Utbildningsdagar vid höst- och årsmöten - arkiv – Fysioterapeuterna

2013-03-25 13:53

Utbildningsdagar vid Års- och Höstmöten - arkiv

Här publicerar sektionen en kort sammanfattning av de utbildningar eller föreläsningar som har anordnats i samband med höst- och årsmöten. Länken till föreläsningar/pp-bilder ligger bara kvar under begränsad tid efter möten.

Höstmöte 2022 och Utbildningsdag med Merete Holm Brantbjerg, lördag, 22. oktober 2022 - Ersta Diakoni, Stockholm


Det var med glädje vi fick välkomna tillbaka Merete som föreläsare och den här gången äntligen fysiskt på plats igen! Dagens tema var:

"Ta hand om dig själv som behandlare– att bygga inre auktoritet"

Att arbeta med människor kan på en gång vara en inkörsport till en rik mänsklig kontakt OCH det kan vara en stressande, påfrestande belastning för behandlaren.

Merete undervisade om hur grundläggande färdigheter som rörelseförmåga, grundning, centrering, gränser, orientering och reglering av kontakt ger oss möjlighet att ta hand om oss själva – men dessa färdigheter kan också komma under press i behandlarrollen. Fokus låg på att identifiera hyporespons hos oss själva och även hos patienten. Den lämnar oss med "hål" i vår kroppsliga och ofta även kognitiva container, vår härbärgeringsförmåga.

Kursdagen gav oss möjlighet att träna de grundläggande kroppsliga färdigheterna med särskilt fokus på hur man med låg dos muskelaktivering kan inkludera och stödja hyporesponsiva områden i kroppen – och på så sätt återuppbygga upplevelsen av inre kontroll och inre auktoritet i behandlarrollen.

Föreläsningsdagen avslutades med sektionens höstmöte inklusive ekonomisk halvårsrapport vilket hade beslutats vid årsmötet i mars. Tack för all input från medlemmarna på plats!

 

Digitalt årsmöte 2022 och utbildningsdag

 

"Att möta och förstå hypotillstånd - med fokus på hyporespons i muskler och bindväv och hypoarousal i det autonoma nervsystemet" - 

föreläsning med Merete Holm Brantbjerg, kroppspsykoterapeut med bakgrund som psykomotorisk terapeut/ avspänningspedagog.

 

Ur kursdagens innehåll:
Hur differentierar vi grader av hypotillstånd - naturlig trötthet, hyporespons i musklerna och hypoarousal/kollaps i autonoma NS och vad gör vi när dessa tillstånd visar sig i den terapeutiska processen?
Hypotillstånd utgör en annan utmaning för både klienter och terapeuter än spänning och hög mobilisering. Risker i förhållande till hypotillstånden är att vi dras in i dem eller polariseras till dem genom t.ex. att kämpa för att få klienten eller oss själva bort från tillståndet. Ingen av dessa strategier leder till integration av de upplevelsekvaliteter, kroppsförnimmelser etc. som finns i lågenergitillstånden.

Kursdagen fokuserade på kroppsliga och relationella metoder som stödjer möjligheten
att kunna acceptera och utforska lågenergitillstånd som de är – och därmed
utlösa en naturlig reglering.

Fysioterapi 2021 - "Fysisk aktivitet och träning vid psykisk ohälsa - därför behövs fysioterapeuten"

I samband med Fysioterapi 2021 bjöd Sektionen in till en utbildningsdag (halvdag) där fysioterapeutens specifika kompetens kring fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa/psykiatriska tillstånd stod i fokus.

Frågeställningar: Vad är egentligen kvalificerad rådgivning och bedömning kring fysisk aktivitet vid tillstånd som ADHD, depression, ångest, PTSD och ätstörningar? Hur kan fysisk aktivitet vara en del av behandlingen och vad är viktigt att tänka på när det gäller fysisk aktivitet för patienter med psykisk ohälsa/psykiatriska tillstånd?

Föreläsare:

Lena Axelsson Svedell, leg.fysioterapeut, doktorand på Örebro Universitet, kliniskt verksam inom psykiatrin. Lena forskar om ADHD och fysisk aktivitet och gör just nu en interventionsstudie med RCT-design.

Angneta Lindegård Andersson, docent i folkhälsovetenskap, Institutet för Stressmedicin. Agneta har bland annat forskat om fysisk aktivitet vid utmattningssyndrom.

Marit Danielssen, leg.fysioterapeut, Phd, klinisk verksam inom ätstörningsvården och forskare vid Universitet i Trondheim. Marit har bland annat forskat om fysisk aktivitet vid ätstörningar.

Föreläsningarna följdes upp av en paneldiskussion med föreläsarna under kongressdagarna.

 

Digitalt Årsmötet 2021 och Utbildningsdag

Pga pandemiläget så hölls även årets utbildningsdag och årsmöte via TEAMS. 

Utbildningsdagen knöt an till Tomas Waldegren och Matilda Öjens utbildningsfilmer från i höstas och omfattade ytterligare två filmer samt anslutande diskussionstimme med föreläsarna. Temat för dagen var

"Psykomotoriska störningar - Ett fönster till patientens mående.
Beteendemässiga och fysiologiska förklaringsmodeller."

