Levnadsvanor – Fysioterapeuterna

Levnadsvanor

Förbundet har sedan 2012 arbetat med att stödja implementeringen av nationella riktlinjer vid ohälsosamma levnadsvanor, det så kallade levnadsvaneprojektet. Projektet präglas av öppenhet, delaktighet, geografisk spridning och interprofessionell samverkan.

Levnadsvanor

Beställ levnadsvanematerial


Ny broschyr: Må bättre vid bröstcancer med fysisk aktivitet och träning (januari 2021)

Syftet med denna broschyr är att vara ett kunskapsstöd för patienter som har bröstcancer och önskar förbättra sin hälsa. Broschyren är tänkt att användas i hälsosamtal med patienten och att sedan lämnas över till patienten. Denna broschyr finns endast för läsning, nedladdning eller egen utskrift. En del skrivare har möjlighet att skriva ut som broschyr. Välj i så fall detta i skrivarinställningarna.

Må bättre vid bröstcancer med fysisk aktivitet och träning (patienter)
(För egen läsning/utskrift)


Nytt undervisningsmaterial - fysisk aktivitet vid KOL och psykisk ohälsa (december 2020)

Inom ramen för levnadsvaneprojektet har två presentationer tagits fram för fysioterapeuter att användas i utbildningar för övrig hälso- och sjukvårdspersonal avseende fysisk aktivitet vid KOL och psykisk ohälsa. Du kan använda följande evidensbaserade presentationer som de är eller använda dem som inspiration och utveckla dem vidare utifrån din erfarenhet.

Fysisk aktivitet vid KOL (personal)

Psykisk ohälsa (personal) uppdaterad sept 2021 


Powerpointpresentationer och manus

Kort version Unga kroppar

Manus Unga kroppar kort version

Lång version Unga kroppar

Manus Unga kroppar lång version


Kunskapsstöd till personal

Unga kroppar är gjorda för rörelse!


Kunskapsstöd till patienter

NYTT 2019: Fysisk aktivitet – en väg till psykisk hälsa - Kunskapsstöd för dig som är tonåring eller ung vuxen (version 2)

NYTT 2019: Aktiv vid KOL (version 2)

NYTT 2019: Våra kroppar är gjorda för rörelse - på arabiska

Fysisk aktivitet och träning vid MS

Fysisk aktivitet - din väg till bättre psykisk hälsa

Stark inför ryggkirurgi - stark för livet

Levnadsvanor vid hjärtkirurgi – råd till dig som är patient eller närstående

Stark efter stroke    
(För egen läsning/utskrift)


Berätta om dina erfarenheter

Socialstyrelsen vill ta del av dina erfarenheter och de utmaningar du har i din vardag för att skapa bra möten med dina patienter. Skicka gärna några rader till bemotande@socialstyrelsen.se

Vid behov är du välkommen att kontakta Raija Lenné, projektledare för Fysioterapeuterna:
raija.lenne@corleadershipacademy.com tel. 070- 990 72 40

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer vid ohälsosamma levnadsvanor.

Beställ och ladda ner material om levnadsvanor

Beställ broschyrer om levnadsvanor att sprida på din arbetsplats, till kollegor och patienter.

Samarbetspartners

Fysioterapeuterna samarbetar med myndigheter och andra förbund i levnadsvaneprojektet.

Fakta om levnadsvanor

WHO:s kartläggning visar att hälsosamma levnadsvanor kan förebygga 80 procent av all hjärt- kärlsjukdom och stroke samt 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga 90 procent av diabetes typ 2.

Den som inte röker, äter hälsosamt, är tillräckligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i längre jämfört med den som har ohälsosamma levnadsvanor. De fyra ovan nämnda levnadsvanorna bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige.

Non Communicable Diseases (NCD), eller Icke smittsamma sjukdomar, även kallade livsstilssjukdomar är de sjukdomar som ökar mest. Hit räknas exempelvis hjärtsjukdomar, stroke, cancer, KOL, astma och diabetes.