Lagsamlingar – Fysioterapeuterna

Lagsamlingar

Lagar som reglerar fysioterapeuters utbildning och yrkesutövning.

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2017:30

HSL innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Lagen är i allt väsentligt utformad som en ramlag. Den anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård.

Patientlag 2014:821

Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja
patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Patientsäkerhetslagen 2010:659

Syftet med lagen är att göra vården säkrare och i lagen anges bland annat vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Här anges också vilka legitimationsyrken som finns, hur de benämns och vilken utbildning som krävs.

Patientdatalagen 2008:355

Patientdatalagen ska öka patientsäkerheten och inflytandet för patienterna. Lagen ställer krav på säkerhet, dokumentation och regler för sekretess och åtkomst.

Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om tystnadsplikt

Socialtjänstlagen, SoL 2001:453

Här finns bestämmelser både om personers rättigheter och kommuners skyldigheter. Notera att du som legitimerad sjukgymnast eller fysioterapeut alltid lyder under Hälso- och sjukvårdslagen

Papperslösas rätt till subventionerad hälso- och sjukvård