Revidering av Specialistordningen

Vid kongressen november 2016 beslutades att Specialistordningen skulle ses över och reformeras. På denna sida kan ni se tidsplanen för revideringen under mandatperioden 2017 - 2020.

Besluten som fattades gällande specialistordningen vid kongressen var;

  • att utveckla ansökningsprocessen så att den ska bli så transparent, kvalitetssäker och tidseffektiv som möjligt.
  • att se över indelningen av specialistområden så att de speglar hälso- och sjukvårdens behov
  • att fortsätta arbetet med att få specialistordningen statligt sanktionerad.
  • att ta fram en modell för utformning och införande av specialistutbildning inom ramen för en klinisk anställning

Specialistutbildningens struktur kommer fortsatt vara en treårig klinisk utbildning under handledning. Där kravet om akademisk kompetens, om lägst magister kvarstår.

.

Tidsplan för revidering av specialistordningen

2017

Våren 2017 - utskick av enkäter till sökande från 2016 och våren 2017. Enkäterna skickades ut till godkända specialister, sökande av studieplan och handledare som handlett godkända specialister, samtliga under denna period.

Sommaren och hösten 2017 -  Sammanställning av enkäterna

Dialogmöten med högskolegruppen, vetenskapliga rådet, specialistkommittén, förhandlingsrådet och företagarrådet kring specialistordningen samt ansökningsprocessen

Förslag till ny ansökningsprocess togs fram 
*Pilotprojekt – Specialistutbildningstjänster i Sörmland (startade 1 januari 2018)

2018

Presentation av reviderat förslag på ny ansökningsprocess till förbundsstyrelsen, vetenskapliga rådet, specialistkommittén, professionsrådet samt övriga råd vid förbundets rådsdagar  (januari - april 2018)

Utformning av förslag till Allmänna kompetenser med nya delmål som gäller alla specialistområden (arbete pågår sedan våren 2018)

Översyn av specialistområden och indelning (arbete pågår sedan våren 2018)

Utveckling av ansökningsprocessen gällande (arbete pågår sedan hösten 2017)
* Ansökningshandlingar
* Ansökningstillfällen
* Handledarens roll
* Specialistkommitténs roll
* Sektionernas roll
* Kansliets roll
* Digitaliserad ansökningsprocess

Professionsrådet och sektionerna påbörjar arbetet med att se över specifika kompetensmål för specialistområden

Förslag till reviderad specialistordning och ansökningsprocess skickas ut på remissrunda och inkomna synpunkter sammanställs.

2019

Presentera förslag om ny specialistordning till förbundsstyrelsen

Förbereda implementering av ny specialistordning

2020

Ny specialistordning och ansökningsprocess startar

.

Frågor kring revideringen av specialistordningen

Har du frågor och funderingar gällande revideringen av specialistordningen är du välkommen att höra av dig till Charlotte Chruzander, som är projektledare och ansvarig för revideringen.