Styrelse – Fysioterapeuterna

Styrelsen för sektionen Äldres hälsa

På sektionens årsmöte 16 februari 2023 valdes ny styrelse. Den består av personer från norra delarna av Sverige.

Styrelsen i sektionen äldres hälsa består idag av Låtta Hasselgren, Irene Vikman, Sofie Tängman, Åsa Karlsson, Marlene Sandlund, Anna Hallman, Annika Toots, Ove Andersson och Sandra Eklund.


 

Låtta Hasselgren latta.hasselgren@regionvasterbotten.se 
Ordförande

Låtta kommer från Motala men läste till sjukgymnast i Umeå, tog examen 1992 och blev kvar. Sedan 1993 är arbetsplatsen Geriatriskt Centrum vid Norrlands universitetssjukhus. Hon har jobbat med alla geriatriska områden men vurmar extra mycket för allmängeriatrik och sköra äldre. Låtta tycker också att det är intressant med verksamhetsutveckling, evidensarbete och statistik. 2004 var hon med och startade Geriatriskt ÖppenvårdsTeam, GÖT, som har uppdragen att möjliggöra tidigare utskrivning från slutenvård och att förhindra (åter-)inläggning och jobbar kliniskt i teamet fortfarande. Teamet styrka är att vi har både rehabiliterings- och medicinsk kompetens och de flesta yrkeskategorier inom vården ingår. Låtta har under åren gjort lite uthopp till studier och forskning, tog magisterexamen 2002, och forskar f.n. på halvtid utan ambition att disputera.

 

Åsa Karlsson asa.karlsson@umu.se
Ledamot, vice ordförande samt representant IPTOP och Fragility fracture network

Åsa tog examen 1994 och har sedan dess arbetat med geriatrisk rehabilitering vid Geriatriskt centrum i Umeå. Hon har haft ett specialintresse för ortopedi och hemrehabilitering och deltagit både som kliniker och forskare i studier på kliniken som utvecklat och utvärderat rehabilitering efter höftfraktur. Åsa disputerade 2021 med avhandlingen: Teambaserad hemrehabilitering efter höftfraktur bland äldre människor – effekter, upplevelser och påverkan av demens på utfallen. Hon arbetar för närvarande som postdoktor vid Umeå universitet i ett projekt som utvärderar ett e-hälsoverktyg för att ge fler personer med KOL tillgång till lungrehabilitering. Åsa har också mångårig facklig erfarenhet som arbetsplatsombud, skyddsombud, samt som ledamot i Distrikt Västerbotten.

Sofie Tängman Sofie.tangman@regionvasterbotten.se
Sekreterare

Sofie tog sjukgymnastexamen 1989. De första 10 åren arbetade hon inom slutenvård vid Barnkliniken och Neurorehab samt som distriktssjukgymnast inom Rådgivning och annat stöd för vuxna i Umeå. Mellan 2000 och 2010 arbetade Sofie vid Geriatriskt Centrum. Under de första 5 åren på en delad tjänst med 50% klinik och 50% som förste sjukgymnast, därefter som Rehabchef/avdelningschef med ansvar för all rehabpersonal vid kliniken. Sofie hade bl.a. klinikövergripande projektledningsuppdrag för systematiskt patientsäkerhetsarbete och öppna prioriteringar. Därefter arbetade hon som inspektör vid Socialstyrelsen/IVO, ffa inom området äldrevård och rehabilitering. Sedan 2014 är Sofie verksamhetsutvecklare vid Patientsäkerhetsfunktionen i hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab, Region Västerbotten. Hennes största intresseområden är personcentrerad vård och patientsäkerhetsfrågor. Sofie har specialistkompetens inom geriatrik och gerontologi, hennes magisteruppsats från 2007 har titeln "Utlösande faktorer för fall bland patienter med demenssjukdom vid en psykogeriatrisk avdelning". Är intresserad av organisation- och utvecklingsfrågor och har jobbat lokalt, regionalt och nationellt med dessa frågor.

 

Marlene Sandlund marlene.sandlund@umu.se
Ledamot och vice sekreterare

Marlene tog examen i sjukgymnastik 1995 vid Hälsohögskolan i Umeå. Hon arbetade sedan några år inom både frisk- och primärvård samt en tid på ett rehabiliteringshem i Tromsö. Efter barnledighet och flytt tillbaka till Umeå bestämde Marlene sig för att läsa vidare till systemvetare och tog en magisterexamen inom informatik. Under vidarestudierna väcktes intresset för forskning och Marlene såg där möjligheter att kombinera sina kunskaper från både sjukgymnastik och informatik. 2005 fick Marlene möjlighet att påbörja doktorandstudier inom ramen för Vårdalstiftelsens forskarskola, studierna handlade om interaktiva TV-spel som stöd för träning bland barn med cerebral pares. Efter disputationen skiftade Marlene fokus och har sedan dess inriktat sin forskning på digitala stöd för äldre personers träning och då med ett särskilt fokus på fallprevention.  Marlene är nu docent och universitetslektor vid Umeå universitet. Genomgående teman i hennes forskning är preventiva insatser samt att involvera den tänkta målgruppen som medskapare i forskningen. Hennes undervisning på fysioterapiprogrammet rör främst uppsatsskrivande samt handledning av studneter på alla nivåer.

