Arkiv – Fysioterapeuterna

Arkiv

Här finns reportage t.o.m. 2016. För att läsa reportage från 2017 och framåt se under fliken Aktuellt

Fragility Fracture Network (FFN) Konferens i Rom 31/8-3/9 2016

Lena Zidén och Margareta Svensson representerade styrelsen för Äldres hälsa på konferensen i Rom. Du kan läsa deras sammanfattning av konferensen Sammanfattning av FFN-konferens i Rom 31/8-3/9 2016 

Presentation av levnadsvaneprojektet

En sammanfattning av levnadsvaneprojektet, skriven av kontaktombud Karin Nordell. Sammanfattning av levnadsvaneprojektet

Äldreomsorgsdagarna 2016

Ett av sektionens kontaktombud, Karin Nordell, deltog för sektionens räkning i årets Äldreomsorgsdagar.  Ett reportage om Äldreomsorgsdagarna 2016

Läs om sektionens deltagande i Almedalen 2016

En sammanfattning av sektionen Äldres Hälsas deltagande i Almedalsveckan 2016, Visby.  sammanfattning av sektionens deltagande i Almedalsveckan 2016.

EU Falls Festival 

EU Falls Festival anordnades 23-24 mars av ProFouND i Bologna. 2 styrelsemedlemmar, Lena och Margareta, deltog. Läs deras repotage från dagarna Reportage från EU Falls Festival 23-24 mars 2016 

Avhandling om aktivt åldrande

Sammanfattning av en ny avhandling av Hadeel Halaweh, Göteborgs Universitet, med titeln "Active Ageing a Path towards Ageing Well"  Avhandling om aktivt åldrande

 Reportage från sektionen Äldres Hälsas utbildningsdag "Utifall att", Fysioterapi 2015

Temat för sektionens utbildningsdag under Fysioterapi 2015 var fall hos äldre och innehöll presentation av olika fallpreventionsprogram. Detta ämne hade lockat ca 160 intresserade kollegor och många uttryckte att det blev en givande dag.

 Reportage från utbildningsdag "Utifall att" Fysioterapi 2015

Sammanfattning av deltagarnas utvärdering

Stort intresse för osteoporos i Västra Götaland!

Ett 50-tal fysioterapeuter/sjukgymnaster samlades på Sahlgrenska universitetssjukhus, Mölndalssjukhus för att lära sig mer, dela med sig av sina erfarenheter och bli inspirerad av att arbeta med personer med osteoporos. Kvällen anordnades av Margareta Svensson, fysioterapeut och medlem i styrelsen för Äldres Hälsa. Margareta har ett stort intresse för osteoporos och har varit med i den tvärprofessionella grupp som startade Osteoporosskolan på Mölndals sjukhus. Sjukgymnast och Med dr Martin Nilsson från Enheten för Geriatrik och Centrum för ben- och artritforskning började kvällen med föreläsningen "Fysiskt aktivitet är bra för skelettet! Vad finns det för evidens?" med bl.a. information om skelettets uppbyggnad och funktion samt konsekvenser av aktivitet/inaktivitet. Sedan fanns det tid för fika och mingel innan Margareta informerade om Osteoporosskolan, ett samarbete mellan Arbetsterapi/Fysioterapi och Osteoporosmottagningen på Mölndals sjukhus. Skolan omfattar fyra olika informationstillfällen där 12-15 deltagare träffar antingen sjuksköterska, arbetsterapeut , läkare eller fysioterapeut samt ett träningspass som leds av fysioterapeuter med praktisk information och råd angående lämplig träning.

En mycket trevlig kväll som bjöd på mycket erfarenhetsutbyte samt många frågor och funderingar om hur man kan arbeta vidare med personer med eller med risk för att utveckla osteoporos. Fortsättningen följer....

 

Fragility Fracture Network, konferens Rotterdam

Lena Zidén och Margareta Svensson från styrelsen deltog i konferensen i Rotterdam den 3-5/9 2015. Läs deras rapport

 Rapport Fragility Fracture Network, Rotterdam 2015

Man vill ju kunna klara sig själv!

