Frågor och svar om namnbytet – Fysioterapeuterna

Elva frågor och svar om namnbytet

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand.

Jag är sjukgymnast - hur blir jag fysioterapeut?

Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimation. Du som vill byta yrkestitel behöver ansöka om den nya officiella yrkestiteln legitimerad fysioterapeut. Ansökningsblankett finns på Socialstyrelsens hemsida.

Varför kostar det 870 kronor att bli fysioterapeut?

Ansökningsavgiften är 870 kr (2021). Förbundet har uppvaktat Socialstyrelsen och Socialdepartementet för att tydliggöra hur viktigt det är att riksdagsbeslutet om byte av namn på vår profession får snabbt genomslag. Därför bör samhället underlätta övergången från sjukgymnast till fysioterapeut genom att ta bort avgiften.Enligt Socialstyrelsen har frågan varit på regeringens bord men man anser från regeringens sida att det rör sig om en ny, frivillig, legitimation och bör därför hanteras som övriga legitimationsärenden på Socialstyrelsen.

I mitten av februari 2014 uppvaktades Socialstyrelsen av förbundet, tillsammans med representant för SKL. Socialstyrelsen har ett regelverk att förhålla sig till. Förbundet har därför skriftligen i ett brev till socialminister Göran Hägglund begärt om en ändring för att underlätta för att så många sjukgymnaster som möjligt som vill byta till fysioterapeut kan göra så utan avgift. I april 2014 fick förbundet en tid hos Socialdepartementet för att diskutera frågan.

Begäran om avgiftsfri ansökan

Regeringen tar inte bort avgiften

• Vid uppvaktning på Socialdepartementet i april 2014 blev förbundet dock varse att regeringen inte har någon ambition att snabbt implementera riksdagsbeslutet om byte av yrkestitel. Regeringen vill av patientsäkerhetsskäl skydda de båda yrkestitlarna sjukgymnast och fysioterapeut men ser inget behov av att sjukgymnasterna snabbt byter titel till fysioterapeut. Större än så är inte regeringens ambition.

Vad gör jag om jag vill behålla min titel sjukgymnast och inte bli fysioterapeut?

Är du legitimerad sjukgymnast och vill behålla din legitimation och titel behöver du inte göra någonting. Din arbetsgivare kan inte tvinga dig att ansöka om legitimation som fysioterapeut. Det beslutet råder du själv över.

Kan jag kalla mig både sjukgymnast och fysioterapeut?

Socialstyrelsen har slagit fast att det inte är tillåtet att kalla sig fysioterapeut utan att ha en ny legitimation som fysioterapeut. Endast den som har den nya legitimationen som fysioterapeut kan använda denna titel ute i verksamheten. Om du ansöker om och erhåller den nya legitimationen som fysioterapeut så upphör din rätt att titulera dig sjukgymnast. Som individ har man rätt att fortsätta titulera sig sjukgymnast under obegränsad framtid så länge man inte ansöker om ny legitimation som fysioterapeut. Ingen kommer dock att kunna använda båda titlarna parallellt.

Vad gör jag om någon icke-legitimerad använder en skyddad yrkestitel som fysioterapeut?

Icke-legitimerade får inte kalla sig fysioterapeuter. Det är myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvården samt över hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning. Hör omedelbart av er till IVO för att antingen gör en anmälan mejlledes eller telefonledes. Anmälan kan även ske på IVO:s hemsida genom ett webbformulär. 

Läs IVO:s brev till Fysioterapeuterna (21 maj 2015)

HOSP-registret

Socialstyrelsen för ett register över alla som har legitimation för yrke i hälso- och sjukvården, det så kallade HOSP-registret. Aktuellt register används vid tillsyn.

Vad ska min mottagning heta?

Ett flertal kliniker, mottagningar och avdelningar har bytt namn till fysioterapi. Bland annat bytte sjukgymnastiken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg namn till fysioterapi i samband med Internationella Fysioterapins Dag den 8 september 2014. 

• I förarbetena till lagen (socialutskottets betänkande och regeringens proposition) står det att fysioterapeut är "den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand". I enlighet med den nya yrkestiteln uppmanar förbundet de mottagningar och kliniker som hittills inte bytt namn på sina skyltar, planer och andra dokument att göra så. Förbundet planerar även att uppvakta sjukvårdshuvudmännen i frågan.

• Är du enskild företagare bestämmer du själv vad din mottagning ska heta.

.

Måste man vara fysioterapeut för att få benämna en verksamhet/klinik/behandlingsmetod för fysioterapi?

Frågan har ställts till Inspektionen till vård och omsorg (IVO) som gett följande svar:

Det stämmer att yrkestiteln fysioterapeut endast får användas av den som har legitimation för yrket eller genomgår föreskriven praktisk tjänstgöring (4 kap. 5 § patientsäkerhetslagen). Den som saknar behörighet att använda en skyddad yrkestitel får inte använda titel som kan förväxlas med en sådan titel (4 kap. 6 § PSL).

Däremot har inte fysioterapeuterna någon ensamrätt till yrket, som vissa andra yrkeskategorier har. Av 4 kap. 4 § PSL framgår att apotekare, barnmorskor, läkare, receptarier och tandläkare har ensamrätt till sina yrken. Endast den som har legitimation eller särskilt förordnande får utöva yrket.