Rättigheterna för filmerna återgick till föreläsarna efter avslutad utbildning. Därför har sektionen inte möjlighet att tillhandahålla dessa.

Det var ett 30tal medlemmar som anslöt under dagen och även deltog i årsmötet då sektionen informerade om både det gångna året och planer inför nästa verksamhetsår. Årsmötet biföll sektionens proposition om att bilda ett Utbildningsråd inom sektionen.  

Höstmöte 2020 och digital utbildning

Eftersom utbildningsdagen "Fysiologiska reglersystem och deras relevans för området Mental Hälsa" med Tomas Waldegren och Matilda Öjen under årsmötet 2020 blev inställd i våras så fick styrelsen idén att spela in delar av utbildningen och på det sättet göra denna kunskap tillgänglig för ännu fler av våra medlemmar. 

Tomas och Matilda: "Den ökade kunskapsbasen (om fysiologiska reglersystem) ger oss möjlighet att förstå hur vi via kroppsbaserade övningar kan komma åt de autonoma reaktioner som är en del av våra patienters symptombild, inte bara genom att medvetandegöra dem utan även genom att påverka omedvetena beteendeaktiveringar och/eller beteendedämpningar och leda dem till ett slutförande."

Utbildningsfilmerna låg kostnadsfritt ute på vår hemsida under v 42-45 och det hela avslutades med en digital uppföljning med föreläsarna den 7/11. Utbildningsfilmerna var mycket uppskattade av medlemmar av både vår egen sektion, men även andra sektioner. 

Det digitala mötet avslutades med ett Höstmöte för medlemmarna där styrelsen informerade om sitt aktuella arbete med fokus på Kongressen 2020 samt sektionens motion, specialistordningen samt betydelsen av allt påverkansarbete för att vår inriktning ska bli mer synlig i verksamheterna ute i landet. 

 

Årsmöte 2020

På grund av smittorisk under den pågående Corona-pandemin blev den planerade utbildningsdagen inställd och så hölls själva årsmötet via videolänk. Det var tolv deltagare som loggade in via Teams, lyssnade till styrelsens redovisning av verksamheten under det gångna året och röstade fram en ny styrelse (se fliken  styrelse

Fysioterapi 2019 och höstmöte

Under Fysioterapi 2019 anordnade sektionen en paneldebatt där vi diskuterade "Fysioterapeuternas roll inom behandling av psykisk ohälsa" tillsammans med höguppsatta politiker:

Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten Avdelningschef enheten för livsvillkor och levnadsvanor
Gabriele Biguet, KI Med dr, fysioterapeut
Anna Nergårdh, särskild utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård
Anna Sannum Karlsson, leg fysioterapeut inom mental hälsa
Anna Starbrink, Hälso-och sjukvårdsregionråd SLL
Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag psykisk hälsa, SKL. 

Under symposiet diskuterades ur olika perspektiv vilka åtgärder som behövs för att utveckla hälso- och sjukvården för personer med psykisk ohälsa med särskilt fokus på fysioterapins roll och vi i styrelsen upplevde att vi fick bra gehör från politikerna även om det inte diskuterades några konkreta förslag på förändringar. 

Mona Gradin Wolvén höll i en workshop - "Mindfulness - hjälp eller stjälp" - detta med primärt fokus på att trygga ett säkert utövande för personer med erfarenhet av traumatisering.

Trauma var även fokus för vår utbildningsdag "Den traumatiserade patienten i fysioterapeutisk behandling – vilka möjligheter och fallgropar finns?" med föreläsarna:

Anna Gerge, PhD, leg. psykoterapeut;
Henrik Nilsson
, leg. fysioterapeut, doktorand Röda korsets högskola och KI samt behandlare vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö; 
Sanne Westerdahl, leg. fysioterapeut vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala; 
Anna Altvall, leg. fysioterapeut, arbetar som fysioterapeut på allmänpsykiatrisk mottagning och har terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom.

På torsdag kväll hölls sektionens Höstmöte där vi diskuterade utifrån paneldebatten kring vad som redan fungerar väl i våra verksamheter och borde utvecklas samt var och på vilket sätt vi behöver finnas med i olika sammanhang. Här kan du läsa en 

Tack för ert deltagande! Styrelsen

Årsmöte 2019 och utbildningsdag med tema "Primärvård" - Stockholm


29. mars höll sektionen för Mental Hälsa tillsammans med Primärvårdssektionen en utbildningsdag på Van der Nootska Palatset i Stockholm med tema "Psykisk ohälsa inom primärvården - fysioterapeuten som en viktig resurs i bedömning och behandling". 

Utbildningsdagen var välbesökt med 130 anmälda och både föreläsningarna och arrangemanget uppskattades mycket av deltagarna. För att se dagens program se nedan. 
Efter föreläsarnas begäran delades pp-bilderna enbart med utbildningsdagens deltagare. 

