Aktuellt och kalendarium

AKTUELLT


Tillfälliga alternativa vägar för genomförande av vetenskaplig presentation inför ansökningstillfällena: 1 september 2020 och 1 februari 2021

Det rådande läget med Covid-19 medför att majoriteten av alla planerade fysiska kongresser och konferenser i Sverige och utomlands har senarelagts eller ställts in under resterande delen av 2020. 

Med anledning av detta kommer specialistkommittén att godkänna flera alternativ för vetenskaplig presentation:

  1. Presentation i vetenskapligt sammanhang via poster, kort föredrag vid konferens eller kongress eller fått vetenskaplig artikel publicerad under 2020. För detta alternativ ska du bifoga kopia på besked att abstract accepterats för presentation och kopia på intyg avseende genomförd presentation utfärdat av arrangören för mötestillfället till din ansökan. Som det står enligt försättsblad för Specialistansökan.
  2. Om du redan har fått ditt abstract accepterat till en konferens under 2020 som nu blivit inställd, så kommer även detta att räknas. För detta alternativ ska du bifoga kopia på besked att ditt abstract accepterats till din ansökan samt abstract för presentation och framtagen poster.
  3. Som ett tredje alternativ till vetenskaplig presentation kan du genomföra en digital eller fysisk föreläsning, kort föredrag eller postersession vid digital konferens eller kongress, vid arbetsplatsen eller annat lämpligt forum. För detta alternativ ska du bifoga ett intyg på genomförd presentation av din arbetsgivare eller motsvarande samt abstract för presentation och eventuell poster.

Om du har frågor eller behöver stämma av något i frågan, maila specialist@fysioterapeuterna.se.

Tillfälliga lösningar för genomförande av auskultationer inför ansökningstillfällena: 
1 september 2020
 och 1 februari 2021


Vi är medvetna om att planerade auskultationer 
inom ramen för specialistutbildningen inte kan komma att genomföras enligt plan då de kan bli inställda eller uppskjutna i och med rådande situation med Covid-19.
Utifrån detta så kommer här några tips på hur du som sökande kan tänka, oavsett om du har en godkänd studieplan, har en pågående komplettering (av specialistansökan eller dispensansökan) eller planerar att ansöka om specialistkompetens till höstens ansökningstillfälle: 1 september 2020 eller till vårens ansökningstillfälle: 1 februari 2021. 

För dig med en pågående studieplan som har en studieplansperiod som sträcker sig förbi 2020-09-01 och inte ska ansöka om specialistkompetens HT20 eller VT21. 

Utifrån rådande läge, rekommenderar vi dig: 

  • med en godkänd studieplan att se över om du kan planera om dina kliniska aktiviteter (exempelvis auskultationer, randning) i din studieplan och genomföra dessa längre fram i din studieperiod. 

  • om möjligt att istället genomföra planerad teoretisk fördjupning(exempelvis litteraturfördjupning med läslogg, webbutbildning andra kurser) under våren och senarelägga planerade kliniska aktiviteter. 

För dig som planerar att ansöka om specialistkompetens till hösten 2020 eller våren 2021 (specialist, dispensansökningar, kompletteringar) 

Planerar du att ansöka till 1 september 2020 eller 1 februari 2021, alternativt har fått besked om komplettering av din ansökan, och har kliniska aktiviteter inbokade eller ska boka in auskultationer under hösten så rekommenderar vi att om möjligheten fortfarande finns genomföra dessa som planerat.  

Andra sätt att genomföra auskultationerna är att boka in en digital träff med den fysioterapeut/sjukgymnast som ni planerat att auskultera hos och ha en digital auskultation” istället för en fysisk auskultation. Det är där med okej att auskultationen inte är en dag. Det viktiga är att du som sökande ser till att denna digitala auskultation ger dig den fördjupade kunskap du behöver kopplat till lärandemålet/lärandemålen. Som sökande ska du fortfarande skriva en ”auskultationsreflektion” från detta tillfälle och ett auskultationsintyg ska utfärdas. 

Hör gärna av dig till Specialistordningens handläggare, specialist@fysioterapeuterna.seom du har ytterligare frågor eller behöver stöd och vägledning gällande detta.


Alla ansökningar skickas in per e-post

Alla ansökningar inom ramen för specialistordningen skicka in per e-post till specialistansokan@fysioterapeuterna.se.

Alla typer av specialistansökningar innebär:

  • Ansökan om handledare
  • Ansökan om studieplan
  • Ansökan om specialistkompetens efter genomförd specialistutbildning (fullföljd studieplan)
  • Ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning
  • Kompletteringar av tidigare behandlade ansökningar

Till denna e-postadress, specialistansokan@fysioterapeuterna.se skickas endast din kompletta ansökan inför ansökningstillfället.

Läs mer under Om Specialistordningen, via fliken Ansökningstillfällen, ansökningshantering och ansökningshandlingar.

Vid frågor, vägledning och stöd kring din ansökan:

Kontaktar du oss handläggare via specialist@fysioterapeuterna.se eller på telefon 08-567 06 100


Specialistutbildningstjänster i Region Sörmland

I Fysioterapi nr 8 (sid 6) går det att läsa om Region Sörmland som inrättat specialistutbildningstjänster för fysioterapeuter. I dokumentet nedan kan ni läsa mer kring bakgrunden till beslut och projekt.

Bakgrund till beslutet och projektet kring specialisttjänster i Sörmland


Viktig information gällande listan Godkända specialister

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (dataskyddsförordningen) i kraft. Detta har medfört att förbundet behövt ta bort listan över godkända specialister och möjliga handledare.5


Senast uppdaterad: 2020-05-29