Information Styrelsesammansättning Nuläge – Fysioterapeuterna

Nulägesuppdatering

Nulägesuppdatering från Fysioterapeuterna, Sektionen för Mental Hälsa angående styrelsens sammansättning.

Efter årsmötet stod styrelsen med vakantsatt ordförande- respektive sekreterarpost och två havande mödrar. Därtill har en suppleant valt att entlediga sig på grund av att livspusslet, som vi alla vet, inte alltid går att få ihop.

Med grund i detta är vi i dagsläget få i styrelsen och kommer behöva prioritera vår kärnverksamhet samt i möjligaste mån även övriga uppgifter.

För att på bästa sätt lösa detta kommer vi att omfördela roller inom styrelsen i syfte att täcka nyckelposter inom styrelsen (se uppdaterad lista). Vi i styrelsen kommer tillsammans med valberedningen att arbeta aktivt med rekrytering och tar tacksamt emot nomineringar, förslag eller hjälp att sprida informationen. Mer information kommer.

Vid frågor eller synpunkter får ni gärna kontakta oss på mentalhalsa@fysioterapeuterna.se

Med vänliga hälsningar,

Sektionsstyrelsen för Mental Hälsa, genom Nils Lund.