Så svaret är att det går bra att benämna en verksamhet för fysioterapiklinken eller liknande, så länge yrkesutövaren som bedriver verksamheten inte använder sig av yrkestiteln fysioterapeut eller en titel som kan förväxlas med den titeln. Det är yrkestiteln som är skyddad, inte benämningen på verksamheten/inrättningen.

Sedan kan det finnas skäl att nämna att det finns det begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder, se 5 kap. PSL.
Så startar en person utan legitimation av något slag upp en egen verksamhet måste han eller hon tänka på att följa dessa regler. Vilka som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen framgår av 1 kap. 4 § PSL.

Hur ska fysioterapeut förkortas?

Det har allt mer börjat efterfrågas att ha en gemensam förkortning av yrkestiteln fysioterapeut att använda i journalanteckningar och utbildningsadministrativa sammanhang. Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt möte den 1 oktober 2014 att verkar för att yrkestiteln i princip inte ska förkortas men när så är nödvändigt, vid till exempelvis journalanteckningar, ska yrkestiteln fysioterapeut förkortas Ft.

Skrivs fysioterapeut med versal eller gemen begynnelsebokstav?

Ordet fysioterapeut skrivs med litet f. Det gäller yrkestitlar generellt enligt Språkrådets Svenska skrivregler. Om ordet fysioterapeut inleder en mening blir det förstås stort F.

Räcker det att skriva fysioterapeut eller måste det alltid stå legitimerad fysioterapeut?

Ordet legitimerad kan uteslutas. Eftersom det är en skyddad yrkestitel får bara legitimerad personal använda den. Men det kan ändå var en fördel om man övergångsvis skriver ut ordet legitimerad. Detta för att undvika all tvivel hos patienter.

Vad händer med alla djurfysioterapeuter, som inte är legitimerade fysioterapeuter?

Förbundet verkar för att ett namnskydd för titeln legitimerad fysioterapeut införs även på djursidan och att detta synkroniseras med titelskyddet på humansidan.

Viktigt steg: utredning tillsatt 2021

Den 10 juni 2021 meddelade landsbygdsminister Jennie Nilsson att en kommittéutredning tillsätts för att se över hälso- och sjukvården för djur. Uppdraget ska redovisas senast den 3 oktober 2022.

På sidorna 6-8 finns skrivningar om fysioterapeuter och ett av utredningens uppdrag kommer vara att: "bedöma behovet och effekten av att skydda yrkestiteln fysioterapeut för yrkesverksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och lämna nödvändiga författningsförslag."


Bakgrund

Förbundet har drivit påverkansarbete i flera år för att få till en förändring. Här kan du ta del av vad förbundet gjort hittills.

2014

Efter en skrivelse till landsbygdsminister Eskil Erlandsson fick förbundet i april 2014 en tid för en uppvaktning hos Landsbygdsdepartementet.

Skrivelsen till Eskil Erlandsson (2014)

Vid uppvaktningen fick förbundet beskedet att en utredning är på gång med syftet att ge underlag för kommande lagförslag som omfattar de yrken som är verksamma för det veterinärmedicinska området. Mycket talar för att frågan om ny titel på sjukgymnaster därmed kommer att få en positiv lösning. Förslaget att skydda titeln även på djursidan får stöd även från veterinärernas ansvarsnämnd, Veterinärförbundet, branschorganisationen Svensk Djursjukvård samt RAID, Riksföreningen för anställda inom djursjukvården, enligt förbundets tidning Fysioterapi.

2015

I maj 2015 beslutade förbundet att skicka en skrivelse till Näringsdepartementet (som efter regeringsskiftet ansvarar för dessa frågor) med önskan om ett möte, då det ännu inte finns titelskydd på djursidan.

Skrivelse till Näringsdepartementet (maj 2015)

Den 5 november 2015 överlämnades regeringens proposition 2015/16:44 (Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet) till riksdagen. I denna proposition föreslår förändringar i en rad lagar, bland annat i patientsäkerhetslagen(2010:659).

I samband med regeringens proposition har Jordbruksverket skickat ut förslag till nya "Föreskrifter om behörighet för djurhälsopersonal" på remiss till bland annat Fysioterapeuterna. I förslaget till de nya föreskrifterna finns titeln fysioterapeut med. 

Så här skriver Jordbruksverket: "I övrigt har vi lagt till ordet "fysioterapeut" eftersom det sedan den 1 januari 2014 är den nya yrkestiteln för dessa yrkesutövare. Eftersom den som har legitimation som sjukgymnast kan fortsätta att vara yrkesverksam med titeln sjukgymnast inom humanvården har vi valt att ha med båda begreppen i våra föreskrifter."

2016

I mars 2016 uppmärksammades det bristande namnskyddet på djursidan av Veterinärmagazinet. – Vi känner till problemet och detta är en fråga som kommer att ingå i en framtida översyn. Men någon tidsplan kan jag inte ange, säger Lena Odland, departementsråd på Näringsdepartementet, till Veterinärmagazinet.

2019

I juni 2019 skickade förbundet en ny skrivelse till regeringen om behovet av att skydda yrkestiteln fysioterapeut inom veterinärmedicin samt statlig reglering av specialistutbildning för fysioterapeuter

Skrivelse till landsbygdsminister Jennie Nilsson 2019

I november 2019 skriver förbundets tidning Fysioterapi en artikel om läget.