Vanliga frågor om specialistutbildningen och specialistansökningar – Fysioterapeuterna

Vanliga frågor om specialistutbildningen och specialistansökningar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna med svar gällande specialistutbildningen och specialistansökningar för dig som vill bli specialist enligt förbundets specialistordning.

Vilken specialistordning gäller?

SpecialistordningenDen 1 januari 2015 trädde förbundets nuvarande specialistordning i kraft. Specialistordningen beskriver de mål och krav som krävs för att bli specialist samt den process som leder fram till godkänd specialistkompetens. Den nuvarande specialistordningen gäller för alla som vill börja sin specialistutbildning eller söka dispens från handledning

Önskar du beställa en tryckt version av befintliga specialistordningen så gör du det här.

Den gamla specialistordningen

Gäller enbart för den som har en godkänd studieplan före 2015 eller pågående ansökan om specialist sedan tidigare. Dessa ansökningar kommer även framöver att granskas och bedömas utifrån den "gamla" specialistordningen.

 

Vilka förkunskaper krävs för att börja specialistutbildningen?
 • Leg. Fysioterapeut (leg. Sjukgymnast) med kandidatexamen (180 hp), 
 • minst två års klinisk erfarenhet (24 månader allmän tjänstgöring) med en tjänstgöringsgrad på minst 75 % av heltid.
Vilka krav behöver jag uppfylla för att ansöka om dispens från handledning?

Kraven du behöver uppfylla för att kunna ansöka om dispens från handledning är:

 • Mer än fem års bred klinisk erfarenhet inom specialistområdet
 • Minst magisterexamen
 • Genomfört ett fördjupningsarbete inom valt specialistområde
 • Genomfört en presentation av fördjupningsarbetet i ett vetenskapligt sammanhang som föregåtts av referee-granskning eller expertgranskning alternativt fått en vetenskaplig artikel publicerad
 • Bedömt att du uppfyller övergripande och specifika förväntade läranderesultat samt motiverar detta, vilket även avser bredden av vårdformer, åldersgrupper, patientgrupper och diagnoser/skador.

Dispens från handledning är INTE möjligt att söka om alla ovanstående krav inte uppfyllts.

Hur mycket kostar specialistutbildningen och ansökan om dispens från handledning?

Kostnad för specialistutbildningen

 • 1500 kr för medlemmar. Medlemskapet ska bestå under hela utbildningsperioden för att specialistcertifikat ska kunna erhållas efter slutförd specialistutbildning. Går du ur förbundet under specialistutbildningen kommer du att debiteras en ytterligare kostnad.

 • 15000 kr för icke medlemmar

Avgiften faktureras i samband med påbörjad handläggning. Skulle du senare av någon anledning inte kunna eller vilja fullfölja utbildningen så kan du kontakta förbundet och få tillbaka 80 % av inbetald avgift.

Avgiften som tas ut av förbundet avser handläggning, specialistkommittéledamöternas omkostnader för möten samt specialistcertifikatet. 

Hur länge behöver jag vara medlem innan jag kan skicka in min ansökan?

För att gå specialistutbildningen för medlemskostnad behöver du varit medlem i minst fyra månader innan du skickar in din ansökan om att påbörja specialistutbildningen.

Karenstid för individuell medlemsservice

Enligt förbundets stadgar (§2.3) gäller fyra månaders karenstid för individuell medlemsservice. Anledningen är att det inte ska vara möjligt att söka medlemskap på grund av ett akut servicebehov och därefter lämna förbundet.

Ansökningsdatum och handläggning

Vilka datum är sista ansökningsdag?

Ansökningstillfällen

Det finns två ansökningstillfällen där sista ansökningsdag är:

 • 1 februari , respektive
 • 1 september.

Vid dessa tillfällen hanteras alla ansökningsärenden. 

Hur skickar jag in min ansökan?

 

Ansökningshandlingar skickas in per e-post

Alla typer av specialistansökningar inom ramen för specialistordningen skickas in per e-post till specialistansokan@fysioterapeuterna.se 

Alla typer av specialistansökningar innebär:

 • Ansökan om handledare
 • Ansökan om studieplan
 • Ansökan om specialistkompetens efter genomförd specialistutbildning (fullföljd studieplan)
 • Ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning
 • Kompletteringar av tidigare behandlade ansökningar

Kompletta ansökningshandlingar

För att din ansökan ska behandlas av specialistkommittén ska den vara komplett med alla ingående bilagor samt korrekt sorterad utifrån ansökans försättsblad

 • Ansökningsblanketterna ska vara maskinskrivna och sorterade samt underskrivna.
 • Alla blanketter och dokument hittar du i Dokumentbanken
 • Följ den vägledning som ges i respektive blankett när du sätter samman din  ansökan.

Ansökningshandlingarna scannas och mailas i en samlad PDF-fil

I din samlade PDF-fil ska samtliga ansökningshandlingar ingå utifrån det som anges för respektive typ av ansökan.

