Fysioterapeuternas mentorprogram

Ett mentorprogram är en metod för personlig utveckling. Mentorskap syftar till att överföra kunskap och erfarenhet från en mer erfaren individ (mentor) till en mindre erfaren individ (adept). Det unika med en mentorsrelation är att det råder ett ojämlikt förhållande mellan mentor och adept där adeptens behov, förväntningar och mål styr.

Syftet med Fysioterapeuternas mentorprogram är att stärka adepten i sin yrkesroll, i sin personliga utveckling och inspirera till professions- och kompetensutveckling. Fysioterapeuternas mentorprogram är en möjlighet att tillsammans med en mentor reflektera över ditt yrke som fysioterapeut, möjliga karriärvägar och din personliga utveckling.

Följande dokument är en kort introduktion vad mentorskap innebär, vad det innebär att vara adept och vad det innebär att vara mentor

Fysioterapeuternas mentorprogram

.

Att vara adept

Att ansöka till mentorprogrammet och att bli adept bygger på ett eget val där det är av vikt att du som adept har ett klart syfte med varför du önskar en mentor.

Det är ditt behov som adept som ska stå i centrum för relationen oavsett om det är att utvecklas inom din yrkesroll, reflektera kring möjliga karriärvägar eller din egna personliga utveckling.

Att tänka på som adept:

 • Avsätt tid för att träffa din mentor och prioritera din egen utveckling
 • Bygg upp relationen utifrån dina behov
 • Var aktiv och förbered dig inför träffarna
 • Ge mentorn tillfälle att reflektera över sitt arbetssätt och yrkesroll.
 • Vara en intresserad och engagerad diskussionspartner

 

.

Att vara mentor

Att vara mentor är ett oavlönat förtroendeuppdrag där du åtar dig att följa och stödja en annan människas utveckling, att vägleda en adept i hens arbets- och livssituation.

Att vara mentor innebär att gå in i en relation där du får en lyssnande, stödjande och vägledande roll i utvecklingen av en mindre erfaren kollega.

Att tänka på som mentor:

 • Avsätt tid för att träffa din adept
 • Var en intresserad och engagerad samtalspartner, lyssna och reflektera
 • Låt adepten bestämma väg och inta en stödjande roll
 • Var lyhörd och öppen för nya infallsvinklar.
 • Du blir delaktig i en annan människas utveckling.
 • Du får ny kunskap och nya perspektiv.
 • Du får själv möjlighet att reflektera över din yrkesroll och aktuella frågor genom att ge adepten inblick i din profession och arbetssätt.

.

Upplägg

Adept och mentor matchas utifrån adeptens behov och önskan, som anges vid anmälan.

Mentorprogrammet pågår under ett kalenderår, med löpande start när matchning mellan adept och mentor är gjord och avslut ett år senare. Under mentorprogrammet ses mentor och adept löpande, förslagsvis en gång per månad. Varje mentor-adept planerar tillsammans hur deras enskilda upplägg ska se ut. 

Under programmet erbjuds adept och mentor tre träffar med ansvarig tjänsteman, dessa träffar är; uppstart, avstämning och avslutning. Dessa träffar sker på distans via videolänk. Uppstarten planeras in mellan mentor, adept och ansvarig tjänsteman vid Fysioterapeuternas kansli efter matchning. Avslutning tillsammans med ansvarig tjänsteman planeras in när varje enskilt par varit igång med sitt mentorprogram i ett år. Vid önskemål och behov från mentor och adept kan en avstämning planeras in med ansvarig tjänsteman efter halva tiden. 

Uppstart

Introduktion av mentorprogrammet, med fokus på syftet med mentorprogrammet, vad det innebär att vara adept och mentor samt vilka förväntningar deltagarna har på sitt deltagande i mentorprogrammet.

Eventuell avstämning

För att stämma av hur det går, hur adept och mentor kan arbeta vidare tillsammans.

Avslutning

Adept, mentor och ansvarig tjänsteman träffas för att tillsammans avsluta och utvärdera mentorprogrammet.

.

Urvalsprocess och matchning

I matchningen utgår vi från adeptens behov och önskemål. Vi lägger också vikt vid att sätta ihop en grupp adepter och mentorer med olika erfarenheter som vi tror kan inspirera och berika varandra.

Anmälan som adept till mentorprogrammet är pausad under 2020 och våren 2021

Vi har pausat anmälningar till Mentorprogrammet, både på grund av rådande situation med Covid-19 men på grund av att ansvarig tjänsteman kommer vara föräldraledig under våren 2021. Vår tanke är att öppna upp anmälan till hösten 2021 igen.

Anmäl dig som mentor

Vill du bli mentor? Fyll gärna i formuläret nedan så kommer vi kontakta dig så snart vi får en adept som är en matchning.

Kontakt

Handläggare på förbundets kansli är Frida Eriksson

frida.eriksson@fysioterapeuterna.se

Ung Fysioterapeut

Ung Fysioterapeut är ett nätverk som fungerar som ett bollplank i olika framtidsfrågor och är en bryggan mellan att vara student och att vara yrkesverksam.