 

Höstmöte 2018 och Dans för Hälsa - Örebro

11.-12.10. arrangerade sektionen i samarbete med Anna Duberg en instruktörsutbildning inom Dans för Hälsa för enbart fysioterapeuter som arbetar inom Mental Hälsa - den första kursen i denna form. Utbildningen var mycket uppskattad och deltagarna lämnade Örebro inspirerade till att sprida denna fantastiska - och noggrant beforskade - metoden för att nå särskilt ungdomar med psykisk ohälsa.

Är du som inte gått kursen intresserad, gå gärna in på länken nedan för att få mer information via Dans för Hälsas hemsida!

Dans för Hälsa

Ett tiotal medlammar samlades på torsdag kvällen i form av ett litet höstmöte med fokus på samverkan och diskuterade behoven och möjligheter. Här kan du ta del av vad som framkom i diskussionerna. 

Diskussion kring temat samverkan

 

Utbildningsdag och Årsmöte 2018 i Göteborg

Tack till alla som kom till denna intressanta dag med tema "Att genom fysioterapi främja psykisk hälsa hos barn och ungdom - en tillitsskapande process". Och ett stort tack till alla föreläsarna som presenterade delar av sin kliniska vardag och verksamhet eller sin forskning på ett mycket inspirerande sätt!

Program

Presentation av föreläsarna

"Fysioterapi för barn och ungdom ... " - Ulrika Wallbing

"När kroppen flyr. ... " - Tove Bergström & Dauko Ramsauer

"Dans & Yoga för psykisk hälsa och minskad smärta ... " - Anna Duberg

"Genusmedveten och ungdomsvänlig fysioterapi ..." - Maria Strömbäck

 

Fysioterapi 2017 och höstmöte för sektionen

Tack för aktivt deltagande i både fysioterapi 2017 och på vårt höstmöte!

Vilka intensiva dagar vi har haft!
Tack alla som kom och hälsade på oss i vår monter under Fysioterapi 2017!

Och särskilt stort tack till er som tog er tid för att komma på Höstmötet en vardag kväll och bidrog med intressanta reflexioner kring temat "Vad innebär begreppet 'Rörelse' för dig som arbetar inom Mental Hälsa?". Härligt att känna detta gemensamma engagemang!
Här kan du läsa ett axplock utav det som har diskuterats under kvällen.

"Vad innebär rörelse för dig?"

Samt en sammanfattning som har gjorts av styrelsen och tagits upp på Professionsrådet i november:

Styrelsens sammanfatting

Även vår utbildningsdag med Per, Britt och Kirsti blev mycket lyckad och verkade vara uppskattad av deltagarna! Tyvärr har vi inte tillåtelse att lägga ut pp-bilder från utbildningsdagen på vår hemsida, dock kan vi varmt rekommendera att titta in på deras hemsida

 

Årsmöte i Göteborg 2017 - "Smärtkongress" tillsammans med Smärtsektionen

Stort tack till de fantastiska föreläsarna under denna givande helg och förstås till alla medlemmarna som tog sig till Göteborg och bidrog med sina frågor, erfarenheter och tankar kring detta svåra ämne!

Under helgen har vi fått fördjupad inblick i smärtfysiologi och mekanismerna bakom funktionella tillstånd samt tankar, teorier och förslag kring behandling av patienter med långvarig smärttillstånd.

Mentaliseringsteorin gav ytterligare en viktig utvecklingspsykologisk dimension att se på problematiken och ett sådant förhållningssätt i patientkontakten.

Smärta vid endometrios och hur smärta kan påverka patientens sexuella funktion och därmed relationer lyftes som en mycket viktig och ofta bortglömd aspekt.

Höstmöte i Stockholm 2016

Vi vill tacka alla våra medlemmar som kom till höstmötet - roligt att vi blev så många! - och särskilt stort tack till Riita Keskinen-Rosenquist som höll en mycket intressant och givande föreläsning om mekanismerna kring och fysioterapeutisk behandling vid trauma.

Årsmöte i Göteborg 2016

Årsmöte och utbildningsdag med fokus på fysioterapeutiska interventioner vid depression. Vi tackar våra medlemmar för den fantatiska uppslutningen (över 100 deltagare!) och alla föreläsare för mycket intressanta bidrag!

Höstmöte i Stockholm 2015

Höstmötet 2015 ägde rum i samband med Fysioterapi 2015 den 21-23 oktober i Stockholm på Waterfront Congress Center. Styrelsen var mycket glada för att se att vi blev så många, ca 40 st. Det var särskilt roligt att se att det kom deltagare från hela landet! Under höstmötet fanns även tillfälle för mingel där sektionen bjöd på mat och dryck.
Under mötet presenterades nätverket för doktorander och forskande fysioterapeuter. Vi redovisade även resultatet av sektionens kartläggning; hur är läget för fysioterapeuter inom Mental Hälsa? Det senare startade en livlig diskussion bland medlemmarna.

Höstmötet i Göteborg 2014

Mötet livesändes via nätet. Lena Hedlund presenterade sin avhandling och vi bjöd in till storgruppsdiskussion kring ämnet "Fysioterapeutens Roll inom Mental Hälsa".Då styrelsen i detta läge var fåtalig försökte vi värva medlemmar och lyckades med det!