Stipendium – Fysioterapeuterna

Stipendium

Sektionen för Andning och Cirkulation utlyser 2 ggr per år sektionens stipendium. Stipendierna avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom Sektionen för Andning och Cirkulations alla ämnesområden.

Sektionens stipendium kan sökas för:

 • Studieresor, studiebesök eller kongressbesök
 • Vetenskaplig och/eller klinisk utbildning
 • Kostnader i samband med forsknings- och utvecklingsarbete.

Stipendierna kan inte sökas för:

 • Lön eller förlorad arbetsförtjänst i samband med ovanstående aktiviteter
 • För studieresor, studiebesök, kongressbesök eller utbildning som påbörjats tidigare än föregående stipendiums sista ansökningsdag
 • Uppdragsutbildning.


Rapportering

Stipendiet utkvitteras i samband med genomförandet av aktiviteten. Stipendiemottagaren är skyldig att till sektionen inkomma med en kort skriftlig rapport senast tre månader efter att studieresa, studiebesök, kongress eller utbildning har ägt rum samt inom två år efter påbörjat forsknings- och utvecklingsarbete. Den inlämnade rapporten (text och ev. annat material) publiceras i medlemsutskicket på vår hemsida. I och med att stipendiaten inlämnar rapporten innebär det att stipendiaten godkänner rapporten för publicering.

Om  aktiviteten ej påbörjas inom ett år efter det att stipendiaterna tillkännagivits återgår pengarna till sektionen. Om rapport ej inkommer inom utsatt tid kan stipendiet krävas tillbaka.

Ansökan

Använd det här ansökningsformuläret; fyll i det, spara filen som förnamn efternamn – stipendiansökan – datum och bifoga det i ett mail till Linda Moberg på adress linda@andningcirkulation.se. Alla delar av ansökningsformuläret ska fyllas i. Inga ytterligare dokument ska bifogas ansökan.

Vid studiebesök, - resor, kongressbesök eller vetenskaplig/klinisk utbildning ska tydligt ändamål samt en specificerad kostnadskalkyl framgå. I de fall det är aktuellt ska ett abstrakt presenteras. Finns det en länk till konferensen ska denna länk och en länk till programmet anges. För forsknings- och utvecklingsarbete presenteras projekt- och tidplan på max en A4. Ange också om projektet genomgått forskningsetisk prövning och om projektet är godkänt. I ansökan ska också anges om den sökande har sökt/erhållit pengar för samma ändamål från annat håll. Erhålls pengar från annat håll ska detta meddelas styrelsen. Vidare skall meritförteckning på max en A4sida presenteras. Ofullständiga ansökningar kommer ej att beaktas.

Stipendiemottagaren utses av styrelsen, och beslutet kan inte överklagas.

Endast sektionens medlemmar är behöriga att söka stipendiet men det spelar ingen roll om du är nyutbildad/ny i sektionen eller om du är medlem sedan länge.

Din ansökan skall vara oss tillhanda senast 1 februari respektive 1 september kl 24.00.

Checklista för att underlätta ansökan finns nedan, men notera att det är ovanstående text som gäller.

Inkomna ansökningar hanteras enligt GDPR och sparas i fem år för uppföljning av beviljade medel.

Ansökan skickas till:

linda@andningcirkulation.se

Vid frågor kontakta Linda per mail.

Välkommen med din ansökan!

 

Checklista

 • Kontrollera vad stipendiet kan sökas för
 • Använd avsett ansökningsformulär (inga dokument får bifogas ansökan)
 • Ange tydligt ändamål
 • Ange specificerad kostnadskalkyl
 • Eventuella abstrakt presenteras
 • Eventuell länk till kongress och länk till program anges
 • Ange om medel sökts/erhållits för samma ändamål från annat håll
 • Meritförteckning, max en A4:a presenteras
 • För forsknings- och utvecklingsarbete presenteras projekt- och tidplan på max en A4 samt eventuell etikprövning anges.