Vanliga frågor om Specialistordningen 1993 - 2021 – Fysioterapeuterna

Vanliga frågor om specialistordningen 1993 - 2021

Här har vi samlat de vanligaste frågorna med svar gällande specialistutbildningen och specialistansökningar för dig som vill bli specialist enligt förbundets specialistordning.

Uppdaterad senast: 2022-03-10

Vilken specialistordning gäller?

Den 1 januari 2022 trädde specialistordningen 2022 i kraft och är den specialistordning som gäller för dig som planerar att ansöka om att påbörja specialistutbildningen från och med 2022 eller ansöka om dispens från handledning. Klicka på länken nedan för att ta dig till nuvarande specialistordning

Specialistordningen 2015 - 2021 (den gröna boken).

Denna gäller enbart för dig som har en godkänd studieplan som godkänts mellan 2015 till 2021 eller en  ansökan som ska kompletteras (studieplan, specialistansökan eller dispensansökan). Dessa ansökningar kommer att granskas och bedömas utifrån den 

Specialistordningen 1993 - 2014 (den gula boken)

Gäller enbart för den som har en godkänd studieplan före 2015 eller pågående ansökan om specialist sedan tidigare. Dessa ansökningar kommer även framöver att granskas och bedömas utifrån den "gamla" specialistordningen.

Medlemskap och kostnad

Kostnad för specialistutbildning och dispensansökan

För att gå specialistutbildningen för medlemskostnad behöver du varit medlem i minst fyra månader innan du skickar in din ansökan om att påbörja specialistutbildningen.

Karenstid för individuell medlemsservice

Enligt förbundets stadgar (§2.3) gäller fyra månaders karenstid för individuell medlemsservice. Anledningen är att det inte ska vara möjligt att söka medlemskap på grund av ett akut servicebehov och därefter lämna förbundet.

Kostnad för specialistutbildningen och dispensansökan

 • 1500 kr för medlemmar. Medlemskapet ska bestå under hela ansöknings/utbildningsperioden för att specialistcertifikat ska kunna erhållas efter slutförd specialistutbildning. Går du ur förbundet under specialistutbildningen kommer du att debiteras en ytterligare kostnad.

 • 15000 kr för icke medlemmar

Avgiften faktureras i samband med påbörjad handläggning. Skulle du senare av någon anledning inte kunna eller vilja fullfölja utbildningen så kan du kontakta förbundet och få tillbaka 80 % av inbetald avgift.

Avgiften som tas ut av förbundet avser handläggning, specialistkommittéledamöternas omkostnader för möten samt specialistcertifikatet. 

Ansökningsdatum och handläggning

Vilka datum är sista ansökningsdag?

Ansökningstillfällen

Det finns två ansökningstillfällen där sista ansökningsdag är:

 • 1 februari , respektive
 • 1 september.

Vid dessa tillfällen hanteras alla ansökningsärenden. 

Hur skickar jag in min ansökan?

 

Från och med ansökningstillfället 1 september 2023 gäller ett nytt ansökningsförfarande till Fysioterapeuternas specialistordning. 

Hur sker handläggningen och hur lång är handläggningstiden?

Din ansökan tas emot och registreras av Specialistordningens handläggare på kansliet. Handläggarna bistår även kommittén och komminucerar med sökande. Du får en bekräftelse via mail när vi handläggare tagit emot och handlagt din ansökan (Bekräftelsen kan dröja när arbetsbelastning och söktryck är högt).

Handläggningstiden är upp till tre månader efter sista ansökningsdag. Besked och återkoppling avseende behandlad och bedömd ansökan skickas löpande per e-post efter kommitténs möte. Men senast ska sökande fått besked 1 maj eller 1 december.

Hur många sidor får min ansökan vara?

Med ansökan så menar vi studieplan, fullföljd studieplan eller dispensansökan. Det vill säga det underlag som specialistkommittén bedömmer tillsammans med bilagorna.

Studieplan

Studieplanen får max omfatta 10 sidor utöver antal sidor i den specifika studieplansmallen för valt specialistområde. Försättsblad och beskrivning av specialistområdet räknas inte med i dessa sidor, utan börja räkna sidorna från lärandemålen.

Fullföljd studieplan

Den fullföljda studieplanen får omfatta max 10 sidor utöver den godkända studieplanen. (bilaga 2 enligt försättsbladet "Ansökan om specialistkompetens")

Dispensansökan

Får omfatta max 10 sidor utöver antal sidor i den specifika dispensansökan för valt specialistområde. Försättsblad och beskrivning av specialistområdet räknas inte med i dessa sidor, utan börja räkna sidorna från lärandemålen. (bilaga 1 enligt försättsbladet "ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning").

