Vid komplettering av behandlad ansökan

Här hittar du information om vad som gäller vid komplettering av behandlad och bedömd ansökan, gäller både den gamla (till och med 2014) och den nuvarande specialistordningen.

Råd och vägledning vid komplettering av behandlad ansökan

Om du blir ombedd att komplettera din behandlade ansökan så ska du utgå från specialistkommitténs återkoppling som du fått skickat till dig via e-post. Läs igenom din återkoppling med kritiska ögon i lugn och ro. Många gånger handlar det inte om att skriva mer utan om att förtydliga och exemplifiera din redogörelse.

Gå även igenom din återkoppling med din handledare (vid ansökan om studieplan eller ansökan om specialistkompetens) eller eventuellt med specialistkompetent kollega (vid ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning) innan du tar kontakt med handläggaren för frågor.

Handläggning, bedömning och ansökningsdatum vid komplettering

Handläggning och bedömning av kompletterad ansökan

Bedömning och handläggningstid för samtliga ansökningar inklusive komplettering av behandlad ansökan är tre månader efter aktuellt ansökningsdatum. Besked skickas ut löpande via e-post efter kommitténs möte och ges senast 1 maj respektive 1 december varje år.

Ansökningsdatum vid komplettering

Ansökningsdatum för komplettering av ansökan är ordinarie ansökningstillfällen för Specialistordningen: 1 februari eller 1 september.

Att tänka på vid komplettering av redan behandlad ansökan

Följ instruktionerna för kompletteringen i given återkoppling från specialistkommittén.

Låt en kopia av kommitténs återkoppling (utskickat via mail) utgöra försättssida på din komplettering och bifoga de dokument/handlingar som står beskrivet i återkopplingen. 

Begärd komplettring, innehåll/intyg, ska vidimeras av:
*Handledare (vid ansökan om studieplan eller ansökan om specialistkompetens)
*Specialistkompetens kollega (vid ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning)

Skicka in din komplettering inkl. medföljande handlingar via mail. Instruktioner om hur du går tillväga hittar du på sidan Om specialistordningen  under fliken "ansökningstillfällen, ansökningshantering och ansökningshandlingar"