Styrelse – Fysioterapeuterna

Styrelsen för sektionen Äldres hälsa

På sektionens årsmöte 24 februari 2022 valdes ny styrelse. Den består i huvudsak av personer från norra delarna av Sverige och kvar i styrelsen finns även ledamöter från Uppsala och Göteborg.

Styrelsen i sektionen äldres hälsa består idag av Låtta Hasselgren, Lena Zidén, Susanna Tuvemo Johnson, Irene Vikman, Karin Nordell, Sofie Tängman, Åsa Karlsson, Ove Andersson och Sandra Eklund.


 

Låtta Hasselgren latta.hasselgren@regionvasterbotten.se 
Ordförande

Låtta kommer från Motala men läste till sjukgymnast i Umeå, tog examen 1992 och blev kvar. Sedan 1993 är arbetsplatsen Geriatriskt Centrum vid Norrlands universitetssjukhus. Hon har jobbat med alla geriatriska områden men vurmar extra mycket för allmängeriatrik och sköra äldre. Låtta tycker också att det är intressant med verksamhetsutveckling, evidensarbete och statistik. 2004 var hon med och startade Geriatriskt ÖppenvårdsTeam, GÖT, som har uppdragen att möjliggöra tidigare utskrivning från slutenvård och att förhindra (åter-)inläggning och jobbar kliniskt i teamet fortfarande. Teamet styrka är att vi har både rehabiliterings- och medicinsk kompetens och de flesta yrkeskategorier inom vården ingår. Låtta har under åren gjort lite uthopp till studier och forskning, tog magisterexamen 2002, och forskar f.n. på halvtid utan ambition att disputera.

 

Sofie Tängman Sofie.tangman@regionvasterbotten.se
Sekreterare

Sofie tog sjukgymnastexamen 1989. De första 10 åren arbetade hon inom slutenvård vid Barnkliniken och Neurorehab samt som distriktssjukgymnast inom Rådgivning och annat stöd för vuxna i Umeå. Mellan 2000 och 2010 arbetade Sofie vid Geriatriskt Centrum. Under de första 5 åren på en delad tjänst med 50% klinik och 50% som förste sjukgymnast, därefter som Rehabchef/avdelningschef med ansvar för all rehabpersonal vid kliniken. Sofie hade bl.a. klinikövergripande projektledningsuppdrag för systematiskt patientsäkerhetsarbete och öppna prioriteringar. Därefter arbetade hon som inspektör vid Socialstyrelsen/IVO, ffa inom området äldrevård och rehabilitering. Sedan 2014 är Sofie verksamhetsutvecklare vid Patientsäkerhetsfunktionen i hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab, Region Västerbotten. Hennes största intresseområden är personcentrerad vård och patientsäkerhetsfrågor. Sofie har specialistkompetens inom geriatrik och gerontologi, hennes magisteruppsats från 2007 har titeln "Utlösande faktorer för fall bland patienter med demenssjukdom vid en psykogeriatrisk avdelning". Är intresserad av organisation- och utvecklingsfrågor och har jobbat lokalt, regionalt och nationellt med dessa frågor.

 

Irene Vikman irene.vikman@ltu.se
Kassör

Jag tog sjukgymnastexamen 1992 vid vårdhögskolan Boden och arbetade fram till 1999 vid Kalix sjukhus med framförallt neurologisk och geriatrisk rehabilitering. Sen hösten 1999 har jag arbetat på fysioterapiutbildningen vid Luleå tekniska universitet och 2011 disputerade jag med en avhandling där fall och fallrädsla bland äldre personer i ordinärt boende med hemtjänst studerades. Undervisar och forskar, där forskningen framförallt består av laborativa studier av postural kontroll hos äldre personer. Har ett stort intresse av hälsofrämjande arbete och ägnar en del av min fritid som  vattengympa ledare, en aktivitet som många äldre personer (framförallt kvinnor) deltar i.

 

Lena Zidén lena.ziden@vgregion.se
Ledamot, IPTOP och Fragility fracture network 

Lena har arbetat som sjukgymnast sedan 1983 inom geriatrisk rehabilitering. Hon disputerade 2008 med en avhandling om hemrehabilitering efter höftfraktur och har därefter deltagit som forskare i ett projekt med förebyggande insatser för hemmaboende personer över 80 år (Äldre i Riskzon, Vårdalstiftelsen och Göteborgs Universitet). Lena arbetar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset(SU)/Mölndals sjukhus inom geriatriken där hon även har FoU-uppdrag samt är adjungerad vid Göteborgs universitet. Lena är också samordnare i en vårdkedjegrupp för sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom SU som arbetar med att förbättra rehabiliteringskedjan mellan SU, kommun och primärvård. Lena är ledamot i Fysioterapeuternas specialistkommitté.

