Profilering – Fysioterapeuterna

Profilering

Ett av styrelsens mål är att tydliggöra fysioterapeutens roll inom Mental Hälsa både för våra kollegor inom fysioterapin och för annan vårdpersonal - och inte minst för beslutsfattare och politiker då vår ställning, särskilt inom psykiatrin har upplevts blivit försvagad under de senaste åren. Här i anslutningen kan du hitta befintligt material och följa vårt profileringsarbete.

Förbundets strategi för psykisk hälsa

Under våren 2022 har företrädare för förbundet tillsammans med förtroendevalda från sektionen för mental hälsa och primärvårdssektionen formulerat en strategi för hur fysioterapeuterna ska arbeta för att främja psykisk hälsa.

Här kan du ta del av den färdiga strategin

Profileringsarbete under 2020

Styrelsen har formulerat synpunkter och kommentarer till tilläggsdirektivet gällande psykisk ohälsa inom primärvårdsreformen "God och nära vård". Här beskrivs med vetenskapligt stöd varför fysioterapeuter behövs inom vården vid lättare psykisk ohälsa (detta gäller alltså enbart primärvården!). 

Inför Förbundskongressen 2020 har sektionen formulerat en motion för att få förbundet centralt att fokusera mer på en tydlig strategi för att lyfta betydelsen av fysioterapin inom Mental Hälsa både inom förbundet men särskilt utåt mot beslutsfattare och politiker. Motionen har antagits under kongressen. 

 

Fysioterapi 2019

Under Fysioterapi 2019 anordnade sektionen en paneldebatt där vi diskuterade "Fysioterapeuternas roll inom behandling av psykisk ohälsa" tillsammans med höguppsatta politiker:

Deltagare:

Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten Avdelningschef enheten för livsvillkor och levnadsvanor
Gabriele Biguet, KI Med dr, fysioterapeut
Anna Nergårdh, särskild utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård
Anna Sannum Karlsson, leg fysioterapeut inom mental hälsa
Anna Starbrink, Hälso-och sjukvårdsregionråd SLL
Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag psykisk hälsa, SKL. 

Under symposiet diskuterades ur olika perspektiv vilka åtgärder som behövs för att utveckla hälso- och sjukvården för personer med psykisk ohälsa med särskilt fokus på fysioterapins roll och vi i styrelsen upplevde att vi fick bra gehör från politikerna även om det inte diskuterades några konkreta förslag på förändringar. 


Årsmöten 2013 och 2014

Som ett led i arbetet med att tydliggöra vad en fysioterapeut inom Mental Hälsa gör, har styrelsen på årsmötet 2013 och höstmötet 2014 bjudit in medlemmarna till diskussion kring hur vi på ett konkret och tydligt sätt kan formulera vår roll. En del i detta arbete har varit att framställa en eller flera broschyrer som grund för vidare profilering. Nu är en broschyr klar som du kan ta del av i tryckfärdigt format nedan.

Broschyr 2015

Fysioterapi med inriktning mot mental hälsa 2015- broschyr, A5 format, tryckfärdigversion

Hissargumentskort 2015 

Hissargumentkort 2015- visitkort, tryckfärdigversion

Material

Här hittar du material där fysioterapi inom mental hälsa beskrivits:
Psykiatri och psykosomatik - kunskapsområde inom sjukgymnastiken

Här hittar du material där fysioterapi beskrivits:
Sjukgymnastik som ämne och profession.

Dialog med regeringens samordnare

Representanter från styrelsen, förbundet centralt och sakkuniga inom området fysioterapeuter inom mental hälsa träffade regeringens nationella samordnare kring insatser mot psykisk ohälsa Kerstin Evelius våren 2015 för en dialog.

Klicka här för att läsa en sammanfattning