Konferens anordnad i Stockholm av SKL (Sveriges kommuner och landsting) 2/9 -15. Vid konferensen deltog 2 styrelsemedlemmar, Ros-Marie och Frida, som representanter för Fysioterapeuterna. Dagen fokuserar på att alla medborgare ska ha så bra funktionsförmåga som möjligt och kunna leva ett självständigt liv. Ett lyckat exempel på hur man kan nå detta fick vi från representanter från Odense kommun i Danmark. Detta följdes av flertalet svenska exempel och information från regeringsrepresentanter samt representanter som arbetar med kvalitetsregistret Senior Alert. Läs en sammanfattning från dagens innehåll

Sammanfattning från konferens "Man vill ju kunna klara sig själv 2015

Styrelsemedlemmar talar om levnadsvanor i Falkenberg

2 styrelsemedlemmar från sektionen Äldres hälsa var i våras inbjudna till en nätverksträff för kommunalt anställda sjukgymnaster i Halland för att samtala om levnadsvanor. 

 Samtal om levnadsvanor Falkenberg

Hedersutmärkelsen 2015

I samband med sektionen Äldres Hälsas utbildningsdag och årsmöte tilldelades Åsa Andersson på Geriatriska Kliniken inom Universitetssjukhuset Örebro 2015 års hedersutmärkelse."Åsa är en enorm tillgång för förbättring av vården för äldre. Hon är otroligt entusiastisk, inspirerar medarbetare omkring sig, strukturerad och tydlig. Hon är mycket väl värd utmärkelsen."

 Nominering till hedersutmärkelse 2015

Utdelning av hedersutmärkelsen 2015

 

Utdelning av hedersutmärkelsen 2015 Åsa Andersson

 

Utbildningsdagen  Äldres hälsa och Smärtsektionen 13 mars 2015

I år valde sektionen att samarbeta med smärtsektionen för att anordna en utbildningsdag med temat "Smärta hos äldre personer". Det visade sig vara ett lockande tema, över 220 deltagare bänkade sig i konferenscenter Wallenberg i Göteborg fredagen den 13 mars. 

Här kan du läsa ett sammandrag från dagen.

 

Fallkonferens i Stuttgart, 24-25 mars 2015

Lena Zidén och Margareta Svensson deltog i konferensen som hölls i Stuttgart, Tyskland 24-25 mars. Konferensen anordnades av flera organisationer inom det europeiska fallprevenstionsnätverket Profound. Här kan du läsa Lena och Margaretas sammandrag!

The Otago Exercise Program (OEP) Fallförebyggande träning för äldre

ProFouND (Prevention of Falls Network for Dissemination) är ett nätverk inom EU med uppgift att informera om och förebygga fallskador hos äldre personer. Som fallförebyggande träning används ett evidensbaserat träningsprogram, The Otago Exercise Program (OEP), vilket har visats kunna minska fallrisk och fallrelaterade skador med 35 %.  Det är ett strukturerat träningskoncept som fokuserar på att i första hand förbättra styrka och balans men där stor vikt också läggs på hur övningarna genomförs för att öka deltagarnas känsla av säkerhet. Forskning har visat att OPE är mest effektivt för personer över 80 år, de som fallit tidigare samt fungera bäst i gruppform. Via ProFouND har utbildning, dels till ledare av OEP som träningsprogram och dels till ledare för utbildning av OEP-ledare, s.k. Cascade Trainers, kunnat genomföras i flera europeiska länder. Den första Cascade-trainer kursen i Sverige hölls i Umeå i höstas och nästkommande blir i Malmö till våren.   Här kan du läsa mer och se film om OEP

Minnesanteckningar från konferens Falls prevention: Evidence to Practice, Glasgow 19 november 2014

3 medlemmar från styrelsen i sektionen, Lena Zidén, Gill Asplin och Margareta Svensson, deltog i konferensen "Falls prevention: Evidence to Practice" som anordnades i Glascow. Läs deras minnesanteckningar här!

Rapport från Almedalen 2014

Sektionen Äldres hälsa fanns på plats i Almedalen för att se och lära som observatörer. Styrelsens ordförande Lena Zidén och kassör Ceclia Jertborn lyssnade och tog till sig inför ett eventuellt deltagande 2015. LÄS MER. 

Sjukgymnasters upplevelse av arbete på särskiltboende för äldre- en kandidatuppsats

I I en kandidatuppsats av Elin Linde och Lina Gustafsson, sjukgymnastprogrammet Linköping, intervjuades sjukgymnaster som arbetade på särskilt boende för äldre. Sjukgymnasterna upplevde sitt arbete på särskkilt boende för äldre som varierande och roligt, men påverkat av stress och resursbrist. De intervjuade sjukgymnasterna pekade på vikten av ett väl fungerande samarbete med omvårdnadspersonalen eftersom de sjukgymnastiska insatserna i stor delegeras till dem. Arbetet styrdes av olika prioriteringar men vad de grundade sig på  varierade,  liksom upplevelsen av stödet från riktlinjer.
Läs hela uppsatsen här!

