Specialistutbildningen – Fysioterapeuterna

Specialistutbildningen

Specialistutbildningen är en målstyrd individuell utbildning, vilket innebär att utbildningen bygger på ett självstyrt lärande utifrån en individuellt utformad studieplan som följs upp tillsammans med en handledare.

Detta betyder att innehållet i specialistutbildningen varierar från person till person beroende på vilken kunskap och erfarenhet du som sökande har med sig vid specialistutbildningens början.

Syftet med den individuella studieplanen är att planera in aktiviteter och klinisk handledning utifrån dina kunskapsluckor utifrån de förväntade lärandemålen.Flödesschema SpecialistutbildningenKom igång med din specialistutbildning
Det första du ska göra är att läsa igenom specialistordningens inledande kapitel, s. 5-15, som beskriver de krav och mål som krävs för att bli specialist samt specialistutbildningens upplägg och process som leder fram till godkänd specialistkompetens. Läs därefter igenom de specifika kraven och målen för valt specialistområde.

Specialistordningen finns i dokumentbanken

Specialistutbildningen

Påbörja specialistutbildningen

För att påbörja specialistutbildningen behöver du ansöka om handledare och utforma en studieplan som sedan skickas in till Specialistkommittén för bedömning.

Handledare

Handledaren ska vara specialistkompetent inom relevant område och kliniskt verksam på minst 20 %. I Specialistordningen, s.10, kan du läsa mer om syftet med den kliniska handledningen samt handledarens roll och funktion. Handlingar som ska ingå vid ansökan om handledare, är ansökan om handledare, sammanställning klinisk erfarenhet och kopia på handledarens tjänstgöringsintyg.

Ta kontakt med specialisthandläggarna om du önskar en lista på godkända specialister för handledning. Du hittar kontaktuppgifter under kontakt.

Information angående kontaktuppgifter till godkända specialister inom respektive specialistområde (2021-03-01)
Vi uppdaterar för närvarande vår lista med godkända specialister inom respektive specialistområde. Under uppdateringsarbetet har vi inte möjlighet att skicka ut kontaktuppgifter till er som söker handledare. Så snart listan är uppdaterad kommer vi att kunna skicka ut kontaktuppgifter till godkända specialister. 

Utforma studieplan

I dokumentbanken hittar du studieplansmallarna samt dokumentet vägledning och instruktion för studieplan. Ta stöd av dessa dokument tillsammans med din handledare när du utformar din studieplan.


Studieplanen utformas utifrån din kliniska erfarenhet och teoretiska kunskap. Syftet med studieplanen är att du till varje mål, specifika och övergripande:

 1. Kortfattat och kärnfullt ska analysera, inventera och reflektera kring din kompetens i nuläget, klinisk och teoretisk, samt hur du använder den i din kliniska vardag.

 2. Identifiera dina kunskapsluckor och vad du behöver fördjupa dig inom.

 3. Planera aktiviteter till identifierade kunskapsluckor och ange syfte och omfattning med dessa planerade aktiviteter. Dessa aktiviteter kan vara klinisk handledning, auskultation, randutbildning, teoretiska kurser, behandlings- och metodkurser, litteraturfördjupning.

 4. Planera in kliniska handledningstillfällen, dessa ska ske under din angivna studieplansperiod. Handledningens omfattning ska vara fem tillfällen pre år och motsvara minst 30 timmar fördelat på tre år. Handledningen bör vara strukturerad och regelbunden med utvecklingssamtal, uppföljnings- och kontrollsamtal. Handledningen kan ske individuellt, i grupp men även på distans.

På försättsbladet till studieplanen ska du ange din studieplansperiod. Det tidigaste startdatumet du kan ange för din studieplan är sista ansökningsdag, XX0201 eller XX0901, alternativt ett datum efter sista ansökningsdag och sedan tre år framåt.

Observera!

 • Om du är anställd ska du innan du skickar in din plan även förankra planen med din närmaste chef.

 • Du hittar alla dokument i dokumentbanken under rubriken Specialistutbildning med dess tre underrubriker: ansökan om handledare, studieplansmallar för ansökan om studieplan, bilagor till ansökan handledare och studieplan.

