Stadgar – Fysioterapeuterna

Stadgar

§1

Sektionens huvudsakliga uppgifter är:

  • att vara ett forum för yrkesutveckling och ett stöd för den kliniska verksamheten
  • att utgöra ett nätverk inom yrkeskåren och stärka erfarenhetsutbytet
  • att utveckla specialiseringen och yrkesgruppens legitimitet
  • att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser inom området
  • att delta i förbundets opinionsbildningsarbete för att stärka professionen
  • att stärka vetenskaplig orientering och forskningsutveckling genom en starkare koppling till förbundets verksamhet vid universiteten.
  • att besvara remisser i frågor som rör yrkesutveckling och klinisk verksamhet.

§2

Medlem i sektionen är ansluten till förbundet.

§3

Sektionen är en egen juridisk person då den antagit stadgar samt valt styrelse. För sin verksamhet erhåller sektionen årliga anslag från förbundet med belopp som fastställs av förbundsstyrelsen. Medlemsavgiften till förbundet fastställs av kongressen. Sektionens ekonomi granskas årligen av de utsedda revisorerna. Sektionen översänder årligen sin verksamhetsplan, budget, resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse till förbundskansliet. Styrelsen beslutar vilka som var för sig får teckna sektionens firma och ha attesträtt.

§4

Årsmötet är sektionens högsta beslutande organ. Innan första kvartalets slut ska sektionens styrelse ha haft årsmöte med redovisning av föregående kalenderårs verksamhet och ekonomiska utfall, samt ha översänt verksamhetsplan, budget, resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse till förbundskansliet. Kallelse ska sändas ut senast en månad före ordinarie årsmöte. Extra årsmöte kan påkallas av styrelsen, revisorerna eller ¼ av sektionens medlemmar. Kallelse ska sändas ut senast tre veckor före extra årsmöte.

§5

Vid årsmötet ska förekomma:

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse, samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för året.

Val av styrelse. Styrelseledamöter väljs för två år. Ordförande och sekreterare bör helst inte samtidigt lämna styrelsen. Kongressår väljs även kongressombud och personlig suppleant.

Fastställande av förslag till två revisorer.

Fastställande av förslag till firmatecknare och attestberättigade för sektionen.

Val av valberedning.

Dessutom behandlar årsmötet ärenden insända till styrelsen senast 14 dagar före mötet samt ärenden angående stadgeändring.

För beslut av årsmötet fordras enkel majoritet, utom vid beslut om upplösning av sektionen och stadgeändringar, där 2/3 majoritet fordras. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val, där lotten skiljer.

§6

Ledningen av sektionen handhas mellan årsmötena av styrelsen. Styrelsen består förutom ordförande, sekreterare och kassör av två ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. Vid styrelsesammanträde förs protokoll. Styrelsen är beslutsför då minst 3-5 ledamöter är närvarande. Vid omröstning vinner det förslag som får enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

§7

Det åligger styrelsen:

Att verkställa årsmötets beslut

Att till årsmötet framlägga årsberättelse, samt resultat- och balansräkning för den föregående verksamhetsperioden samt förslag till inkomst- och utgiftsstat

Att årligen senast 30 mars översända verksamhetsplan, budget, resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse till förbundet

Att för godkännande underställa förbundsstyrelsen (FS) förslag till stadgar och stadgeändringar

Att följa kongressens och FS beslut.

§8

Sektionens verksamhetsår är kalenderår.

§9

Upplöses sektionen skall dess tillgångar användas på sätt sektionen dessförinnan bestämmer. Efter upplösning förvaltas tillgångarna av förbundet i enlighet med sektionens riktlinjer.