Specialistansökan enligt specialistordningen 2015-2021

Jag har en pågående studieplan enligt specialistordningen 2015 - 2021 (Gröna boken) - Hur gör jag?

Detta gäller för dig som gjorde en ansökan om studieplan, senast 1 september 2021, och planerar ansöka om specialistkompetens. 

Har du en godkänd studieplan utifrån specialistordningen 2015 -2021, fortsätter du följa din godkända plan och studieplansperiod.

Vid specialistansökan så behöver du uppfylla:

 • Klinisk fördjupning under handledning inom valt specialistområde utifrån godkänd studieplansperiod med en tjänstgöringsgrad på minst 75 % av heltid.
 • Minst magisterexamen samt andra relevanta kurser inom specialistområdet kopplat till målen.
 • Fördjupningsarbete inom specialistområdet och intyg på genomförd vetenskaplig presentation i publikt vetenskapligt sammanhang.

Blanketter som ingår (exklusive din studieplan) som du laddar ner från dokumentbanken:

 • Ansökan om specialistkompetens
 1. Färdigställ din fullföljda studieplan, denna utgör grunden för specialistkommitténs bedömning av din ansökan. När du färdigställer din fullföljda studieplan tänk på att du ska:
  • bemöta lärandemålen, specifika och övergripande, genom att följa upp dina genomförda aktiviteter och reflektera över hur du tillämpar/planerar tillämpa din fördjupade kunskap, klinisk och teoretisk, i din kliniska vardag som fysioterapeut. Det är inte tillräckligt att skicka in en förteckning över vad du har gjort.
  • Se även till att du täcker in bredden inom ditt specialistområde gällande åldrar, vårdformer och diagnoser genom att ta vägledning av  "Beskrivning av specialistområdet och dess verksamhetsområde". Specialistkommittén tar förutom lärandemålen hänsyn till  "Beskrivning av specialistområdet och dess verksamhetsområdet" vid bedömning av din ansökan.

 2. Uppdatera sammanställningen kurser, workshops etc och sammanställning klinisk erfarenhet

 3. Följ givna instruktioner i Specialistordningen s.13. (Gröna boken)

 4. Fyll i ansökningsblanketten för specialistkompetens och sammanställ samtliga medföljande bilagor och sortera enligt angivna instruktioner i ansökningsblanketten, se dokumentbanken.
   
 5. Avseende bilaga 7. Intygen behöver inte vara vidimerade med ska vara signerade av de som utfärdat dem.

 6. Skicka in ansökan om specialistkompetens inkl. medföljande handlingar via mail. Instruktioner om hur du går tillväga hittar du under frågan "Hur skickar jag in min ansökan?"
Vad menas med fullföljd studieplan och i vilken mall skriver jag den?

Med fullföljd studieplan så menas att du följer upp din godkända studieplan. Genom att du kortfattat och kärnfullt reflekterar kring din uppdaterade och fördjupade kunskap, klinisk och teoretiskt samt hur du tillämpar/planerar tillämpa denna kunskap i ditt kliniska arbete som fysioterapeut.

Denna uppföljning gör du i din godkända studieplan genom att till alla lärandemål, specifika och övergripande, lägga till rubriken.

 • "Reflektion kring min uppdaterade eller fördjupade kunskap, klinisk och teoretisk, och hur jag tillämpar/planerar tillämpa min uppdaterade eller fördjupade kunskap i mitt dagliga arbete som fysioterapeut" 

Att tänka på

 • Använd markeringsfärg för text, gärna gul, för att tydliggöra vad som är din reflektion i din fullföljda studieplan.

Den fullföljda studieplanen tillsammans med bilagorna för specialistansökan utgör underlaget för bedömning av specialistkompetens. 

Komplettering

Komplettering av behandlad ansökan - vad ska jag tänka på?

Om du blir ombedd att komplettera din behandlade ansökan (studieplan, specialistansökan eller specialistansökan med dispens från handledning) så ska du utgå från specialistkommitténs återkoppling som du fått skickat till dig via e-post.

