Covid-19 gällande din professionsutövning – Fysioterapeuterna

Covid-19: Råd & stöd utifrån din professionsutövning

Här finns information och hjälp för dig i din professionsutövning som fysioterapeut i samband med coronaviruset och Covid-19.

Uppdaterad information 30 augusti 2021

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården kan vara extra utsatt för coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Via länken nedan finns information om arbetsgivarens ansvar.


Regionala skillnader ska kartläggas

26 augusti: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag av regeringen att kartlägga eventuella regionala skillnader i vård och omsorg av patienter med kvarstående eller sena symptom till följd av genomgången covid-19-infektion, så kallad postcovid. Centralt är hur patienters olika behov tillvaratas med utgångspunkten att vården ska vara jämlik i hela Sverige.


Folkhälsomyndigheten: Kompletterade anpassningar av smittförebyggande åtgärder

28 juni: Folkhälsomyndigheten har uppdaterat riktlinjerna kring smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården. Det kan se olika ut mellan olika regioner vilka smittskyddsåtgärder som rekommenderas beroende av det lokala smittoläget. För att ta reda på hur det är i din region titta på regionens hemsida för aktuell lokal information.


Film från WHO om rehabilitering vid Covid-19


26 maj: WHO har gjort en film om vikten av rehabilitering vid Covid-19 ur ett patientperspektiv och lyfter behovet av rehabilitering. I filmen medverkar bland annat Mathilda Sundvall, vice ordförande i Svenska covidföreningen.


Nytt kunskapsstöd om postcovid

20 april: Nu finns ett nationellt kunskapsstöd från Socialstyrelsen om vård för patienter med postcovid. Kunskapsstödet vänder sig både till beslutsfattare och till dem som möter patienter på olika nivåer i hälso- och sjukvården. 


Webbinarium: Covid efter pandemin – hur hanterar vi fortsatta vårdbehov?

24 mars: Se Socialstyrelsens frukostseminariet i efterhand som lyftes området postcovid ur olika perspektiv; vad innebär tillståndet, vilka upplevelser och erfarenheter har patienter samt vilka utmaningar ser hälso- och sjukvården?


Gratis digital kurs från WHO

1 februari: Med inspel från internationella experter har världsorganisationen WHO utvecklat en digital kurs om rehabilitering vid Covid-19 i sju moduler. Varje modul tar cirka 20-30 minuter att genomföra. Kursen ingår i WHO:s kostnadsfria utbildningsserie om Covid-19 på openWHO.org


Information om pandemilagen

13 januari: Syftet med den tillfälliga lagen, som trädde i kraft den 10 januari, är att förhindra spridning av Covid-19.

Information om pandemilagen för dig som fysioterapeut


Åtgärder för att minska risken för smittspridning

9 november: Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sitt kunskapsunderlag gällande användning av munskydd eller visir på personalen (source control) och säger att det kan övervägas som en extra patientsäkerhetsåtgärd vid ansiktsnära arbete för att ytterligare minska risken för smittspridning.

Region Stockholms rekommendationer

12 november: Region Stockholm rekommenderar starkt alla medarbetare inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt inom tandvård att använda heltäckande visir eller munskydd vid ansiktsnära vård- och omsorgsmoment.


UR Samtiden - Temadag om Covid-19

Malin Nygren-Bonnier, sjukgymnast och docent, berättar om rehabiliteringen av covid-19-patienter.


Åtgärder efter sjukhusvård

Det holländska fysioterapeutförbundet har uppdaterad riktlinjerna om fysioterapi efter Covid-19 (augusti 2020). Den uppdaterade versionen (som är på engelska) innehåller information om:

 • Screening och "red-flags"
 • Utfallsmått/instrument
 • Fysioterapeutiska inteventioner inklusive rådgivning, coaching och anpassad fysisk träning
 • Specifika försalg på övningar med fokus på att öka fysisk aktivitet i dagliga livet, muskelstyrka och balans, fysisk uthållighet, andning och avslappning
 • Tecken på fysisk och psykisk utmattning
 • Utvärdering

Uppdaterade diagnoskoder för KVÅ och ICD-10-SE

Socialstyrelsen har uppdaterat ICD-10-SE kodning för covid-19 samt även KVÅ-kodningen.


Coronapandemin och fysisk aktivitet

29 april: Folkhälsoguiden (Region Stockholm) har kommit med en rapport där Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) sammanfattar pandemins potentiella effekter på fysisk aktivitet i befolkningen.


Nytt stöd för att möta ökat behov av rehabilitering

18 maj: För att stödja hälso- och sjukvården i att möta det ökade behovet av rehabiliterande insatser vid Covid-19 har Socialstyrelsen tagit fram flera stödmaterial. Det handlar bland annat om ett verktyg för att beräkna ökningen av antalet patienter.


Samlad kunskap i nationell plattform om fysioterapi vid Covid-19

9 april: Nu finns en nationell plattform för fysioterapeuter med samlad kunskap gällande fysioterapi vid Covid-19.

Sektionen för Andning och cirkulation har tagit fram rekommendationer för fysioterapeutisk behandling vid Covid-19. Rekommendationerna bygger på den erfarenhet och kunskap som kliniker inom framförallt IVA i Umeå, Göteborg och Stockholm fått/har om Covid-19. Materialet skrevs i samband med ett telefonmöte den 19 mars.

Allmänna rekommendationer om andningsvård
Olséni L, Wollmer P red. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Studentlitteratur, 2011. Kapitel 5: Tekniker, strategier och utvärderingsinstrument.

