Moderniserad specialistordning 2022 – Fysioterapeuterna

Moderniserad specialistordning från 2022

Förbundsstyrelsen har beslutat om en moderniserad specialistordning från 1 januari 2022, för dig som vill bli specialistfysioterapeut.

Beslutet innebär bland annat att ansöknings- och granskningsprocess ska bli enklare och mindre tidskrävande. Dessutom får varje specialistinriktning sin egen studiehandledning.

Frågor och svar om moderniserad specialistordning

När kan jag ta del av den moderniserade specialistordningen?

Gällande alla detaljer och övergångsregler är ambitionen att ha allt på plats så tidigt som möjligt under hösten, troligen september eller oktober. En lite större "release" planeras i samband med den vetenskapliga konferensen Fysioterapi 2021.

Hur kommer bedömningarna av specialistansökningarna att gå till och hur säkerställs att olika handledare bedömer lika?

Den individuella studieplanen liksom studiehandledningen är central för specialistutbildningen. Studieplanen beskriver vilka aktiviteter som varje ST-fysioterapeut behöver genomföra för att uppnå målen. Varje studieplan är unik utifrån ST-fysioterapeutens tidigare kompetenser och erfarenheter.  Studieplanen skrivs utifrån de lärandemål som ska uppnås och de aktiviteter som rekommenderas i studiehandledningen.

Specialistkommittén finns kvar

Specialistkommittén kommer att finnas kvar i sin nuvarande form. Fokus kommer att ligga på att granska studieplaner utifrån respektive studiehandledning. I studiehandledningarna finns beskrivet de mål som ST-fysioterapeuten förväntas uppnå, förslag på aktiviteter för att uppnå målen samt målbeskrivning och beskrivning av måluppfyllnad. Specialistkommittén har därmed ett bättre stöd än tidigare för att genomföra sin granskning. Det blir transparant för ST-fysioterapeuten, handledaren och specialistkommittén vad den senare baserar sin granskning på.

Då ST-fysioterapeuten genomfört sin specialistutbildning utifrån sin studieplan ska handledaren intyga att aktiviteter är genomförda och kunskapsmål är uppfyllda. Genomgående under utbildningen uppmuntras via studiehandledningen till olika diskussionsformer för att ST-fysioterapeuten ska reflektera över sitt lärande. Detta ger handledaren en möjlighet att upptäcka svagheter och styrkor hos ST-fysioterapeuten och stötta denne mot lärandemålen. Specialistansökan som skickas in till specialistkommittén kommer, till skillnad från idag, att utgöras huvudsakligen av formella intyg samt ett par skriftliga patientfall. Dessa intyg ska visa att ST-fysioterapeuten genomfört de aktiviteter som står i studieplanen och reflekterat kring sitt lärande under hela utbildningen. Om avsteg från studieplanen har gjorts ska detta motiveras.

Utbildning i specialisthandledning

För att stötta handledaren i sin roll kommer Fysioterapeuterna erbjuda de som antas till specialistutbildningen from hösten 2021 en utbildning i specialisthandledning. Därutöver planeras handledarnätverk samt andra aktiviteter med syfte att trygga handledaren i sin roll.

För att säkerställa att specialistutbildningen håller hög kvalitet, är tidseffektiv, relevant utifrån hälso-och sjukvårdens behov och transparent kommer ett kvalitets-och utvecklingsarbete att inledas från det att den reviderade specialistordningen tas i bruk. 

Är det någon kostnad för handledning?

Redan idag förekommer att handledare behöver ta betalt för att ta sig an ett handledaruppdrag. Fysioterapeuterna arbetar för att handledaruppdraget ska ingå som en självklar del av ett specialistuppdrag i specialistfysioterapeutens tjänst. I studiehandledningen ingår 30 timmars handledning. Om handledaren skulle anse att ytterligare timmar krävs behöver detta förstås tydligt motiveras för ST-fysioterapeuten. Vid behov kan man ta stöd av Fysioterapeuternas kansli. I det kvalitets- och uppföljningsarbete som planeras kommer detta vara en fråga att följa upp.

Varför är inte specialistordningen statligt reglerad?

Fysioterapeuterna driver sedan många år frågan om statlig reglering av specialisttiteln. Att få specialistordningen under statlig tillsyn är ett av förbundets viktigaste mål. 

Det krävs politiska beslut för att få specialistordningen statligt reglerad, det vill säga Socialstyrelsen, som är en myndighet, har inte beslutanderätten i denna fråga.

Riksdagen beslutade 2013 om att inte införa en statlig reglering, utifrån det förslag till beslut som regeringen och socialutskottet föreslog.

Frågan är dock fortfarande levande då utskottet i sitt betänkande skrev;

"Mot bakgrund av att den medicinska utvecklingen går snabbt kommer utskottet emellertid att fortsätta att följa frågan om behovet av en reglerad specialistordning för sjukgymnaster. Utskottet anser därmed att riksdagen i vart fall inte för närvarande bör ta något initiativ när det gäller att utreda frågan om en specialistordning."

Aktivt påverkansarbete

Sedan dess fortsätter förbundet att bedriva ett aktivt påverkansarbete för att få till en statlig reglering av specialistordningen för fysioterapeuter.

Förbundet har bland annat uppvaktat socialministern, skickat skrivelser till både socialministern och utbildningsministern, samt påverkat i remissvar till olika utredningar och i påverkansarbetet gentemot Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och på regional nivå.