Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen

Här följer en kort presentation av den nuvarande styrelsen som valdes vid sektionens årsmöte 2022

Vill du komma i kontakt med oss, mejla till mentalhalsa@fysioterapeuterna.se. Vi försöker att svara inom en vecka. 

Ordförande

Louise Östgaard


"Min fysioterapeutexamen tog jag 2008 och har sedan 2017 en magisterexamen inom psykosomatisk fysioterapi. Jag är också utbildad hälsopedagog och har arbetat med verksamhetsutveckling i alla de tjänster jag haft i arbetslivet. Därför är engagemang i styrelsen någonting för mig där jag kan påverka och stärka fysioterapins roll inom psykiatri och mental hälsa. Jag arbetar också tillsammans med en ridklubb där vi ger hästunderstödda aktiviteter till personer med psykisk ohälsa.

Jag har drivit friskvårdsanläggningar och arbetat inom psykiatri, med personer med ätstörningar och just nu arbetar jag med personer med självskadebeteende. I det spektrat har jag sett hur psykisk ohälsa, som tar sig uttryck i kroppen kan se ut på flera olika nivåer och i många olika skepnader. Jag är intresserad av hur kroppen kan bli en bättre plats att bo på, för individen, samt hur fysioterapi kan leda till minskning av psykisk ohälsa i samhället. För jag är säker på att det vi gör så bra redan kan spridas och skalas upp i ännu högre grad, så att fler får ta del av våra insatser och fler team kan bli berikade av det fysioterapeuter gör."

Kassör

Carin Huss

personbeskrivning under arbete

 

Sekreterare

Ingeborg Lönnquist

Ingeborg gick ut sjukgymnastutbildningen på Karolinska Institutet 1990, har påbyggnadsutbildning i psykiatri/psykosomatik, steg 1-utbildning i psykodynamisk kroppsterapi samt magistergrad i fysioterapi med en uppsats om skattningar av smärta, ångest och depressivitet samt abstinenssymtom före, under och efter utsättning av opiatanalgetika. Slutsatsen i uppsatsen var att patienter som skattade högt på depressivitet vid ingångsskattning löpte störst risk att avbryta eller återfalla i opiatbruk under nedtrappning. Ingeborg har förutom beroendevård också arbetat inom primärvård samt ätstörningsvård och arbetar för närvarande inom multimodal rehabilitering av smärta.

Ingeborg har varit suppleant i sektionen under ett år och är nu sekreterare/ordinarie ledamot för tredje året. En viktig fråga för sektionen ur hennes synvinkel är att bevaka helhetsperspektivet, kropp och psyke, för patienten inom området Mental Hälsa.

Ordinarie ledamöter:

Kerstin Sörberg

Kerstin har varit verksam som fysioterapeut sedan 1985."Jag har en bakgrund inom OMT och arbetslivsinriktad rehabilitering. I mina patientmöten uppstod efter hand ett behov och ett intresse att vidga repertoaren och så småningom har jag helt kommit att ägna mig åt fysioterapi inom psykosomatik, stressrelaterad- och psykisk ohälsa. Jag har en ganska bred verktygslåda och hämtar framför allt inspiration från den psykomotoriska traditionen (PMF). Jag har också byggt på med basutbildning i psykoterapi (PDT/KBT) och relationell traumaterapi. Till vardags hittar man mig på Täby Centrum Fysioterapi, där jag arbetar som privatpraktiker på nationella taxan.

Arbetet i styrelsen handlar för mig om att skapa nätverk, att kunna ge och få inspiration genom de föreläsningar och utbildningsdagar sektionen anordnar och att få möjlighet att arbeta för att vår kompetens bättre ska tas till vara inom hälso- och sjukvården."

