Specialistordningen – Fysioterapeuterna

Specialistordningen

Specialistutbildningen är en målstyrd individuell utbildning som innebär att utbildningen bygger på självstyrt lärande utifrån en individuellt utformad studieplan som följs upp tillsammans med en handledare. Detta betyder att innehållet i specialistutbildningen varierar från person till person beroende på vilken kunskap och erfarenhet du som sökande har med sig vid specialistutbildningens början.

Syftet med den individuella studieplanen är att planera in aktiviteter och klinisk handledning utifrån dina kunskapsluckor utifrån de förväntade lärandemålen. Detta betyder att när man nått all måluppfyllelse som den beskrivs i Specialistordningen kan man ansöka om specialistkompetens.Flödesschema SpecialistutbildningenKom igång med din specialistutbildning
Det första du ska göra är att läsa igenom specialistordningens inledande kapitel, s. 5-15, som beskriver de krav och mål som krävs för att bli specialist samt specialistutbildningens upplägg och process som leder fram till godkänd specialistkompetens. Läs därefter igenom de specifika kraven och målen för valt specialistområde.

Specialistordningen finns i dokumentbanken

Specialistutbildningen

Nästa steg är utformningen av din individuella studieplan. I dokumentbanken hittar du studieplansmallarna, en för specialistområde. Studieplansmallen för ditt valda specialistområdet ska du använda när du med stöd av din handledare skriver din individuella studieplan. I din studieplan ska du inventera din kompetens (klinisk och teoretisk), analysera dina kunskapsluckor och planera aktiviteter till lärandemålen, både de specifika för valt specialistområde och de övergripande lärandemålen.