Artiklar i Fysioterapi


En podd i rörelse om fysioterapeuters insatser vid Covid-19

Vetenskapsradion På djupet

P1:s Vetenskapsradion På djupet den 5 maj handlade om Covid-19 och våra lungor. Kan vi "boosta oss" för att stå emot coronaviruset? I programmet medverkar bland annat Monika Fagevik Olsén, professor vid Göteborgs universitet och universitetssjukhusöversjukgymnast.

Fler inslag i media


Hygienrekommendationer och skyddsutrustning för vårdpersonal vid Covid-19

Smittspridning av covid-19 kan ske genom kontakt-, dropp- och aerosolsmitta. Basala hygienrutiner utgör grunden för den personliga skyddsutrustningen i all vårdkontakt. För vårdnära kontakt med misstänkt eller bekräftad covid-19 krävs särskild skyddsutrustning. Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer för skyddsutrustning vad gäller hälso-och sjukvårdspersonal.

För dig inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen har en sida om coronaviruset för personal inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Där finns information om bland annat vad Coronavirus är, basala hygienrutiner och e-utbildning om hur man hindrar smittspridning. 

För dig inom intensivvård

Om behovet av intensivvård skulle överstiga de resurser som finns har Socialstyrelsen tagit fram nationella principer för prioritering, som stöd för hälso- och sjukvården.

Jag jobbar inom primärvården, kan jag/ska jag fortsätta att träffa patienter som vanligt?

11 maj: Det finns idag inga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten att fysioterapeutiska verksamheter inom primärvård ska stänga ner eller att vissa patientgrupper inte ska träffa fysioterapeut.

Socialstyrelsen har utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer tagit fram praktiska riktlinjer (se länk nedan) för triagering av patienter på vårdcentral och förslag på hur man tex kan möblera om i väntrum för att minska risk för smittspridning. Riktlinjerna kan även tillämpas på fysioterapeutisk mottagning.

Målsättningen med riktlinjerna är att alla patienter får den primärvård de är i behov av oavsett covid-19 infektionstatus, att minimera riskerna för smittspridning och att skydda personalen från att infekteras med covid-19.

Den övergripande strategin går ut på att:

 • Undvika icke nödvändiga fysiska vårdbesök/sjukhusbesök
 • Skapa flöden eller införa triagering vid/utanför mottagningen/på annan plats så att patienter med misstänkt covid-19 separeras från övriga patienter
 • Adekvat omhändertagande av patienter, särskilt de som tillhör riskgrupper för covid-19 och/eller har kronisk sjukdom
 • Adekvat omhändertagande av misstänkta covid-19 patienter
 • Optimal användning av resurser, effektivisera och förenkla processer
 • Säkra att all personal kan jobba i enlighet med basala hygienrutiner och de specifika rutiner som gäller för covid-19.

(Klicka på flödeschemat för en större version)


Vetenskapliga artiklar om fysioterapi och digitala besök

För att främja omställning till digitala besök och behandlingar har databasen PEDro samlat vetenskapliga artiklar om fysioterapi gällande detta.


Planeringsstöd vid rehabiliterande insatser

12 maj: Socialstyrelsen  har tagit fram ett planeringsstöd för beslutsfattare i fråga om rehabiliterande insatser för patienter med Covid-19. Dokumentet beskriver de olika åtgärder som kan bli aktuella i en patients rehabiliteringsprocess och används i samverkan med beslutsfattare på andra vårdnivåer.


Att arbeta under legitimation som fysioterapeut

En förutsättning för en patientsäker vård är att hälso-och sjukvårdenspersonalen har rätt utbildning och kompetens för de uppgifter personen ska utföra, till exempel genom legitimation. Legitimationen innebär ett självständigt yrkesansvar och är en garant för att fysioterapeuten har uppnått en viss kunskapsnivå. Grunden i det egna yrkesansvaret är att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Som legitimerad fysioterapeut har du godkänts för din yrkesverksamhet och du har ett personligt ansvar för hur du utför ditt arbete. Det innebär också att du står under myndigheters tillsyn.

Lagstiftningen detaljstyr inte vem som får göra vad i hälso-och sjukvården utan ställer framförallt krav på hur arbetsuppgifter utförs, inte vem som utför dem. Det innebär att man som fysioterapeut behöver försäkra sig om att man har den kompetens som krävs för en specifik arbetsuppgift.

Om kompetens och journalföring

Det kan komma tillfällen då du som fysioterapeut sätts att utföra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården som du vanligtvis inte utför. Även i dessa lägen arbetar du som legitimerad fysioterapeut och står under samma regelverk som tidigare. Det är extra viktigt att du i dessa situationer ser till att du har den kompetens som krävs för uppgiften och att du kan journalföra ditt arbete.

Enligt Patientdatalagen har all legitimerad personal skyldighet att föra journalanteckningar för varje patient och vid varje kontakt som gäller vård, undersökning eller behandling. Med det avses, det som den ansvariga vårdpersonalen har bedömt som väsentligt.

Som komplement till lagar och regler om att verka som legitimerad personal finns Fysioterapeuternas etiska regler.

Stadgar och etiska regler

Gällande stadgar och etiska regler har beslutats av kongressen (nov 2020). Normalstadgar för medlemsföreningar och sektion har beslutats av förbundsstyrelsen (maj 2021).

Fysioterapeuternas stadgar och etiska regler

Normalstadgar för medlemsföreningar

Normalstadgar för sektion inom Fysioterapeuterna

E-utbildningar om Covid-19

Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring Covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av Covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Information från World Physiotherapy och WHO

World Physiotherapy

World Health Organization (WHO)