Specialistansökan med dispens från handledning

Om du bedömer att du uppfyller de mål och krav så som de beskrivs i Specialistordningen med undantag för handledningen kan du ansöka om specialistkompetens med dispens från handledning. Detta gäller enbart för dig med en lång och bred klinisk erfarenhet som uppfyller ALLA krav för dispens.

Flödesschema Dispens från handledning
Det första du ska göra är att läsa igenom specialistordningens inledande kapitel, s. 5-15, som beskriver de krav och mål som krävs för att bli specialist samt specialistutbildningens upplägg och process som leder fram till godkänd specialistkompetens. Läs därefter igenom de specifika kraven och målen för valt specialistområde.

Krav att uppfylla för att ansöka om dispens

Kraven för att kunna ansöka om dispens från handledning

Mer än fem års bred klinisk erfarenhet inom specialistområdet

Minst magisterexamen

Genomfört ett fördjupningsarbete inom valt specialistområde

Genomfört en presentation av fördjupningsarbetet i ett vetenskapligt sammanhang som föregåtts av referee-granskning eller expertgranskning alternativt fått en vetenskaplig artikel publicerad

Bedömt att du uppfyller övergripande och specifika förväntade läranderesultat samt motiverar detta, vilket även avser bredden av vårdformer, åldersgrupper, patientgrupper och diagnoser/skador.

Dispens från handledning är INTE möjligt att söka om alla ovanstående krav inte uppfyllts.

Så här ansöker du om dispens från handledning

Blanketter som ingår och som du laddar ner i dokumentbanken:
Ansökan specialistkompetens
Ansökan dispens från handledning, del I och II.
Bilaga Sammanställning kurser m.m.
Bilaga Sammanställning klinisk erfarenhet

Såhär ansöker du om dispens från handledning

 1. Fyll i ansökan om specialistkompetens och sammanställ samtliga medföljande bilagor enligt angivna instruktioner. Följ givna instruktioner i nya specialistordningen s. 13. Ansökan om dispens ingår som två av bilagorna. 

 2. Utforma din ansökan om dispens från handledning och strukturera din redogörelse enligt givna vägledande instruktioner i ansökningsblanketten. Se även utlagd formuleringshjälp i dokumentbanken.

  * Bemöt de övergripande respektive de specifika förväntade läranderesultaten inom valt specialistområde strukturerat, var för sig, så som de är listade i specialistordningen (del I).

  * Du ska också redogöra för hur du på annat sätt än genom formell handledning utvecklats som fysioterapeut (sjukgymnast). Exemplifiera detta med att redovisa samarbeten, arbete med seniora kollegor, metodhandledning du fått, nätverk du ingått i etc. Redogör för det kollegiala erfarenhetsutbytet som du har haft i det dagliga arbetet ( del II).

  *Se till att du i din ansökan även tar vägledning av och bemöter de aspekter som tas upp under "Beskrivning av specialistområdet och dess verksamhetsområde" när du bemöter de specifika förväntade läranderesultaten avseende måluppfyllelse och din professionella utveckling som fysioterapeut (sjukgymnast). Specialistkommittén tar hänsyn till dessa aspekter vid bedömning av din ansökan.

 3. Ifylld dispensansökan ska intygas av specialistkompetent fysioterapeutkollega eller motsvarande.
   
 4. Intyg för genomförda kurser och tjänstgöring (ladok-, kurs-, och tjänstgöring). Intygen behöver ej vara vidimerade men ska vara signerade av de som utfärdat dem.

 5. Skicka in ansökan om specialistkompetens inkl. medföljande handlingar via mail. Instruktioner om hur du går tillväga hittar du på sidan Om specialistordningen  under fliken "ansökningstillfällen, ansökningshantering och ansökningshandlingar"


Specialistkommittén gör en samlad bedömning av akademisk kunskap, ämnesspecifik kunskap och klinisk erfarenhet. Kommittén tar också hänsyn till om du haft möjlighet att samverka och samarbeta under din utveckling till specialist.

Det är den sökandes ansvar att lämna korrekta och tillräckliga uppgifter som kan bilda underlag för kommitténs bedömning. I de fall kommittén bedömer att ansökan är otillräcklig begärs komplettering till nästkommande ansökningstillfälle. Är din ansökan inkomplett kommer den inte behandlas.

Bedömning och handläggningstid för inkommen ansökan om dispens från handledning är upp till tre månader efter sista ansökningsdag.