Specialistansökan med dispens från handledning – Fysioterapeuterna

Specialistansökan med dispens från handledning

Om du bedömer att du uppfyller de mål och krav så som de beskrivs i Specialistordningen med undantag för handledningen kan du ansöka om specialistkompetens med dispens från handledning. Detta gäller enbart för dig med en lång och bred klinisk erfarenhet som uppfyller ALLA krav för dispens.

Flödesschema Dispens från handledning
Det första du ska göra är att läsa igenom specialistordningens inledande kapitel, s. 5-15, som beskriver de krav och mål som krävs för att bli specialist samt specialistutbildningens upplägg och process som leder fram till godkänd specialistkompetens. Läs därefter igenom de specifika kraven och målen för valt specialistområde.

Krav att uppfylla för att ansöka om dispens

Kraven för att kunna ansöka om dispens från handledning

 • Mer än fem års bred klinisk erfarenhet inom specialistområdet
 • Minst magisterexamen
 • Genomfört ett fördjupningsarbete inom valt specialistområde
 • Genomfört en presentation av fördjupningsarbetet i ett vetenskapligt sammanhang som föregåtts av referee-granskning eller expertgranskning alternativt fått en vetenskaplig artikel publicerad
 • Bedömt att du uppfyller övergripande och specifika förväntade läranderesultat samt motiverar detta, vilket även avser bredden av vårdformer, åldersgrupper, patientgrupper och diagnoser/skador.

Dispens från handledning är INTE möjligt att söka om alla ovanstående krav inte uppfyllts.

Så här ansöker du om dispens från handledning

Blanketter som ingår och som du laddar ner i dokumentbanken:

 • Försättsblad ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning
 • Ansökan dispens från handledning (finns mallar för varje specialsitområde)
 • Bilaga Sammanställning kurser m.m.
 • Bilaga Sammanställning klinisk erfarenhet

Såhär ansöker du om dispens från handledning

 1. Utforma din ansökan om dispens från handledning och strukturera din redogörelse enligt givna vägledande instruktioner i mallen för dispensansökan för ditt område. Du ska både bemöta de listade lärandemålen (specifika och övegripande) samt redogöra hur du på annat sätt än genom formell handledning utvecklats som fysioterapeut (sjukgymnast). 

  • Se till att du i din ansökan även bemöter de aspekter som tas upp under "Beskrivning av specialistområdet och dess verksamhetsområde" när du bemöter de specifika läranderesultaten avseende måluppfyllelse och din professionella utveckling som fysioterapeut (sjukgymnast). Specialistkommittén tar hänsyn till dessa aspekter vid bedömning av din ansökan.

 2. Fyll i försättsbladet om ansökan om specialistkompetens och sammanställ samtliga medföljande bilagor enligt angivna instruktioner. Följ givna instruktioner i nya specialistordningen s. 13. Ansökan om dispens ingår som en av bilagorna. 

 3. Bilaga 6: Utfärdade intyg för genomförda kurser och tjänstgöring (ladok-, kurs-, och tjänstgöring). Intygen behöver ej vara vidimerade men ska vara signerade av de som utfärdat dem.

 4. Skicka in ansökan om specialistkompetens inkl. medföljande handlingar via mail. Instruktioner om hur du går tillväga hittar du på sidan Vanliga frågor om specialistutbildningen och specialistansökningar under fliken "Hur skickar jag in min ansökan?"


Specialistkommittén gör en samlad bedömning av akademisk kunskap, ämnesspecifik kunskap och klinisk erfarenhet. Kommittén tar också hänsyn till om du haft möjlighet att samverka och samarbeta under din utveckling till specialist.

Det är den sökandes ansvar att lämna korrekta och tillräckliga uppgifter som kan bilda underlag för kommitténs bedömning. I de fall kommittén bedömer att ansökan är otillräcklig begärs komplettering till nästkommande ansökningstillfälle. Är din ansökan inkomplett kommer den inte behandlas..