Kontaktombud – Fysioterapeuterna

Kontaktombud

Kontaktombudens uppgift är att vara en länk mellan styrelsen och medlemmarna i olika delar av landet.

I uppdraget kan det ingå att:

  • Delta i konferenser/aktiviteter som representant för sektionen
  • Delta utan kostnad i sektionens utbildningsdagar
  • Möjlighet att få stöd till att anordna lokal aktivitet
  • Sprida information från sektionen till medlemmarna
  • Vara bollplank till styrelsen
  • Bidra med information och synpunkter från medlemmarna till styrelsen
  • Nominera till hedersutmärkelsen
  • Gärna inkomma med skriftligt bidrag till hemsidan

Sektionsstyrelsen bjuder in till fysiska och digitala träffar, där kontaktombud och styrelsemedlemmar ses. 

Kontakta gärna något av ombuden om du har frågor!

 

Västernorrland
Åsa Wikman, Sollefteå

asa.wikman@solleftea.se

Tog min sjukgymnastexamen 2004 i Umeå. Kände snabbt efter min utbildning att området äldres hälsa och geriatrik intresserade mig mycket. Att möta den komplexitet som den äldre ofta multisjuka patienten innebär tycker jag fortfarande är lika spännande, utvecklande och givande. Mötet med varje patient är unikt och att hitta patientens egen drivkraft och tilltro till sin egen förmåga är viktiga delar, såväl som att arbeta interprofessionellt med andra yrkeskategorier. Arbetar idag som fysioterapeut inom den kommunala hälso-sjukvården i Sollefteå kommun, dels inom Hemsjukvård men även Säbo och till viss del korttidsverksamhet. Brinner för verksamhetsutveckling och för att visa på hur våra fysioterapeutiska insatser gör skillnad. Har en magisterexamen i fysioterapi inom området Äldres hälsa. Är fackligt förtroendevald på min arbetsplats och försöker även genom dessa kontakter arbeta för ökad samverkan mellan vårdnivåer i vårdkedjan samt för vikten av kontinuerlig kompetensutveckling.  

Örebro
Rose-Marie Wilnerzon-Thörn, Örebro

rose-marie.wilnerzon-thorn@regionorebrolan.se

Jag tog min sjukgymnastexamen i Campinas, Brasilien och svensk legitimation 1988. Jag arbetade de första åren på sjukhuset i Hässleholm, framförallt inom medicin, IVA och hjärtrehabilitering. Sedan har jag arbetat på barnhabilitering/barnkliniken , primärvården, LSS, egen företagare, hemrehabilitering och hemsjukvård i Örebro, Göteborg, Portugal och Kristianstad. I Kristianstad bytte jag inriktning i mitt arbete efter många år inom handikappområdet och jag läste också på Masterprogrammet inom Integrerad Hälsovetenskap med inriktning äldres hälsa.

Så småningom flyttade jag tillbaka till Örebro under 2014 och började jobba på Geriatriska kliniken på USÖ med en nystartat utvecklingsprojekt ( kortidsboende med intensiv träning med fysioterapeut/sjukgymnast)tillsammans med Örebro kommun och primärvården. Nu arbetar jag på Fysioterapiavdelning på USÖ och sedan september deltar jag i en forskningsstudie med målet att disputera. Området är tidig mobilisering efter bukkirurgi (perioperativ vård och Enhanced Recovery after Surgery) med särskild fokus på äldre ( sköra).

Örebro
Christina Karlsson, Örebro

christina.karlsson5@regionorebrolan.se

Stockholm
Julia Hamilton, Stockholm

julia.hamilton@regionstockholm.se

Julia Hamilton tog sjukgymnastexamen 2013 vid Karolinska institutet i Stockholm. Sedan dess har hon jobbat på Stockholmsgeriatriken, en geriatrisk klinik med olika profiler bland annat stroke, ortopedi, medicin och demens.  Redan under grundutbildningen förstod hon att äldres hälsa blir hennes hjärtefråga. Idag driver Julia fallpreventivt arbete på kliniken där senaste projektet var fallpreventionsveckan riktad mot patienter, anhöriga och personalgrupper. Att jobba med äldre känns meningsfullt och stimulerande där varje möte med patienter ger något nytt. För att kunna ger våra patienter den vård de behöver måste man kunna navigera även i den vetenskapliga världen. Efter föräldraledigheten tog magisterstudier fart och i juni tog Julia magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap. Det stora professionsmålet är att bli specialist i äldres hälsa under de närmaste tre åren. Den geriatriska patienten är väldigt komplex vilket kräver gott samarbete mellan alla yrkeskategorier. Patientcentrerad vård är omöjlig utan delaktighet från patient och anhöriga. Allt detta hoppas Julia främja i sitt nya uppdrag som Adjungerad klinisk adjunkt (AKA).

