Specialistutbildningen

Specialistutbildningen är en målstyrd individuell utbildning, vilket innebär att utbildningen bygger på ett självstyrt lärande utifrån en individuellt utformad studieplan som följs upp tillsammans med en handledare. Detta betyder att innehållet i specialistutbildningen varierar från person till person beroende på vilken kunskap och erfarenhet du som sökande har med sig vid specialistutbildningens början.

Syftet med den individuella studieplanen är att planera in aktiviteter och klinisk handledning utifrån dina kunskapsluckor utifrån de förväntade lärandemålen.Flödesschema SpecialistutbildningenKom igång med din specialistutbildning
Det första du ska göra är att läsa igenom specialistordningens inledande kapitel, s. 5-15, som beskriver de krav och mål som krävs för att bli specialist samt specialistutbildningens upplägg och process som leder fram till godkänd specialistkompetens. Läs därefter igenom de specifika kraven och målen för valt specialistområde.

Specialistordningen finns i dokumentbanken

Förkunskapskrav

Leg. Fysioterapeut (leg. Sjukgymnast) med kandidatexamen (180 hp) och minst två års klinisk erfarenhet (24 månader allmän tjänstgöring) med en tjänstgöringsgrad på minst 75 % av heltid.

Hur sammanställer och räknar jag min tjänstgöring?
All tjänstgöring mellan 75 – 100 % "likställs" och räknas inte om, utan du anger antalet månader rakt av. All tjänstgöring under 75 % behöver du räkna om till heltid. Nedan kommer några exempel.

Exempel 1:
Tjänstgöring 100 %, 140201 - 160131 (24 månader) = Uppfyller förkunskapskravet

Exempel 2:
Tjänstgöring 75 %, 140201 - 150131 (12 månader) + tjänstgöring 100 % 150201 - 160131 (12 månader) = 24 månader och uppfyller förkunskapskravet.

Exempel 3:
Tjänstgöring 50 %, 140201 - 150131 (0,5x 12 = 6 månader) + tjänstgöring 75 % 150201 - 160201 (12 månader) = 18 månader. Uppfyller inte förkunskapskravet och behöver jobba ytterligare 6 månader med en tjänstgöring mellan 75-100 % för att uppfylla förkunskapskravet alternativt 12 månader med en tjänstgöring på 50 %.

Exempel 4:
Tjänstgöring 60 %, 131101 - 150131 (15x0,6 = 9 månader) + tjänstgöring 75 % 150201 - 160131 (12 månader) = 21 månader. Uppfyller inte förkunskapskravet och behöver jobba ytterligare 3 månader med en tjänstgöring mellan 75 - 100 % alternativt 5 månader med en tjänstgöring på 60 % eller 6 månader med en tjänstgöring på 50 %.

Ansök om handledare

Ansök om klinisk handledare

Att ansöka om handledare är nästa steg för att komma igång med din specialistutbildning. Din handledare ska vara specialistkompetent inom relevant område och kliniskt verksam på minst 20 %. I Specialistordningen, s.10, kan du läsa mer om syftet med den kliniska handledningen samt handledarens roll och funktion.

I dokumentbanken hittar du blanketten för att ansöka om handledare, informatiob till handledare och till dig som får handledning.

Ansökan om handledare hanteras löpande under året eller kan skickas in i samband med att du ansöker om studieplan. Du behöver uppfylla förkunskapskraven för att kunna ansöka om handledare.

Handlingar som ska ingå vid ansökan om handledare: sammanställning klinisk erfarenhet och kopia på handledarens tjänstgöringsintyg.

Handledningens omfattning och upplägg

Minst fem tillfällen per år och ska motsvara minst 30 timmar fördelat över tre år. Handledningen ska pågå parallellt med den kliniska fördjupningen under specialistutbildningen. Handledningen bör vara strukturerad och regelbunden med utvecklingssamtal, uppföljnings- och kontrollsamtal. Handledningen kan ske individuellt, i grupp men även på distans.

Varför handledning?

Handledning är en hjälp till dig som ska bli specialist. Med handledaren får du möjlighet att bolla frågor, få vägledning samt hjälp att belysa styrkor, svagheter, upplevelser och erfarenheter hos dig själv i din kliniska verksamhet. Handledningen är ett professionellt samtal och erfarenhetsutbyte i och runt det kliniska arbetet samt en länk mellan teori och praktik.

Utformning av din individuell studieplan

Nästa steg är utformningen av din individuella studieplan. I dokumentbanken hittar du studieplansmallarna, en för varje specialistområde. Studieplansmallen för ditt valda specialistområdet ska du använda när du med stöd av din handledare skriver din individuella studieplan.

I din studieplan ska du inventera ocg reflektera kring din kompetens (klinisk och teoretisk), analysera dina kunskapsluckor och planera aktiviteter till lärandemålen, både de specifika för valt specialistområde och de övergripande lärandemålen. 

