Generell information om specialistordningen

Här finns samlad information för dig som vill bli specialist enligt förbundets specialistordning avseende specialistordningen, kostnad, ansökningstillfällen samt bedömning och handläggningstid.

Specialistordningen

SpecialistordningenDen 1 januari 2015 trädde förbundets nuvarande specialistordning i kraft. Specialistordningen har reviderats i enlighet med kongressbeslut 2012. Detta innebär att det fortfarande sker en parallell tillämpning av två specialistordningar, den nuvarande och den gamla (till och med 2014).

Specialistordningen beskriver de mål och krav som krävs för att bli specialist samt den process som leder fram till godkänd specialistkompetens.

Den nuvarande och den gamla specialistordningen hittar du i dokumentbanken. Önskar du beställa en tryckt version av befintliga specialistordningen så gör du det här.

Vilken specialistordning gäller?

Den nuvarande specialistordningen gäller för alla som vill börja sin specialistutbildning eller söka dispens från handledning.

Den gamla specialistordningen gäller enbart för den som har en godkänd studieplan eller pågående ansökan om specialist igång sedan tidigare och som är godkänd som längst till och med september 2014. De gamla ansökningarna kommer även framöver att granskas och bedömas utifrån den "gamla" specialistordningen.

Karenstid och kostnad för Specialistutbildningen

Karenstid för individuell medlemsservice

Enligt förbundets stadgar (§2.3) gäller fyra månaders karenstid för individuell medlemsservice. Anledningen är att det inte ska vara möjligt att söka medlemskap på grund av ett akut servicebehov och därefter lämna förbundet.

För att gå specialistutbildningen för medlemskostnad behöver du varit medlem i minst fyra månader innan du skickar in din ansökan om att påbörja specialistutbildningen.

Läs stadgarna

Kostnad för specialistutbildningen

• 1500 kr för medlemmar. Medlemskapet ska bestå under hela utbildningsperioden för att specialistcertifikat ska kunna erhållas efter slutförd specialistutbildning. Går du ur förbundet under specialistutbildningen kommer du att debiteras en ytterligare kostnad.
• 15000 kr för icke medlemmar

Avgiften faktureras i samband med påbörjad handläggning. Skulle du senare av någon anledning inte kunna eller vilja fullfölja utbildningen så kan du kontakta förbundet och få tillbaka 80 % av inbetald avgift.

Avgiften som tas ut av förbundet avser handläggning, specialistkommittéledamöternas omkostnader för möten samt specialistcertifikatet. 

Ansökningstillfällen, ansökningshantering och ansökningshandlingar

Ansökningstillfällen

Det finns två ansökningstillfällen där sista ansökningsdag är 1 februari respektive 1 september. Vid dessa tillfällen hanteras alla ansökningsärenden. Specialistkommitténs återkoppling/besked på behandlad ansökan skickas ut via mail senast tre månader efter sista ansökningsdag, 1 maj respektive 1 december.

Ansökningshandlingar skickas in per e-post

Alla typer av specialistansökningar inom ramen för specialistordningen skickas in per e-post till specialistansokan@fysioterapeuterna.se 

Alla typer av specialistansökningar innebär:

 • Ansökan om handledare
 • Ansökan om studieplan
 • Ansökan om specialistkompetens efter genomförd specialistutbildning (fullföljd studieplan)
 • Ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning
 • Kompletteringar av tidigare behandlade ansökningar

Kompletta ansökningshandlingar

För att din ansökan ska behandlas av specialistkommittén ska den vara komplett med alla ingående bilagor samt korrekt sorterad utifrån ansökans försättsblad

 • Ansökningsblanketterna ska vara maskinskrivna och sorterade samt underskrivna.
 • Alla blanketter och dokument hittar du i Dokumentbanken
 • Följ den vägledning som ges i respektive blankett när du sätter samman din  ansökan.

Ansökningshandlingarna scannas och mailas i en samlad PDF-fil

I din samlade PDF-fil ska samtliga ansökningshandlingar ingå utifrån det som anges för respektive typ av ansökan.

*Vid behov, dela upp din ansökan i två PDF-filer och två separata mail då storleken på individuellt mail maximalt kan vara 30 mb. Dela inte din ansökan mitt i en handling, utan påbörja i så fall nästa PDF-fil med efterföljande handling.

Ange någon av följande rubriker i ämnesraden utifrån typ av ansökan du skickar in via e-post

 • Vid ansökan om studieplan: "Ansökan studieplan"
 • Vid ansökan om specialistkompetens (fullföljd studieplan): "Ansökan specialist"
 • Vid ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning: "Ansökan dispens"
 • Vid komplettering av tidigare behandlad ansökan (studieplan, specialist, dispens):
  • "Komplettering studieplan",
  • "Komplettering specialist" eller
  • "Komplettering dispens"

Vid frågor, vägledning och stöd kring din ansökan:

Kontaktar du oss handläggare via specialist@fysioterapeuterna.se eller på telefon 08-567 061 00.

Handläggning och bedömning

Din ansökan tas emot och registreras av Specialistordningens handläggare på kansliet. Du får en bekräftelse via mail när vi tagit emot och handlagt din ansökan (Bekräftelsen kan dröja när arbetsbelastning och söktryck är högt).

Ansökan bedöms av specialistkommittén som består av fem ledamöter inkl. utsedd ordförande. Kommittén sammanträder två gånger per år och vid dessa tillfällen hanteras alla ansökningsärenden. Handläggningstiden är upp till tre månader efter sista ansökningsdag. Besked avseende behandlad och bedömd ansökan skickas löpande per e-post efter kommitténs möte.

På delegation av kommittén godkänner handläggarna ansökningar om handledare samt vissa kompletteringar rörande tidigare ansökningar.