Pågående ansökan enligt gamla Specialistordningen

Här finns information till dig som ansökt om studieplan eller har en pågående ansökan om specialistkompetens enligt den gamla specialistordningen (till och med 2014).

Du som redan har ansökt om en studieplan eller har en pågående ansökan om specialistkompetens, kommer även framöver att granskas utifrån den gamla specialistordningen. Detta gäller för dig som gjorde en ansökan om studieplan, ansökan om specialistkompetens eller ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning senast 1 september 2014.

Förbättrade mallar för dig med granskad ansökan till och med september 2014
Studieplansmall
Dispensansökan 

Information om vad som gäller vid komplettering av behandlad ansökan hittar du i vänstermenyn under Vid komplettering av behandlad ansökan.

Så här ansöker du om specialistkompetens
 1. Fyll i försattsbladet ansökan om specialistkompetens och sammanställ samtliga medföljande bilagor enligt angivna instruktioner i ansökningsblanketten. Ansökningsblanketter och bilagor hittar du i dokumentbanken.

 2. Följ givna instruktioner i nuvarande Specialistordningen s.13, gäller även för dig med godkänd studieplan enligt gamla specialistordningen. 
   
 3. Uppdatera och sammanställ bilagorna; sammanställning kurser m.m. och sammanställning klinisk erfarenhet.

 4. Kom ihåg att du ska bilägga en fullföljd studieplan. Den utgör underlag för specialistkommitténs bedömning av din ansökan. Du ska i studieplanen redovisa/bevisa din måluppfyllelse. I din fullföljda studieplan ska du enligt gamla specialistordningen bemöta kompetensmålen A-C för ditt specialistområde, strukturerat var för sig utifrån hur de är listade i specialistordningen.

  *Det är inte tillräckligt att skicka in en förteckning över vad du har gjort. Du ska i din redovisning reflektera kring vad du har lärt dig av dina genomförda aktiviteter och ge 1-2 konkreta exempel på hur du tillämpar det du har lärt dig i ditt kliniska arbete.

  *Se till att du i din ansökan även tar vägledning av och bemöter de aspekter som tas upp gällande ditt specialistområde under "Verksamhetsfält och inriktning" när du bemöter och redogör för din fullföljda studieplan utifrån uppsatta mål och krav. Bland annat det som avser bredden av vårdformer, åldergrupper, patientgrupper och diagnoser/skador. Specialistkommittén tar hänsyn till dessa aspekter vid bedömning av din ansökan.

 5. Avseende bilaga 7. Utfärdade intyg av genomförda kurser och tjänstgöring (ladok-, kurs-, och tjänstgöringsintyg). Intygen behöver inte vara vidimerade med ska vara signerade av de som utfärdat dem.

 6. Skicka in ansökan om specialistkompetens inkl. medföljande handlingar via mail. Instruktioner om hur du går tillväga hittar du på sidan Om specialistordningen  under fliken "ansökningstillfällen, ansökningshantering och ansökningshandlingar"

Det är den sökandes ansvar att lämna korrekta och tillräckliga uppgifter som kan bilda underlag för kommitténs bedömning. I de fall kommittén bedömer att ansökan är otillräcklig begärs komplettering till nästkommande ansökningstillfälle. Är din ansökan inkomplett kommer den inte behandlas.

Bedömning och handläggningstid för inkommen ansökan om specialistkompetens är upp till tre månader efter sista ansökningsdag.