Feldenkraismetoden – Fysioterapeuterna

Feldenkraismetoden

Feldenkraismetoden är ett kroppsorienterat, pedagogiskt koncept och inte i första hand en fysioterapeutisk behandlingsmetod.

Feldenkraismetodens inlärningsprocess liknar ett litet barns undersökande sätt att lära. Barnets nyfikenhet, rörelseglädje, trygghet och behov av att "kunna själv" inspirerar barnet att lära sig utan att någon talar om hur det ska gå till.

Metoden har som utgångspunkt att rörelse, tanke, känsla och handling hänger ihop. Feldenkraispedagoger väljer rörelse för att nå människans utvecklingsmöjligheter.

Feldenkrais är till för alla som vill få kontakt med sitt naturliga rörelsemönster, fria tankesätt och sina känslor. Metoden baseras på nervsystemets kapacitet att förbättra funktioner och ger eleven möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Det är skelettets stödjande funktion som poängteras för att på så vis kunna avlasta det muskulära systemet. Eleven får möjlighet att förändra vanemässiga rörelsemönster, reducera onödig ansträngning och fungera med större lätthet och flexibilitet.

Metoden kan upplevas på två sätt; dels som individuella lektioner ( Funktionell Integration, FI) men även i grupp (Awareness through movement, ATM, Medvetenhet genom rörelse). De individuella lektionerna är en kinestetisk kommunikation via pedagogens händer. Under gruppövningarna guidas eleven, via verbala instruktioner, genom en serie funktionella rörelser. Dessa är bekväma, lätta och utvecklas gradvis och blir mer komplexa. ATM rörelser syftar till att göra eleven medveten om sitt vanemässiga neuromuskulära mönster. Han/hon lär sig nya sätt att röra sig på med minskad smärta, ökad medvetenhet samt större rörelseglädje.

För kontakt, forskningsresultat och evidens hänvisas till