Matvanor

Den mat vi äter har betydelse för hur vi mår och för vår hälsa. Utifrån Socialstyrelsens kostindex har cirka 20 procent av Sveriges befolkning ohälsosamma matvanor. Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till patienter med ohälsosamma matvanor.