Studieplanen utformas utifrån din tidigare kliniska erfarenhet och teoretiska kunskap. Vid kunskapsluckor eller behov av uppdatering av kunskap ska du planera in aktiviteter för att uppnå lärandemålen. Dessa aktiviteter kan vara klinisk handledning, auskultation, randutbildning, teoretiska kurser, behandlings- och metodkurser, litteraturfördjupning.

Vid utformningen av studieplanen bör du ta hjälp av vägledande instruktioner i nuvarande specialistordningen, s. 12, studieplansmallen för valt specialistområde samt utlagd vägledning och instruktion till studieplan som finns i dokumentbanken.

Förutom studieplanen ska du sammanställa två bilagor till studieplanen, sammanställning kurser m.m. och sammanställning klinisk erfarenhet, båda hittar du i dokumentbanken.

Om du är anställd ska du innan du skickar in din plan även förankra planen med din närmaste chef.

Din studieplansperiod

Du ska på försättsbladet till din studieplan (som finns i studieplansmallen) ange din studieplansperiod. Det tidigaste startdatumet du kan ange för din studieplan är sista ansökningsdag XX0201 eller XX0901, alternativt ett datum efter sista ansökningsdag och sedan tre år framåt.

Fysioterapeuternas specialistordning fungerar som andra utbildningar, det vill säga att den börjar när du blir antagen. Det är Specialistkommittén som godkänner din studieplan och som fastställer din studieplansperiod i samband med att din studieplan blir godkänd. 

Notera att dina kliniska handledningstillfällen (Del III) ska planeras in under din angivna studieplansperiod, mellan angivet startdatum till angivet slutdatum. 

Skicka in ansökan om studieplan

När du har utformat din studieplan skickar du in din ansökan om studieplan inkl. medföljande via mail till något av ansökningstillfällena; 1 februari eller 1 september.

Det är den sökandes ansvar att lämna korrekta och tillräckliga uppgifter som kan bilda underlag för kommitténs bedömning. I de fall kommittén bedömer att ansökan är otillräcklig begärs komplettering till nästkommande ansökningstillfälle. Är din ansökan inkomplett kommer den inte behandlas.

Instruktioner om hur du går tillväga hittar du på sidan Om specialistordningen  under fliken "ansökningstillfällen, ansökningshantering och ansökningshandlingar"

 

Specialistutbildningen

När specialistkommittén godkänt din studieplan och fastställt din studieplansperiod börjar din specialistutbildning.

När du genomfört dina planerade aktiviteter i din studieplan, fullföljt din godkända studieplansperiod, stämt av med din handledare och uppfyller övriga krav för specialistutbildning är det dags att ansöka om specialistkompetens

För att kunna ansöka om specialistkompetens behöver du förutom en godkänd och fullföljd studieplan uppfylla följande krav:

 • Klinisk fördjupning under handledning inom valt specialistområde utifrån godkänd studieplansperiod med en tjänstgöringsgrad på minst 75 % av heltid.
 • Minst magisterexamen samt andra relevanta kurser inom specialistområdet kopplat till målen.
 • Fördjupningsarbete inom specialistområdet och intyg på genomförd vetenskaplig presentation i publikt vetenskapligt sammanhang.

Ansök om specialistkompetens

Blanketter som ingår (exklusive din studieplan) som du laddar ner från dokumentbanken:

 • Ansökan om specialistkompetens
 • Sammanställning kurser m.m.
 • Sammanställning klinisk erfarenhet
 1. Fyll i ansökningsblanketten för specialistkompetens och sammanställ samtliga medföljande bilagor enligt angivna instruktioner i ansökningsblanketten, se dokumentbanken.

 2. Följ givna instruktioner i nuvarande Specialistordningen s.13.

 3. Din fullföljda studieplan utgöra underlag för specialistkommitténs bedömning av din ansökan. Du ska i din fullföljda studieplan följa upp dina aktiviteter och reflektera över hur du tillämpar/planerar tillämpa din fördjupade kunskap, klinisk och teoretisk, i din kliniska vardag som fysioterapeut. Det är inte tillräckligt att skicka in en förteckning över vad du har gjort.

 4. Se till att när du bemöter lärandemålen och beskriver din fördjupade kunskap att du täcker in bredden inom ditt specialistområde gällande åldrar, vårdformer och diagnoser genom att ta vägledning av  "Beskrivning av specialistområdet och dess verksamhetsområde". Specialistkommittén tar förutom lärandemålen hänsyn till  "Beskrivning av specialistområdet och dess verksamhetsområdet" vid bedömning av din ansökan.
   
 5. Avseende bilaga 7. Intygen behöver inte vara vidimerade med ska vara signerade av de som utfärdat dem.

 6. Skicka in ansökan om specialistkompetens inkl. medföljande handlingar via mail. Instruktioner om hur du går tillväga hittar du på sidan Om specialistordningen  under fliken "ansökningstillfällen, ansökningshantering och ansökningshandlingar"

Det är den sökandes ansvar att lämna korrekta och tillräckliga uppgifter som kan bilda underlag för kommitténs bedömning. I de fall kommittén bedömer att ansökan är otillräcklig begärs komplettering till nästkommande ansökningstillfälle. Är din ansökan inkomplett kommer den inte behandlas.