifikationer av vårdåtgärder

Med klassifikationer kan personal inom hälso- och sjukvård vård dokumentera information om patienter, klienter och brukare på ett systematiskt och enhetligt sätt.

Klassificeringar och koder

Klassifikationerna behövs för att man ska kunna följa orsakerna till att människor kontaktar vården eller socialtjänsten, vilka åtgärder som vidtas och vilka resultat de ger samt hur spridda olika sjukdomar är. Målet är att olika professioner och verksamheter i vård och omsorg ska använda gemensamma klassifikationer, begrepp och termer så långt det är möjligt.

Klassifikation av vårdåtgärder

KVÅ är en nationell gemensam klassifikation för beskrivning av åtgärder inom hälso- och sjukvården.

KVÅ har kompletterats med en separat del, "Åtgärder baserade på ICF-struktur".
Den nya delen av KVÅ "Åtgärder baserade på ICF-struktur" har utarbetats av en tvärprofessionell arbetsgrupp, bestående av representanter för Föreningen Sveriges arbetsterapeuter FSA, Fysioterapeuterna och Svensk sjuksköterskeförening SFF.

Åtgärdsförteckning för fysioterapeutisk verksamhet

Åtgärdsförteckning för fysioterapeutisk verksamhet är ett urval av åtgärder hämtade ur den fullständiga Åtgärder i KVÅ baserade på ICF-struktur.

Avsikten är att detta ska vara en hjälp att hitta vanligt förekommande åtgärder inom fysioterapeutisk verksamhet.

Eftersom verksamheten varierar mellan olika kliniker, sjukhus, landsting osv. kan det vara aktuellt att lokalt komplettera förteckningen med fler åtgärder alternativt ta bort åtgärder ur förteckningen som man lokalt inte genomför.

Åtgärdsförteckningen

Förteckningen är sammanställd av:
Barbro Wikander
Specialistsjukgymnast M Sc

Socialstyrelsens hälsorelaterade klassifikationer

Vilka diagnoser får en fysioterapeut ställa?

Rätten att ställa diagnos är inte reglerad i någon författning. All hälso- och sjukvårdspersonal kan i praktiken ställa diagnos avseende sjukdom, skada eller funktionshinder som hon/han har tillräcklig kunskap om och som är inom ramen för ens yrkeskompetens.

Rent principiellt ställer fysioterapeuter en funktionsdiagnos enligt ICF (WCPT Policy Statement 2011) men vi har också att anpassa oss efter det hälso- och sjukvårdsystem vi verkar i. De ersättningssystem som används innebär ofta krav på att sätta en ICD-10 diagnos.

I er verksamhet måste ni själva går igenom rutiner för detta och enas om vilka diagnoser som är rimligt för er att ställa utifrån er kunskap och ert verksamhetsfält. Det är verksamhetschefens ansvar att se till att ni har den kompetens som krävs för verksamhetens uppdrag.