 

Karin Nordell karin@prh.nu
Ledamot, admin demensnätverk och facebookgrupp 

Karin Nordell tog examen 2008 i Uppsala. Sedan dess har hon arbetat som fysioterapeut i Tierps, Uppsala och Knivsta kommun. Karin har arbetat i kommunalt och privat drivna verksamheter både inom hemtjänst, korttidsboende, växelvårdsboende samt vård- och omsorgsboende. Från februari 2022 kommer Karin att arbeta i Östersunds kommun.

Karin har i stor utsträckning arbetat med äldre personer med kognitiva sjukdomar, demenssjukdom, och har ett stort intresse för området. Karin tog 2021 en master i fysioterapi med inriktning mot äldre. Målet nu är att genomgå förbundets specialistutbildning inom Äldres Hälsa. 

 

Susanna Tuvemo Johnson susanna.tuvemo.johnson@neuro.uu.se
Ledamot, ansvarig för kontaktombuden 

Susanna tog sjukgymnastexamen 1987. Hon arbetade de första 13 åren efter examen inom geriatrisk rehabilitering, på medicinklinik och inom strokevård och var sedan under 10 år avdelningschef på geriatrikens sjukgymnastikavdelning vid Akademiska sjukhuset. Sedan 2011 är Susanna universitetsadjunkt vid fysioterapeututbildningen vid Uppsala universitet och hon disputerade i januari 2018 med en avhandling om fallprevention och fysisk aktivitet för äldre personer i ordinärt boende. Utöver läraruppdraget fortsätter hon sin forskning inom fallprevention och fysisk aktivitet och har även ett uppdrag vid Akademiska sjukhusets vårdkvalitetsavdelning kopplat till fallprevention.

 

Åsa Karlsson asa.karlsson@umu.se
Ledamot, IPTOP och Fragility fracture network

Åsa tog examen 1994 och har sedan dess arbetat med geriatrisk rehabilitering vid Geriatriskt centrum i Umeå. Hon har haft ett specialintresse för ortopedi och hemrehabilitering och deltagit både som kliniker och forskare i studier på kliniken som utvecklat och utvärderat rehabilitering efter höftfraktur. Åsa disputerade 2021 med avhandlingen: Teambaserad hemrehabilitering efter höftfraktur bland äldre människor – effekter, upplevelser och påverkan av demens på utfallen. Hon arbetar för närvarande som postdoktor vid Umeå universitet i ett projekt som utvärderar ett e-hälsoverktyg för att ge fler personer med KOL tillgång till lungrehabilitering. Åsa har också mångårig facklig erfarenhet som arbetsplatsombud, skyddsombud, samt som ledamot i Distrikt Västerbotten.

 

Ove Andersson ove.andersson@skelleftea.se
Ledamot, webbredaktör samt admin. stöd demensnätverk och facebookgrupp

Arbetat i Skellefteå kommun sedan 2001. Från början på Vård- och omsorgsboenden, sen i hemsjukvård och i dagsläget på Skellefteå Korttidscentra med utredningar, rehabilitering efter sjukhusvistelse. Utbildats via LLT som ledare i OTAGO-modellen. Tillsammans med Sandra varit engagerad i fallförebyggande frågor och att sprida kunskap om fysisk aktivitet och balansträning till personal, föreningar och privatpersoner i olika forum. Ledamot i Distriktsstyrelsen Västerbotten i många år och fackligt engagerad. Sammankallande för kommunalt Nätverk Fysioterapeuter i Västerbotten. 

 

Sandra Eklund sandra.eklund@skelleftea.se
Ledamot, webbredaktör samt admin. stöd demensnätverk och facebookgrupp

Arbetat som fysioterapeut i Skellefteå Kommun sedan 2013. Tidigare erfarenhet från primärvården. Sitter med som kommunal representant i gruppen för fallprevention Skellefteå, en grupp för samarbete och samordning kring fallprevention mellan kommun och region samt tillsammans med andra aktörer. Utbildats via LLT som ledare i OTAGO-modellen. Fackligt arbetsplatsombud och skyddsombud. Tillsammans med Ove varit engagerad i fallförebyggande frågor och att sprida kunskap om fysisk aktivitet och balansträning till personal, föreningar och privatpersoner i olika forum. Utbildat personalen kring rehabiliterande förhållningssätt i vardagen.