Levnadsvanor

Förbundet har sedan 2012 arbetat med att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, det så kallade levnadsvaneprojektet. Projektet präglas av öppenhet, delaktighet, geografisk spridning och interprofessionell samverkan.

Levnadsvanor

Beställ levnadsvanematerial

Powerpointpresentationer och manus

Kort version Unga kroppar

Manus Unga kroppar kort version

Lång version Unga kroppar

Manus Unga kroppar lång version

Kunskapsstöd till personal

Levnadsvanor vid hjärtkirurgi - kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal

Unga kroppar är gjorda för rörelse!

Stark inför kirurgi - stark för livet

Primär och sekundär prevention av stroke genom hälsosamma levnadsvanor

Att samtala om levnadsvanor

Kunskapsstöd till patienter

Nedan finns två nya kunskapsstöd (psykisk hälsa och KOL) som har tagits fram. Dessa kan än så länge endast läsas och skrivas ut på egen hand. Målet är dock att materialet trycks inför sommaren för att sedan kunna beställas i tryckt format.

Vi önskar återkoppling av broschyrerna för att kunna utveckla dem ytterligare inför tryckningen. Återkoppla till: raija.lenne@corleadershipacademy.com

NYTT 2019: Fysisk aktivitet – en väg till psykisk hälsa - Kunskapsstöd för dig som är tonåring eller ung vuxen - för utskrift

NYTT 2019: Aktiv vid KOL - för utskrift

NYTT 2019: Våra kroppar är gjorda för rörelse - på arabiska

Fysisk aktivitet och träning vid MS

Fysisk aktivitet - din väg till bättre psykisk hälsa

Stark inför ryggkirurgi - stark för livet

Levnadsvanor vid hjärtkirurgi – råd till dig som är patient eller närstående

Stark inför bukoperation – stark för livet (uppdaterad sept 2017)

Stark efter stroke

Goda levnadsvanor gör skillnad

Våra kroppar är gjorda för rörelse


 

Berätta om dina erfarenheter

Socialstyrelsen vill ta del av dina erfarenheter och de utmaningar du har i din vardag för att skapa bra möten med dina patienter. Skicka gärna några rader till bemotande@socialstyrelsen.se

Vid behov är du välkommen att kontakta Raija Lenné, projektledare för Fysioterapeuterna:
raija.lenne@corleadershipacademy.com tel. 070- 990 72 40

Senaste nytt om levnadsvaneprojektet

Ny folder om fysisk aktivitet på arabiska att beställa

2019-01-10 14:57

Levnadsvanor

Uppdaterade riktlinjer om levnadsvanor

2018-08-16 14:57

Levnadsvanor

Webbsändning från Fysioterapi 2017

Fakta om levnadsvanor

WHO:s kartläggning visar att hälsosamma levnadsvanor kan förebygga 80 procent av all hjärt- kärlsjukdom och stroke samt 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga 90 procent av diabetes typ 2.

Den som inte röker, äter hälsosamt, är tillräckligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i längre jämfört med den som har ohälsosamma levnadsvanor. De fyra ovan nämnda levnadsvanorna bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige.

Non Communicable Diseases (NCD), eller Icke smittsamma sjukdomar, även kallade livsstilssjukdomar är de sjukdomar som ökar mest. Hit räknas exempelvis hjärtsjukdomar, stroke, cancer, KOL, astma och diabetes. År 2010 var hela 35 miljoner (66 procent av 52 miljoner) dödsfall till följd av NCD.