Hedersutmärkelse – Fysioterapeuterna

Hedersutmärkelse

Sektionen för Äldres hälsa har instiftat en hedersutmärkelse i syfte att lyfta fram fysioterapeuter som aktivt har bidragit till kvalitetsutveckling i sin verksamhet, att visa på goda exempel som kan inspirera andra fysioterapeuter som arbetar med äldres hälsa runt om i landet.

Vem eller vilka kan nomineras?

En eller flera personer inom en verksamhet, minst en måste dock vara fysioterapeut och medlem i sektionen för Äldres hälsa sedan minst 1 år. Man kan nominera sig själv. Medlemmar i styrelsen för sektionen Äldres Hälsa får ej nomineras.

Vad kan man nomineras för?

Den eller de som nomineras ska ha verkat för äldres hälsa och välbefinnande.

Sektionens styrelse utser mottagare av hedersutmärkelsen som delas ut i samband med sektionens årsmöte.

Skicka din nominering via epost till  aldreshalsa@fysioterapeuterna.se senast 1/3 2024.


Hedersutmärkelse 2023

 

 

Erik Rosendahl, Professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet.

 

”Professor Erik Rosendahls forskning har fokuserat på  äldre personer i olika åldrar, kontexter och funktionsnivåer, där han tillsammans med medarbetare har varit en av de första som inkluderat personer med demensdiagnos i träningsstudier. Hans forskning har hållit en erkänt hög nivå, med viktiga resultat som har påverkat fortsatt forskning nationellt och internationellt, och med metoder som har implementerat

 

 

Hedersutmärkelse 2022

Bild på pristagaren
Karin Hellström

”Karin har varit en pionjär som klinisk lektor inom fysioterapi i Uppsala kommuns äldreomsorg. Hon var den första och visade vägen för hur kvaliteten och kompetensen för fysioterapeuter inom kommunens äldreomsorg kunde förbättras. Karin har också gjort vetenskapen mer lättillgänglig för många av kommunens medarbetare. Vi som jobbat med Karin har känt en stor trygghet i att ha henne i teamet och fått ta del av hennes kunskap och klokskap som hon så generöst har delat med sig av till medarbetare. Karin har arbetat inom fysioterapiprogrammet i Uppsala (tidigare Sjukgymnastprogrammet) sedan början av 1980-talet. Hon har varit drivande i att sätta ämnet geriatrik och gerontologi på kartan i utbildningen.

Karin har som forskare drivit projekt inom området geriatrik och gerontologi och handlett flera doktorander och magisterstudenter genom åren. Karin har också varit en aktiv ordförande i sektionen Äldre Hälsa under flera år innan hon gick i pension 2020.

Allt detta sammantaget gör att vi vill nominera Karin Hellström till årets hedersutmärkelse i sektionen Äldres hälsa.”

 

Hedersutmärkelse 2020

HedersutmärkelseCristina Wångblad, metodutvecklare inom demens i Göteborgs Stad har 2020 fått årets hedersutmärkelse.

 

Cristina Wångblad som är en förgrundsfigur inom demensvård och rehabilitering för demenssjuka personer. Cristina har under i stort sett hela sitt yrkesliv (sedan 1983) arbetat med att utveckla och sprida kunskap kring förståelse, bemötande, rörelseförmåga och rörelseunderstödjande metoder för personer med demenssjukdom. Cristina har en specialtjänst inom demensområdet och arbetar sedan några år med metodutveckling inom vård och omsorg i Göteborg Stad. Cristina är dessutom en eftertraktad föreläsare över hela landet. Demensområdet har varit ett eftersatt område inom fysioterapi, även om det under senare år blivit mer uppmärksammat att även personer med svårare demenssjukdom har behov av rörelse samt social och fysisk aktivitet för att bromsa negativa konsekvenser av sin sjukdom. Cristina har aktivt medverkat i flera av sektionen Äldres Hälsas utbildningsdagar, vilket varit mycket uppskattat av deltagarna, har förutom en ökad aktuell kunskapsbas en unik förmåga att ge handfasta råd och exempel på hur vi som fysioterapeuter kan arbeta med demenssjuka personer. 


Hedersutmärkelse Äldres Hälsa 2019

 

Helena Arwidson tillsammans  med verksamheten Intensiv hemrehabilitering (IHR) i Västerås Stad har utsetts till Årets hedersutmärkelse inom Äldres hälsa.

 

Under 2018 drev Västerås Stad ett projekt för att öka äldres självständighet, livskvalitet och aktivitetsförmåga efter sjukhus- eller korttidsvistelse. Fysioterapeuter/sjukgymnaster på olika positioner i kedjan har tillsammans skapat goda möjligheter till rehabilitering för de äldre i Västerås. En fysioterapeut arbetar som strateg och delegerad projektägare, en fysioterapeut arbetar som projektledare, fysioterapeuter (och arbetsterapeuter) bedömer och skriver in patienter i projektet och fysioterapeuter arbetar nära patienten i rehabiliteringsarbetet. I IHR-team finns också duktiga kollegor i form av tio undersköterskor, en arbetsterapeut och sjuksköterskor som gör teamet komplett. Projektet har visat goda resultat och från 1 Jan 2019 övergick det till en permanent verksamhet. Projektet har ett innovativt upplägg och har vistats ge mycket goda effekter gällande de äldres självständighet, livskvalitet och aktivitetsförmåga men också på kostnader. Att projektet nu ingår i den permanenta verksamheten är det optimala resultatet av ett lyckat projekt.

Läs mer om projektet 


Hedersutmärkelsen Äldres Hälsa 2017

Caroline Holmberg 
Carolin Holmberg

 

Sjukgymnast Carolin Holmberg har under många åt arbetat hälsoförebyggande inom Uppsala kommuns Träffpunkter. Hon har tillsammans med sina kolleger utvecklat den fysiska träningen på Träffpunkterna genom att erbjuda t.ex. styrketräning i seniorgym, styrkegympa, qigong- och zumbagrupper. De har också i kommunens digitala hälsocoach utarbetat träningsprogram för bl.a. balans, core och qigong. Carolin har inspirerat många äldre personer till träning med sin entusiasm, sitt genuina intresse för friskvård för äldre samt sina evidensbaserade kunskaper . Hon individanpassar träningen i seniorgymmet så att varje deltagare har sitt eget träningsprogram.

Verksamheten har med tiden blivit så välkänd och populär bland kommunen äldre personer så att det idag finns en väntelista för att få påbörja träning i seniorgymmen. Verksamheten har också under många år tagit emot samtliga studenter på fysioterapeututbildningen för studiebesök vilket medfört att många fysioterapeutstudenter fått en mycket positiv inställning till träning för äldre.