*Vid behov, dela upp din ansökan i två PDF-filer och två separata mail då storleken på individuellt mail maximalt kan vara 30 mb. Dela inte din ansökan mitt i en handling, utan påbörja i så fall nästa PDF-fil med efterföljande handling.

Ange någon av följande rubriker i ämnesraden utifrån typ av ansökan du skickar in via e-post

 • "Ansökan studieplan"
 • "Ansökan specialist"
 • "Ansökan dispens"
 • Vid komplettering av tidigare behandlad ansökan (studieplan, specialist, dispens):
  • "Komplettering studieplan",
  • "Komplettering specialist" eller
  • "Komplettering dispens"
Hur sker handläggningen och hur lång är handläggningstiden?

Din ansökan tas emot och registreras av Specialistordningens handläggare på kansliet. Handläggarna bistår även kommittén och komminucerar med sökande. Du får en bekräftelse via mail när vi handläggare tagit emot och handlagt din ansökan (Bekräftelsen kan dröja när arbetsbelastning och söktryck är högt).

Handläggningstiden är upp till tre månader efter sista ansökningsdag. Besked och återkoppling avseende behandlad och bedömd ansökan skickas löpande per e-post efter kommitténs möte. Men senast ska sökande fått besked 1 maj eller 1 december.

Handledning

Hur får jag tag på en handledare?

Du kan få tag i en handledare på olika sätt.

 • Via din arbetsgivare - kanske har ni specialister på din arbetsplats som kan vara din handledare. 
 • Genom att kontakta godkända specialister inom specialistområdet.
  • Kontaktuppgifter till godkända specialister inom ditt valda specialistområde får du genom att maila specialist@fysioterapeuterna.se där du anger att du planerar att börja specialistutbildningen och önskar komma i kontakt med 

Information angående kontaktuppgifter till godkända specialister inom respektive specialistområde (2021-03-01)
Vi uppdaterar för närvarande vår lista med godkända specialister inom respektive specialistområde. Under uppdateringsarbetet har vi inte möjlighet att skicka ut kontaktuppgifter till er som söker handledare. Så snart listan är uppdaterad kommer vi att kunna skicka ut kontaktuppgifter till godkända specialister. 

Hur kan handledningen ske och i vilken omfattning?

 Handledningen kan ske individuellt, i grupp men även på distans. Det viktiga 'r att handledningen är strukturerad och regelbunden med utvecklingssamtal, uppföljnings- och kontrollsamtal.

Antalet handledningstillfällen ska vara minst fem per år och ska totalt motsvara minst 30 timmar fördelat över tre år. Handledningen ska pågå parallellt med den kliniska fördjupningen under specialistutbildningen.

Varför är det viktigt med handledning under specialistutbildningen?

Syftet med handledningen är att den ska vara en hjälp till dig som ska bli specialist. Med handledaren får du möjlighet att bolla frågor, få vägledning samt hjälp att belysa styrkor, svagheter, upplevelser och erfarenheter hos dig själv i din kliniska verksamhet. Handledningen är ett professionellt samtal och erfarenhetsutbyte i och runt det kliniska arbetet samt en länk mellan teori och praktik. 

Hur många sidor får min ansökan vara?

Med ansökan så menar vi studieplan, fullföljd studieplan eller dispensansökan. Det vill säga det underlag som specialistkommittén bedömmer tillsammans med bilagorna.

Studieplan

Studieplanen får max omfatta 10 sidor utöver antal sidor i den specifika studieplansmallen för valt specialistområde. Försättsblad och beskrivning av specialistområdet räknas inte med i dessa sidor, utan börja räkna sidorna från lärandemålen.

Fullföljd studieplan

Den fullföljda studieplanen får omfatta max 10 sidor utöver den godkända studieplanen. (bilaga 2 enligt försättsbladet "Ansökan om specialistkompetens")

Dispensansökan

Får omfatta max 10 sidor utöver antal sidor i den specifika dispensansökan för valt specialistområde. Försättsblad och beskrivning av specialistområdet räknas inte med i dessa sidor, utan börja räkna sidorna från lärandemålen. (bilaga 1 enligt försättsbladet "ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning").

Vad menas med fullföljd studieplan och i vilken mall skriver jag den?

Med fullföljd studieplan så menas att du följer upp din godkända studieplan. Genom att du kortfattat och kärnfullt reflekterar kring din uppdaterade och fördjupade kunskap, klinisk och teoretiskt samt hur du tillämpar/planerar tillämpa denna kunskap i ditt kliniska arbete som fysioterapeut.

Denna uppföljning gör du i din godkända studieplan genom att till alla lärandemål, specifika och övergripande, lägga till rubriken.