Stockholm

Madelene B Danielsson, Stockholm

madelene.bruce.danielsson@silviahemmet.se

Jag tog min examen vid Karolinska Institutet 1997. 2017 avslutade jag min magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter på Karolinska Institutet och kan numera titulera mig Silviafysioterapeut. Tidigare arbetat (2020-2022) på Karolinska Universitetssjukhuset Tema Åldrande, neuro och kognition. Mitt huvudsakliga uppdrag var på hjärnsviktsavdelning samt kognitiv mottagning. Arbetar som utbildare på Silviahemmet från januari 2022. Mitt första arbete som fysioterapeut var inom habiliteringen, men sedan 1999 har jag arbetat i äldreomsorgen i olika roller. Bland annat har jag arbetat med friskvårdande träning för personer i seniorboende och friskvård för personal i äldreomsorg. De senaste åtta åren arbetade jag som fysioterapeut på SVPHs vård och omsorgsboende Nockebyhöjden i Bromma utanför Stockholm där majoriteten av de boende har en demenssjukdom. Jag är mycket engagerad i att främja rörelseförmåga och rörelseglädje hos personer med demenssjukdom. Ett annat område som engagerar mig mycket är att arbeta för ökad kompetens hos andra personalgrupper kring hur motoriken påverkas av demenssjukdom, och hur man kan arbeta strategiskt för att underlätta i förflyttningssituationer. Ser fram emot att ständigt lära mer av kollegor och de patienter jag möter!

Kronoberg                                                                                  
Sigrún Stefánsdóttir, Lessebo  

sigrun.stefansdottir@lessebo.se

Tog min examen i Reykjavík Ísland 1989.  Jobbade mitt första år på Island 50% geriatrik på servicehus för äldre och 50% privat.  Flyttade till Sverige 1990 och jobbade mina första år på RLK (rehabilieringskliniken i Kalmar).  Flyttade sedan tillbaka till Island och jobbade där ett och halvt år på sjukhus 50% och privat 50%.   Flyttade tillbaka till Sverige och Lessebo började jobba på Smärtsektionen i Växjö med kroniska smärtpatienter, mitt specialområde var Whiplashpatienter, drev ett projekt där i ett år.  Stannade där i 4 år och kom sedan till Lessebo kommun år 2000 och jobbat sedan dess inom geriatriken i hemmen och på servicehusen.  Har jobbat mycket med fallprevention, drev ett projekt med en arbetsterapeut om vardagrehabilitering (RIV).  Det sista projektet var  att ihop med en arbetsterapeut göra ett beslutstöd/priolista för rehab utifrån de nationella riktlinjerna för öppna prioriteringar inom vården.  Använder detta i vårat dagliga arbete.  Just för tillfället sitter jag med i en arbetsgrupp ang. de nya strokeriktlinjerna och vad och hur de ska införas i de olika verksamheterna inom regionen och kommunerna i Kronobergslän. Jag tycker det är viktigt att jobba nationellt vad gäller att kvalitetssäkra  sjukgymnasters/fysioterapeuternas arbete inom kommunerna, trycka på angående MAR tjänster. Tror att det är mycket som kan samordnas.                                      

Uppland
Ylva Cedervall, Uppsala

ylva.cedervall@gmail.com

Jämtland                                                                                                       
Karin Nordell, Östersund

Karin@nordell.it

Karin Nordell tog examen 2008 i Uppsala. Sedan dess har hon arbetat som fysioterapeut i Tierps, Uppsala och Knivsta kommun. Karin har arbetat i kommunalt och privat drivna verksamheter både inom hemtjänst, korttidsboende, växelvårdsboende samt vård- och omsorgsboende. Från februari 2022 kommer Karin att arbeta i Östersunds kommun.

Karin har i stor utsträckning arbetat med äldre personer med kognitiva sjukdomar, demenssjukdom, och har ett stort intresse för området. Karin tog 2021 en master i fysioterapi med inriktning mot äldre. Målet nu är att genomgå förbundets specialistutbildning inom Äldres Hälsa. 

Gotland
Eva
 Hällgren, Gotland

eva.hallgren@gotland.se

Eva gick ut sjukgymnastutbildningen 2001 i Göteborg. Efter examen arbetade hon några år i slutenvården främst inom njurmedicin och akutmedicin (i Kalmar och i Göteborg). Sedan 2003 arbetar hon på Gotland. Efter några års arbete på särskilt boende var hon med och startade upp Hemrehab. Hemrehab riktar sig till både ordinärt boende och särskilt boende samt till korttidsenheten. Eva har den mesta tiden arbetat på Korttidsenheten. Under 2012 arbetar hon med projektet "Vårdplaneringsprocessen" som finansieras genom statliga stimulansmedel.

 

Västra Götaland

 

Emma Karlsson, Göteborg 

emma.3.karlsson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Gillian Asplin, Göteborg

gillian.asplin@vgregion.se

 

Efterlysning

Vi saknar kontaktpersoner för vissa delar av landet. Som kontaktperson får du möjlighet till:

- Planeringsdag tillsammans med övriga kontaktpersoner och styrelsen minst 1 ggr/år

- Meriterande föreningsarbete

- Nationellt nätverk

- Ökad kunskap om ditt lokala och regionala närområde

Vill du bli kontaktperson, hör av dig till Susanna Tuvemo Johnson eller Birgit Vahlberg i styrelsen!