Levnadsvanor – Fysioterapeuterna

Levnadsvanor

Förbundet har sedan 2012 arbetat med att stödja implementeringen av nationella riktlinjer vid ohälsosamma levnadsvanor, det så kallade levnadsvaneprojektet. Projektet präglas av öppenhet, delaktighet, geografisk spridning och interprofessionell samverkan. Här hittar du det material som tagits fram inom projektet. Materialet finns ej att beställa i tryckt form, men de går bra att ladda ner och skriva ut.

Levnadsvanor


Material om levnadsvanor

Fysisk aktivitet på recept (FaR) del 1

Du kan även ta del av denna presentation med inspelat ljud (ca 19 minuter).

Fysisk aktivitet på recept (FaR) del 2 

Du kan även ta del av denna presentation med inspelat ljud (ca 20 minuter)

Kort version Unga kroppar 171123.pdf

Manus Unga kroppar kort version

Lång version Unga kroppar

Manus Unga kroppar lång version


Kunskapsstöd till personal

 

Hälsosamma levnadsvanor för barn och unga

Material framtaget av Fysioterapeuterna och Dietisternas Riksförbund i samarbete med Riksföreningen för skolsköterskor 2022.

Hälsosamma levnadsvanor, samtalsstöd åk 4-6

Hälsosamma levnadsvanor, samtalsstöd åk 7-9 + gymn åk 1

Unga kroppar är gjorda för rörelse

Unga kroppar är gjorda för rörelse!

Öka fysisk aktivitet och minska stillasittande på särskilda boenden

 

Fysisk aktivitet för äldre på SÄBO

Informationsfilmer om levnadsvanor som minskar risken för cancer

Som ett led i att öka kunskapen kring levnadsvanornas betydelse för primär cancerprevention har Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, tillsammans med Cancerfonden, Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna och Dietisternas riksförbund tagit fram korta informationsfilmer riktade till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården för kunskapspåfyllnad. De levnadsvanor som lyfts upp är i filmerna är tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet, matvanor, hälsosam vikt och solvanor.

Arbetet har delvis tagits fram med hjälp av Socialstyrelsens stöd för implementeringen av de nationella riktlinjerna för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. 

Här finns informationsfilmerna. Informationsfilmer om goda levnadsvanor som primär cancerprevention - RCC (cancercentrum.se)

Undervisningsmaterial - fysisk aktivitet vid KOL och psykisk ohälsa

Du kan ladda ner och använda följande presentationer som de är eller använda dem som inspiration och utveckla dem vidare utifrån din erfarenhet.

Fysisk aktivitet vid KOL

Psykisk ohälsa (personal)


Kunskapsstöd till patienter

Må bättre vid prostatacancer med fysisk aktivitet och träning

Må bättre vid bröstcancer med fysisk aktivitet och träning

Fysisk aktivitet – en väg till psykisk hälsa - Kunskapsstöd för dig som är tonåring eller ung vuxen (version 2)

Aktiv vid KOL (version 2)

Våra kroppar är gjorda för rörelse - på arabiska

Fysisk aktivitet och träning vid MS

Fysisk aktivitet - din väg till bättre psykisk hälsa

Stark inför ryggkirurgi - stark för livet

Levnadsvanor vid hjärtkirurgi – råd till dig som är patient eller närstående

Stark efter stroke    

Stark inför bukoperation – stark för livet


Berätta om dina erfarenheter

Socialstyrelsen vill ta del av dina erfarenheter och de utmaningar du har i din vardag för att skapa bra möten med dina patienter. Skicka gärna några rader till bemotande@socialstyrelsen.se

Vid behov är du välkommen att kontakta Raija Lenné, projektledare för Fysioterapeuterna:
raija.lenne@corleadershipacademy.com tel. 070- 990 72 40

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer vid ohälsosamma levnadsvanor.

Samarbetspartners

Fysioterapeuterna samarbetar med myndigheter och andra förbund i levnadsvaneprojektet.

Fakta om levnadsvanor

WHO:s kartläggning visar att hälsosamma levnadsvanor kan förebygga 80 procent av all hjärt- kärlsjukdom och stroke samt 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga 90 procent av diabetes typ 2.

Den som inte röker, äter hälsosamt, är tillräckligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i längre jämfört med den som har ohälsosamma levnadsvanor. De fyra ovan nämnda levnadsvanorna bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige.

Non Communicable Diseases (NCD), eller Icke smittsamma sjukdomar, även kallade livsstilssjukdomar är de sjukdomar som ökar mest. Hit räknas exempelvis hjärtsjukdomar, stroke, cancer, KOL, astma och diabetes.