 • "Reflektion kring min uppdaterade eller fördjupade kunskap, klinisk och teoretisk, och hur jag tillämpar/planerar tillämpa min uppdaterade eller fördjupade kunskap i mitt dagliga arbete som fysioterapeut" 

Att tänka på

 • Använd markeringsfärg för text, gärna gul, för att tydliggöra vad som är din reflektion i din fullföljda studieplan.

Den fullföljda studieplanen tillsammans med bilagorna för specialistansökan utgör underlaget för bedömning av specialistkompetens. 

Komplettering

Komplettering av behandlad ansökan - vad ska jag tänka på?

Om du blir ombedd att komplettera din behandlade ansökan, studieplan, specialistansökan eller specialistansökan med dispens från handledning, så ska du utgå från specialistkommitténs återkoppling som du fått skickat till dig via e-post.

 1. Läs igenom din återkoppling med kritiska ögon i lugn och ro. Många gånger handlar det inte om att skriva mer utan om att förtydliga och exemplifiera din redogörelse.
 2. Gå även igenom din återkoppling med din handledare  eller eventuellt med specialistkompetent kollega innan du tar kontakt med handläggaren för frågor.
 3. Följ instruktionerna för komplettering i given återkoppling
 4. Låt en kopia av kommitténs återkoppling (utskickat via mail) utgöra försättssida på din komplettering och bifoga de dokument/handlingar som står beskrivet i återkopplingen. 
 5. Begärd komplettring, innehåll/intyg, ska vidimeras av:
  • Handledare (vid ansökan om studieplan eller ansökan om specialistkompetens)
  • Specialistkompetens kollega (vid ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning
 6. Skicka in din komplettering inkl. medföljande handlingar via mail enligt instruktioner i återkopplingen.

Ansökan enligt gamla specialistordningen

Jag har en pågående studieplan enligt gamla specialistordningen - hur gör jag?

Detta gäller för dig som gjorde en ansökan om studieplan, senast 1 september 2014, och planerar ansöka om specialistkompetens. 

Så här ansöker du om specialistkompetens

 • När du skriver din fullföljda studieplan, som utgör grund för bedömningen av din ansökan. Behöver du tänka på följande:
  • Redovisa din måluppfyllelse och reflektera kring vad du lärt dig av genomförda aktiviteter och hur du tillämpar den kliniska och teoretiska fördjupningen i din kliniska vardag.
  • Bemöta kompetensmålen A-C för ditt specialistområde, strukturerat var för sig utifrån hur de är listade i specialistordningen. Det är inte tillräckligt att skicka in en förteckning över vad du har gjort.
  • Ta även vägledning av och bemöt de aspekter som tas upp gällande ditt specialistområde under "Verksamhetsfält och inriktning" i din fullföljda studieplan. Bland annat det som avser bredden av vårdformer, åldergrupper, patientgrupper och diagnoser/skador. Specialistkommittén tar hänsyn till dessa aspekter vid bedömning av din ansökan.
  • Kom ihåg att även följa upp att du i fullföljd studieplan har täckt in specialistkommitténs givna återkoppling i samband med att din studieplan godkändes.
  • Om det är vissa planerade aktiviteter som har justerats eller ersatts av andra över tid, så kommenterar du och beskriver bakgrunden till det. Likaså om det har tillkommit ytterligare aktiviteter så kan du även gärna inbegripa dessa i din reflekterande uppföljning av inhämtad fördjupad kunskap och erfarenhet om de har bidragit till måluppfyllelse av målen som du vid studieplanens start identifierat att du hade kunskapsluckor inom.
  • Följ även upp och justera genomförd plan för kliniska handledningstillfällen gällande utfallet. Det vill säga vissa planerade tillfällen kan du och din handledare ha justerat över tid. Ytterligare tillfällen kan ha tillkommit (ange syfte, innehåll och omfattning) utifrån identifierade behov.
 • Att tänka på vid uppföljningen av genomförd studieplan
  • Använd markeringsfärg för text, gärna gul, för att tydliggöra dina reflektioner och uppföljning av genomförda aktiviteter.
 • Fyll i försättsbladet "ansökan om specialistkompetens" och sammanställ samtliga medföljande bilagor enligt angivna instruktioner i ansökningsblanketten. Ansökningsblanketter och bilagor hittar du i dokumentbanken.

 • Följ givna instruktioner i nuvarande Specialistordningen s.13, dessa gäller även för dig med godkänd studieplan enligt gamla specialistordningen.

 • Skicka in ansökan om specialistkompetens inkl. medföljande handlingar via mail. Instruktioner om hur du går tillväga hittar du under fliken "ansökningstillfällen, ansökningshantering och ansökningshandlingar"

Vid komplettering av tidigare behandlad ansökan

Vid komplettering av behandlad, studieplan, specialistansökan eller ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning, enligt gamla specialistordningen, se "Komplettering av ansökan - vad ska jag tänka på".

Ta gärna kontakt med handläggare för specialistordningen, om du har ytterligare frågor. samt om du vill ta del av förbättrade studieplansmall och dispensansökan.