 

Skicka in ansökan om handledare och studieplan

Ansökan om handledare hanteras löpande under året eller kan skickas in i samband med att du ansöker om studieplan. Du behöver uppfylla förkunskapskraven för att kunna ansöka om handledare.

Ansökan om studieplan skickas in till antingen 1 februari eller 1 september. Läs mer under Ansökning och handläggning under "Vanliga frågor om specialistutbildningen och specialistansökningar"

Utbildning i specialisthandledning

Kurs för dig och din handledare - erbjudande till dig som ska ansöka om studieplan hösten 2021

Från och med höstens antagning 2021 kommer Fysioterapeuterna erbjuda de som ansöker om studieplan till specialistutbildningen samt dennes handledare möjlighet att gå kursen "Medicinsk pedagogik för handledare och blivande specialister i fysioterapi". Läs mer om kursen här.

Specialistutbildningen

När specialistkommittén godkänt din studieplan och fastställt din studieplansperiod börjar din specialistutbildning.

Under specialistutbildningen ska du genomföra dina planerade aktiviteter enligt godkänd studieplan samt utföra klinisk fördjupning under handledning med en tjänstgöringsgrad på minst 75 % av heltid.

När du genomfört dina planerade aktiviteter enligt din godkända studieplan och fullföljt din godkända studieplansperiod, stämt av med din handledare och uppfyller övriga krav för specialistutbildning är det dags att ansöka om specialistkompetens. 

Ansök om specialistkompetens

För att kunna ansöka om specialistkompetens behöver du förutom en godkänd och fullföljd studieplan uppfylla följande krav:

 • Klinisk fördjupning under handledning inom valt specialistområde utifrån godkänd studieplansperiod med en tjänstgöringsgrad på minst 75 % av heltid.
 • Minst magisterexamen samt andra relevanta kurser inom specialistområdet kopplat till målen.
 • Fördjupningsarbete inom specialistområdet och intyg på genomförd vetenskaplig presentation i publikt vetenskapligt sammanhang.

Blanketter som ingår (exklusive din studieplan) som du laddar ner från dokumentbanken:

 • Ansökan om specialistkompetens
 • Sammanställning kurser m.m.
 • Sammanställning klinisk erfarenhet
 1. Färdigställ din fullföljda studieplan, denna utgör grunden för specialistkommitténs bedömning av din ansökan. När du färdigställer din fullföljda studieplan tänk på att du ska:
  • bemöta lärandemålen, specifika och övergripande, genom att följa upp dina genomförda aktiviteter och reflektera över hur du tillämpar/planerar tillämpa din fördjupade kunskap, klinisk och teoretisk, i din kliniska vardag som fysioterapeut. Det är inte tillräckligt att skicka in en förteckning över vad du har gjort.
  • Se även till att du täcker in bredden inom ditt specialistområde gällande åldrar, vårdformer och diagnoser genom att ta vägledning av  "Beskrivning av specialistområdet och dess verksamhetsområde". Specialistkommittén tar förutom lärandemålen hänsyn till  "Beskrivning av specialistområdet och dess verksamhetsområdet" vid bedömning av din ansökan.

 2. Följ givna instruktioner i nuvarande Specialistordningen s.13.

 3. Fyll i ansökningsblanketten för specialistkompetens och sammanställ samtliga medföljande bilagor enligt angivna instruktioner i ansökningsblanketten, se dokumentbanken.
   
 4. Avseende bilaga 7. Intygen behöver inte vara vidimerade med ska vara signerade av de som utfärdat dem.

 5. Skicka in ansökan om specialistkompetens inkl. medföljande handlingar via mail. Instruktioner om hur du går tillväga hittar du under fliken "ansökningstillfällen, ansökningshantering och ansökningshandlingar"

Det är den sökandes ansvar att lämna korrekta och tillräckliga uppgifter som kan bilda underlag för kommitténs bedömning. I de fall kommittén bedömer att ansökan är otillräcklig begärs komplettering till nästkommande ansökningstillfälle. Är din ansökan inkomplett kommer den inte behandlas.