Sammanfattning från utbildningsdagen "Träning för äldre" 4 oktober

Under Sjukgymnastdagarna arrangerade sektionen Äldre hälsa en utbildningsdag på temat "träning för äldre". Här kan du läsa en sammanfattning. Föreläsarnas presentationer kan du läsa här.

Första mötet för sjukgymnasternas demensnätverk

Text, bilder och länkar från första mötet med sjukgymnasternas demensnätverk 130319 i Stockholm. Här kan du läsa minnesanteckningarna!

Reportage från Demensdagarna i Karlstad 30-31 maj 2013

Cristina Wångblad från styrelsen Äldres hälsa deltog på Demensdagarna i Karlstad. Bland föreläsarna fanns två sjukgymnaster; Nina Berglund från Västerås och Nina Lindelöf från Umeå. Läs Cristina Wångblads reportage här! 

Workshop för utveckling av indikatorer för rehabilitering för äldre

"Ska det va´ till nåt eller ska det bara göras?"

Som sektionen tidigare rapporterat på hemsidan så har det under våren 2013 genomförts två workshops i syfte att arbeta fram underlag för att ta fram kvalitetsindikatorer för äldre personer. Sektionen bjöd i samarbete med LSR's kansli och FSA in 8 sjukgymnaster respektive arbetsterapeuter, som var kliniker, forskare, chefer, MAR'ar etc. Du kan läsa vidare om workshopens innehåll här

Osteoporos

Senaste nytt om osteoporos och forskning i ämnet finns att läsa i Progress in Osteoporosis, via det internationella osteoporossällskapets hemsida (International Osteoporosis Foundation), här!

Hälso- och sjukvård i olika länder

En stor rapport med jämförelser av olika länders hälso- och sjukvård har nyligen publicerats. De länder som granskas är Australien, Danmark, England, Frankrike, Japan, Island, Italien, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zealand, Schweiz, Sverige, Tyskland samt USA. Man jämför en mängd parametrar som försäkringssystem, allmän och privat finansiering, tillgänglighet, kvalitet, effektivitet, vårdkedjor, förekomst av evidensbaserade arbetssätt och patientsäkerhet. Läs mer här!

 

Lästips: Äldres hälsa - ett sjukgymnastiskt perspektiv

Läs en recension av boken här!

Kunskapsbyte om aktivt åldrande

Center of Aging and supportive environments (CASE) arrangerade en temadag vid Lunds Universitet "Konsten att leva länge – om det hälsosamma åldrandet". Ämnesområdena som de medverkande föreläste om var många, b la fallrädsla – fallskolor, äldre kvinnors livstillfredsställelse, hur ser boendestandarden ut för äldre i rullstol och med gånghjälpmedel och mycket mer. För presentationer och liveföredrag, kolla här!

BOKTIPS!

Bodil Jönsson har skrivit en bok om att vara pensionär i en ny tid med titeln "Tid för det meningsfulla". Läs mer här!

Vad gör en sjukgymnast på ett särskilt boende?

Vid flera tillfällen har det framkommit ett behov av att formulera alla de uppgifter som sjukgymnaster på särskilda boenden förväntas utföra. Styrelsen för sektionen för äldres hälsa kan nu presentera en arbetsbeskrivning, som ska tydliggöra detta.

Syftet med en arbetsbeskrivning är att säkerställa en hög och jämförbar kompetensnivå hos sjukgymnaster verksamma vid särskilda boenden, vilket är mycket viktigt för att garantera att alla brukare får del av likvärdig och god rehabilitering och hälsofrämjande insatser, oavsett boendeform och var i landet man bor.

Arbetsbeskrivningen kan också vara ett stöd för den enskilda sjukgymnasten för att tydliggöra sin roll i teamet, samt i kontakten med chefer, andra professioner, beställare med flera. Den kan fungera som ett bra verktyg vid exempelvis lönesamtal och utvecklingssamtal, för både den anställda och arbetsledare/chefer. Den tydliggör vikten av ett evidensbaserat arbetssätt samt belyser arbetets komplexitet, omfattning och ansvar.

Du hittar arbetsbeskrivningen på sektionens hemsida under fliken "för medlemmar" som kräver inloggning för åtkomst.

Stora Demensdagen i Stockholm 2012

Dagen gick av stapeln den 14 november och årets tema var "Verksamhetsnära". Läs reportage från sektionens utsända här!

