Fysioterapi 2023 - Sektionsutbildning – Fysioterapeuterna

Fysioterapi 2023 - Sektionsutbildning

Fysioterapi 2023 går av stapeln 4-5 oktober i Göteborg och sektionsstyrelsen för mental hälsa kommer att delta. Vi kommer att ha en monter på plats, men har även nöjet att i samarbete med Anna Sannum Karlsson erbjuda en sektionsutbildning i existentiell hälsa och hållbar utveckling ☺!

Se mer information kring sektionsutbildningen nedan:↓


 

Existentiell hälsa och hållbar utveckling via fysioterapi

Anna Sannum Karlsson

Sammanfattning: Existentiell hälsa handlar om värderingar och förhållningssätt till sig själv, till andra och till den värld vi lever i. Vår existentiella hälsa påverkar och påverkas av både fysisk, psykisk och social hälsa. Resiliens är ett begrepp som beskriver människans förmåga till återhämtning från påfrestningar vilket påverkar existentiell hälsa. Existentiell hälsa inbegriper förundran, ensamhet, lidande, tillhörighet, andlighet, samt reflektion om döden och meningen med livet. 

De bärande idéerna inom hållbarhetsperspektivet är samband mellan individens hälsa, sociala kontext, ekonomi och miljö, samt hur individen kan påverka dessa parametrar genom livsstilsförändringar. Att individen påverkas av olika dimensioner beskrivs även utifrån det holistiska perspektivet som är ett grundläggande perspektiv inom fysioterapin.

Genom fysioterapi kan människors förmåga att ta hand om sig, samt att reflektera över sig själv, sin existens och världen man lever i öka. Enligt Merleu-Ponty utgår människans existens, självmedvetenhet och identitet från kroppen.Dessa teorier återfinns inom metoden Basal Kroppskännedom med begreppet den kroppsligt förankrade identiteten. 

Lärandemål: Workshopen lärandemål är att ge dig som fysioterapeut ökad kompetens inom existentiell hälsa och hållbar utveckling utifrån ett kroppbaserat och upplevelsebaserat perspektiv. Genom att inkludera den existentiella hälsan i arbetet för ökad mental hälsa arbetar vi utifrån målet i Agenda 2030 om att minska dödlighet på grund av psykisk ohälsa.

Som fysioterapeuter möter vi människor som varit utsatta för diskriminering, våld och sexuella övergrepp och kan då arbeta i i riktning mot målet i Agenda 2030 om jämställhet och rätten till sin egen kropp.Att läka efter trauma innebär att återfå kontakten med kroppen där de fysioterapeutiska interventionerna inbegriper kroppskännedom, yoga eller andra body-mind interventioner. Under workshopen övar vi oss på att vara i kontakt med kroppen genom rörelse, i stillhet, och genom gemenskap och närvaro med varandra. Genom Kroppskännedomsövningar får du möjlighet att låta kontakten med kroppen utgöra grunden för din existentiella hälsa.