 1. Läs igenom din återkoppling med kritiska ögon i lugn och ro. Många gånger handlar det inte om att skriva mer utan om att förtydliga och exemplifiera din redogörelse.
 2. Gå även igenom din återkoppling med din handledare  eller eventuellt med specialistkompetent kollega innan du tar kontakt med handläggaren för frågor.
 3. Följ instruktionerna för komplettering i given återkoppling
 4. Låt en kopia av kommitténs återkoppling (utskickat via mail) utgöra försättssida på din komplettering och bifoga de dokument/handlingar som står beskrivet i återkopplingen. 
 5. Begärd komplettring, innehåll/intyg, ska vidimeras av:
  • Handledare (vid ansökan om studieplan eller ansökan om specialistkompetens)
  • Specialistkompetens kollega (vid ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning
 6. Skicka in din komplettering inkl. medföljande handlingar via mail enligt instruktioner i återkopplingen.

Ansökan enligt specialistordningen 1993 - 2014

Jag har en pågående studieplan enligt specialistordningen 1993 - 2014 - hur gör jag?

Detta gäller för dig som gjorde en ansökan om studieplan, senast 1 september 2014, och planerar ansöka om specialistkompetens. 

Har du en godkänd studieplan utifrån specialistordningen 1993 - 2014, fortsätter du följa din godkända plan och studieplansperiod.

Så här ansöker du om specialistkompetens

 • När du skriver din fullföljda studieplan, som utgör grund för bedömningen av din ansökan. Behöver du tänka på följande:
  • Redovisa din måluppfyllelse och reflektera kring vad du lärt dig av genomförda aktiviteter och hur du tillämpar den kliniska och teoretiska fördjupningen i din kliniska vardag.
  • Bemöta kompetensmålen A-C för ditt specialistområde, strukturerat var för sig utifrån hur de är listade i specialistordningen. Det är inte tillräckligt att skicka in en förteckning över vad du har gjort.
  • Ta även vägledning av och bemöt de aspekter som tas upp gällande ditt specialistområde under "Verksamhetsfält och inriktning" i din fullföljda studieplan. Bland annat det som avser bredden av vårdformer, åldergrupper, patientgrupper och diagnoser/skador. Specialistkommittén tar hänsyn till dessa aspekter vid bedömning av din ansökan.
  • Kom ihåg att även följa upp att du i fullföljd studieplan har täckt in specialistkommitténs givna återkoppling i samband med att din studieplan godkändes.
  • Om det är vissa planerade aktiviteter som har justerats eller ersatts av andra över tid, så kommenterar du och beskriver bakgrunden till det. Likaså om det har tillkommit ytterligare aktiviteter så kan du även gärna inbegripa dessa i din reflekterande uppföljning av inhämtad fördjupad kunskap och erfarenhet om de har bidragit till måluppfyllelse av målen som du vid studieplanens start identifierat att du hade kunskapsluckor inom.
  • Följ även upp och justera genomförd plan för kliniska handledningstillfällen gällande utfallet. Det vill säga vissa planerade tillfällen kan du och din handledare ha justerat över tid. Ytterligare tillfällen kan ha tillkommit (ange syfte, innehåll och omfattning) utifrån identifierade behov.
 • Att tänka på vid uppföljningen av genomförd studieplan
  • Använd markeringsfärg för text, gärna gul, för att tydliggöra dina reflektioner och uppföljning av genomförda aktiviteter.
 • Fyll i försättsbladet "ansökan om specialistkompetens" och sammanställ samtliga medföljande bilagor enligt angivna instruktioner i ansökningsblanketten. Ansökningsblanketter och bilagor hittar du i dokumentbanken.

 • Följ givna instruktioner i nuvarande Specialistordningen s.13, dessa gäller även för dig med godkänd studieplan enligt gamla specialistordningen.

 • Skicka in ansökan om specialistkompetens inkl. medföljande handlingar via mail. Instruktioner om hur du går tillväga hittar du under fliken "ansökningstillfällen, ansökningshantering och ansökningshandlingar"

Vad kostar det att specialistutbilda sig?

Vad kostar det att specialistutbilda sig?
 • 1500 kr för medlemmar. Medlemskapet ska bestå under hela utbildningsperioden för att specialistcertifikat ska kunna erhållas efter slutförd specialistutbildning. Går du ur förbundet under specialistutbildningen kommer du att debiteras en ytterligare kostnad.
 • 15000 kr för icke medlemmar

Avgiften faktureras i samband med påbörjad handläggning. Skulle du senare av någon anledning inte kunna eller vilja fullfölja utbildningen så kan du kontakta förbundet och få tillbaka 80 % av inbetald avgift.

Avgiften som tas ut av förbundet avser handläggning, specialistkommittéledamöternas omkostnader för möten samt specialistcertifikatet.