Linnea Landgren


"Jag tog min fysioterapeutexamen i Göteborg 2015. Efter att ha jobbat ett par år inom strokerehabilitering och kommunal verksamhet insåg jag att den typen av fysioterapi inte engagerade mig så som jag vet att ett jobb kan göra när jag är på rätt plats. Detta ledde till att jag började studera på psykologprogrammet, men efter ett par månader kom jag till insikt om att skolbänken i ytterligare fem år trots allt inte var så lockande...Tanken på att söka mig till psykiatrin växte fram och ett knappt år därefter jobbade jag på Bipolärmottagningen i Göteborg. Äntligen hade jag hittat min grej! Att få jobba med behandlingar där alla aspekter av att vara människa ingår stimulerar och engagerar mig. Sedan januari 2020 jobbar jag med multimodal rehabilitering inom primärvården i Skövde.
Att engagera mig i styrelsen är en chans till egen utveckling där jag tillför perspektivet hur det är att nyligen ha börjat jobba som fysioterapeut inom mental hälsa. Hur kan vi på bästa sätt vara varandras resurser, stötta varandra och dela med oss av de kunskaper vi har? Ytterligare en aspekt som är viktig för mig är att informera övriga vården och samhället om vad fysioterapeuter inom mental hälsa kan bidra med. Jag är övertygad om att vår kompetens skulle kunna komma till nytta inom fler områden än idag."

Eva-Lotta Novak Wilander

"Jag arbetar som specialistfysioterapeut inom psykiatrin i Region Stockholm. Jag har tidigare arbetat inom primärvården och då med en inriktning mot multimodal rehabilitering av patienter med långvarig smärta. Förutom en magisterexamen i fysioterapi har jag en tidigare 5-årig utbildning i statsvetenskap och sociologi från Universitet i Granada, Spanien.

Min främsta drivkraft för att engagera mig i styrelsen är att lyfta fram fysioterapeuters kompetens vid behandling av psykisk ohälsa och psykiatrisk problematik. Vi fysioterapeuter har mycket att erbjuda inom det här området men det krävs ett aktivt påverkansarbete för att vi ska ha en plats, både inom klinik och inom forskning, när det gäller området mental hälsa."

Suppleanter 

 

Brigitte Ronne-Schnuderl (webbredaktör)

Brigitte Schnuderl

Brigitte tog sitt fysioterapeutexamen 1996 i sitt hemland Österrike men lever sedan drygt 20 år i Sverige. Hon har till största delen arbetat inom primärvården med inriktning Mental Hälsa. Hon har en basutbildning i psykoterapi samt specialistkompetens inom Mental Hälsa. Just nu arbetar hon inom Primärvårdsrehab på Norrtäjle Sjukhus norr om Stockholm. Hon har varit med i styrelsen sedan 2015.

"Mitt intresse för styrelsearbetet grundar sig i att vilja nätverka och hjälpa till att sprida och förståeliggöra vår helhetsingång till kroppen och fysioterapeutisk behandling - för kollegor inom fysioterapeutkåren och för andra yrkesgrupper som vi samarbetar med kring våra patienter."

Nils Lund 

 

"Jag utbildade mig till fysioterapeut och tog efterföljande master i fysioterapi vid LinköpingsUniversitet där jag även vid sidan av arbete nu forskarstuderar. Jag har varit  yrkesverksam som fysioterapeut sedan 2017, främst inom neurologi och covid-19.
Just nu arbetar jag inom Region Jämtland Härjedalen på Ätstörningsenheten och
slutenvårdspsykiatrin på Östersunds sjukhus vilket känns väldigt spännande och utmanande.
Jag har tidigare erfarenhet av styrelsearbete framför allt från studietiden då jag var väldigt engagerad inom såväl kår- och sektionsverksamhet som Linköpings Universitets interna styrelse- och nämndarbete.
Jag engagerar mig i styrelsen för att jag brinner för utveckling av vår profession och att stärka
vår roll i vården; något som jag anser har stor utvecklingspotential, inte minst inom området mental hälsa. Jag är övertygad om att vi med rätt resurser och rätt fokus kan göra ännu större nytta för våra patienter och inte minst genom förebyggande arbete och tidiga åtgärder."

 

Valberedning inför årsmöte 2023

Sanne Westerdahl