Nordiska kongressen i Gerontologi 2012

Den 21:a Nordiska kongressen i Gerontologi ägde rum i Köpenhamn. Sektionens utsända var där för att bevaka föreläsningar, symposier, state of the art presentationer samt kortare muntliga presentationer. Läs reportage från kongressen här!

Bemanning på särskilda boenden - resultat av web-enkät

En web-enkät skickades ut till sektionens alla medlemmar och 42% besvarade enkäten, läs mer här!

Reportagen nedan är bidrag från sektionens kontaktpersoner.

En intervju med nyligen disputerade Caroline Larsson, sjukgymnast hittar du här!

Läs om Uppsalas första demensenhet inom hemvård i ordinärt boende, Idun Hemvård, här!

Läs om projektet MIDRED (Multidimensional Interdisciplinarey Rehabilitation of Dementia) här, vars första del utförts i Umeå under våren.

Tryggsäck – kognitivt stöd för äldre. Läs en beskrivning om välfärdsteknologi som utvecklas i Karlstads kommun här.

Läs om informationsträffar för personer med Alzheimers sjukdom här!

Läs om fallrädsla bland äldre här här!

Läs om förflyttningsutbildning för vårdpersonal i Tierps kommun här!

Läs om "Trygg Hemgång" efter sjukhusvistelse i Blekinge här!

Ett repotage om sjukgymnasterna inom Umeås hemsjukvård hittar du här!

Relevanta och användbara bedömningsinstrument inom kommunal verksamhet, utarbetat av Värmlands kommuner; läs här! 

Resultat från en randomiserad kontrollerad studie angående att hemmaboende individer efter stroke behöver regelbunden träning kan du läsa här!

Maria Niles-Sundby informerar om ett pågående projekt som handlar om att implementera en värdebaserad ersättning som premierar nya arbetssätt inom hemtjänst och hemsjukvård. Du kan läsa mer om detta här! 

Niklas Löfgren berättar om sin resa till World Parkinson Congress i Montreal där han presenterade sina forskningsresultat här! 

Läs om basutbildning inom HSL för vård- och omsorgspersonal i Falkenbergs kommun här! 

Att mäta, hur när och varför? Läs om kontaktperson Karins funderingar här!

Mini-BESTest: En undersökning av inter- och intrabedömarreliabiliteten hos individer med Parkinsons sjukdom. Läs om undersökningen här! 

Evidensbaserat arbetssätt i geriatrisk slutenvård? - Läs den intervjubaserade undersökningen här!

Läs om hur sjukgymnasten utvecklar demensvården i Göteborg, här!

Läs Stockholms bidrag avseende nyheter om träning vid Parkinsons sjukdom, här!

Läs om träffpunktsverksamhet för seniorer i Uppsala, här!

Läs hur Gotland hänger på äldretåget med sjukgymnaster i spetsen, här!

Se hur sjukgymnasterna på Oxie vårdhem uppmärksammade Fallpreventionens dag, här!

Läs om hur sjukgymnasterna jobbar i Eda kommun, här!

Fyra sjukgymnaststudenter vid Umeå Universitet har gjort en enkät-undersökning avseende fysisk aktivitet och äldre, läs här!

Protesgruppen som startat Fantomen-projektet i Örebro fortsätter sitt arbete, läs här!

Läs hur sjukgymnasterna i Växjö inspirerades gällande den multisjuka äldre här!

Progressivt och specifikt balansträningsprogram för äldre personer med Parkinsons sjukdom - Läs mer om pilotstudien vid Karolinska Institutet i Stockholm och dess preliminära resultat här!

Läs om Akademiska sjukhusets yngreteam för unga personer med demenssjukdom, här!

Sjukgymnaster i hemmet lyfts till en ny nivå, läs mer om utvecklingen gällande hemrehab på Gotland här!

Slagkraftig balansträning i Kävlinge kommun! Läs mer här!

Läs om Fantomen-projektet i Örebro, här!

Strokeprojekt i Umeå kommun inom särskilda boenden, läs mer här!

Läs om kartläggning avseende eftervården av strokepatienter i Jämtlands län, här!

Läs om forskningsprojekt om sköra äldre, ett interventionsprojekt och ett genombrottsprojekt från Göteborg. Läs mer här!

Rapport gällande hemrehabilitering, bidrag från Växjö. Läs mer här!

Studie gjord i Uppsala gällande fallprevention, läs mer här!

Förebyggande hembesök i Skåne. Läs mer här!

Rehabilitering i hemtjänsten? Läs om projektet på Gotland här!

Implementeringssatsning i Umeå. Läs mer här!

"En cykelkarta vore bra!" Läs mer här!

"Livslots för seniorer." Läs mer här!