Irene Vikman irene.vikman@ltu.se
Kassör

Jag tog sjukgymnastexamen 1992 vid vårdhögskolan Boden och arbetade fram till 1999 vid Kalix sjukhus med framförallt neurologisk och geriatrisk rehabilitering. Sen hösten 1999 har jag arbetat på fysioterapiutbildningen vid Luleå tekniska universitet och 2011 disputerade jag med en avhandling där fall och fallrädsla bland äldre personer i ordinärt boende med hemtjänst studerades. Undervisar och forskar, där forskningen framförallt består av laborativa studier av postural kontroll hos äldre personer. Har ett stort intresse av hälsofrämjande arbete och ägnar en del av min fritid som  vattengympa ledare, en aktivitet som många äldre personer (framförallt kvinnor) deltar i.

 

Ove Andersson ove.andersson@skelleftea.se
Ledamot, ansvarig för funktionsmailen samt för facebookgruppen

Arbetat i Skellefteå kommun sedan 2001. Från början på Vård- och omsorgsboenden, sen i hemsjukvård och i dagsläget på Skellefteå Korttidscentra med utredningar, rehabilitering efter sjukhusvistelse. Utbildats via LLT som ledare i OTAGO-modellen. Tillsammans med Sandra varit engagerad i fallförebyggande frågor och att sprida kunskap om fysisk aktivitet och balansträning till personal, föreningar och privatpersoner i olika forum. Ledamot i Distriktsstyrelsen Västerbotten i många år och fackligt engagerad. Sammankallande för kommunalt Nätverk Fysioterapeuter i Västerbotten. 

 

Sandra Eklund sandra.eklund@regionvasterbotten.se
Ledamot, webbredaktör samt ansvarig för facebookgruppen

Arbetat som fysioterapeut i Skellefteå Kommun sedan 2013. Tidigare erfarenhet från primärvården. Sitter med som kommunal representant i gruppen för fallprevention Skellefteå, en grupp för samarbete och samordning kring fallprevention mellan kommun och region samt tillsammans med andra aktörer. Utbildats via LLT som ledare i OTAGO-modellen. Fackligt arbetsplatsombud och skyddsombud. Tillsammans med Ove varit engagerad i fallförebyggande frågor och att sprida kunskap om fysisk aktivitet och balansträning till personal, föreningar och privatpersoner i olika forum. Utbildat personalen kring rehabiliterande förhållningssätt i vardagen.

 

Annika Toots annika.toots@umu.se
Ledamot, ansvarig tillsammans med avgående Karin Nordell för Kognitiva Nätverket samt även representant i IPTOP och Fragility fracture network

Jag utbildade mig till sjukgymnast i London, Storbritannien år 2000, och har svensk legitimation sedan 2004. Min kliniska erfarenhet är i huvudsak inom området geriatrik, och främst inom äldreomsorg. Jag har även arbetat kortare tid på olika kliniker på Norrlands Universitetssjukhus. Däribland på barnkliniken och på geriatrisk dagrehabilitering, samt på intensivvårdsavdelningen. När jag bodde i London arbetade jag på intensivvårdsavdelning, medicinavdelning samt öppenvårdsmottagning på ett av de stora innerstadssjukhusen. Jag disputerade år 2017 och har sedan år 2020 en lektorstjänst vid Umeå Universitet, och forskar ca hälften av min arbetstid. Min forskning har hittills fokuserat på att genom fysisk träning förebygga och behandla fysiska och kognitiva nedsättningar och fall bland äldre personer, inklusive mycket åldersrika personer, personer som bor på vård- och omsorgsboenden, personer med demenssjukdom och personer med KOL.

 

Anna Hallman, anna.hallman@soc.lulea.se
Ledamot, kontaktperson för kontaktombuden

Jag är fysioterapeut i grunden, men arbetar sedan några år tillbaka som enhetschef för fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker I Luleå kommun.

Min utbildning till fysioterapeut var jag klar med 2004 då jag utexaminerades från Luleå tekniska universitet, även om utbildningen var förlagd på tidigare Vårdhögskolan i Boden. Nyutexaminerad flyttade jag söderut till Torsås kommun och tjänstgjorde där som ensam fysioterapeut. Efter det gjorde jag en geografisk helomvändning och skickade mina flyttlådor upp till Kiruna sjukhus. På sjukhuset var jag främst placerad på stroke, geriatrik och ortopedi.

Sen 2007 har jag jobbat som fysioterapeut i Luleå kommun. Jag har genom åren skaffat mig en bred klinisk erfarenhet från yrket och arbete med både gruppen äldre och funktionshindrade. Innan jag tillträdde som enhetschef arbetade jag med psykiskt och fysiskt funktionshindrade, så min erfarenhet av fysioterapi har handlat om såväl rehabilitering som habilitering. Under min tjänstgöring som fysioterapeut vid Luleå kommun har jag även haft fackliga uppdrag och arbetat med olika projekt. I egenskap av enhetschef driver jag tillsammans med medarbetare, verksamhetsutvecklare och min enhetschefskollega daglig verksamhet inom hemsjukvård, särskilt boende och psykiatri. Såväl som projekt och kontinuerligt utvecklingsarbete av Rehabenheten i Luleå kommun.