Prioriteringar – Fysioterapeuterna

Prioriteringar

I Hälso- och sjukvårdslagen slås fast att alla former av prioriteringar inom hälso- och sjukvåden ska bygga på en gemensam värdegrund, de etiska principerna. De etiska principerna utgör tillsammans den etiska plattformen.

Etiska plattformen

  • Människovärdesprincipen; alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.
  • Behovs- och solidaritetsprincipen; resurserna bör satsas på den människa eller verksamhet som har de största behoven.
  • Kostnadseffektivitetsprincipen; vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnad och effekt, mätt i förbättrad hälsa och livskvalitet eftersträvas.

Prioriteringscentrum

Prioriteringscentrum är ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg. Centrumet fungerar som en sambandscentral med uppgift att samla in och sprida information inom området öppna prioriteringar.