Covid-19 – Fysioterapeuterna

Fysioterapi vid Covid-19

Rekommendationer kring fysioterapeutisk behandling vid COVID-19

För patienter med lindriga symtom som vårdas/vårdar sig i sitt hem.

De symtom de flesta med lindriga besvär har, kräver inga fysioterapeutiska insatser.

För patienter med slemhosta (vilket inte är ett vanligt symtom vid COVID-19) kan andningsträning i form av djupandning, sluten-läpp-andning eller motståndsandning med PEP via mask eller munstycke vara aktuell. För information om denna typ av träning se: Olséni L, Wollmer P red. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Studentlitteratur, 2011. Kapitel 5: Tekniker, strategier och utvärderingsinstrument.

För patienter med mer omfattande symtom som vårdas på sjukhus på vårdavdelning eller inom intensivvården.

Flera av de symtom som patienter med mer omfattande besvär har kan minskas med hjälp av olika fysioterapeutiska insatser. Patienter som har symtom relaterade till respirationen behandlas med olika interventioner.
Generell rehabilitering följer patienten genom vårdförloppen från intensivvården till hemrehab. På plattformen för fysioterapi vid covid-19 finns information och material kring detta. Nationell plattform för fysioterapeuter om Covid-19

Personal som behandlar Covid-19 patienter skall ha erforderlig skyddsutrustning vid all form av kontakt med smittad patient. Kunskap om hantering av denna skyddsutrustning krävs. Se information från respektive sjukhus/region.

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om sjukdomen och det aktuella kunskapsläget. Se:


World Physiotherapy


Postcovid

Patienter som haft covid-19-infektion kan få kvarstående funktionsnedsättningar och olika symtom bl.a inkluderande cirkulation och respiration. Detta gäller såväl patienter som varit sjukhusvårdade under akut-fasen som personer som vårdats i hemmet. Socialstyrelsen har i en rapport sammanfattat symtomen och omhändertagandet. Socialstyrelsen - Postcovid.

På plattformen för fysioterapi vid covid-19 finns information och olika typer av material kring detta.Nationell plattform för fysioterapeuter om Covid-19