Stadgar – Fysioterapeuterna

Stadgar - sektionen för neurologi


§ 1 Sektionens namn är Fysioterapeuterna - Sektionen för neurologi.

§ 2 Sektionens övergripande målsättning är att verka och stimulera till fördjupning och spridning av såväl teoretisk som praktisk kunskap inom området neurologisk fysioterapi och neurorehabilitering.

§ 3 Sektions verksamhet består av att:

 • utgöra en kontaktlänk mellan fysioterapeuter/sjukgymnaster med neurologi och neurorehabilitering som specialintresse.
 • informera och uppdatera sektionens medlemmar genom nyhetsbrev och hemsidan
 • samarbeta med brukarorganisationer.
 • minst vartannat år anordna symposier och/eller workshops.
 • samverka med Fysioterapeuterna genom fortlöpande och ömsesidigt informationsutbyte.
 • medverka till temanummer om neurologi i tidningen "Fysioterapi".
 • samverka med de övriga sektionerna inom Fysioterapeuterna.
 • samverka med andra yrkesgrupper inom neurologi och neurorehabilitering.
 • stimulera till forsknings- och utvecklingsarbeten genom ett årligt återkommande stipendium som kan sökas av sektionens medlemmar.

§ 4 Medlem i sektionen ska vara ansluten till förbundet. Sektionen kan till hedersledamot föreslå Fysioterapeut eller annan person, som gjort framstående insatser inom neurologin .

§ 5 Sektionen är en egen juridisk person då den antagit stadgar samt valt styrelse. För sin verksamhet erhåller sektionen årliga anslag från förbundet med belopp som fastställs av förbundsstyrelsen. Medlemsavgiften till förbundet fastställs av kongressen. Sektionens ekonomi granskas årligen av utsedd revisor och sektionen översänder årligen sin verksamhetsplan, budget, resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse till förbundskansliet. Ordförande och kassör äger var för sig rätt att teckna sektionens firma samt har attesträtt.

§ 6 Årsmötet är sektionens högsta beslutande organ, och ska hållas innan första kvartalets slut. Ordförande är sammankallande och kallelse ska skickas ut en månad innan planerat årsmöte. Extra årsmöte kan påkallas av styrelsen, revisor eller när minst 25 % av sektionens medlemmar så begär.

§ 7 Ordinarie årsmöte skall behandla följande ärenden:

 • Styrelsens verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse, resultat och balansräkning avseende föregående verksamhetsperiod.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fastställande av verksamhetsplan, inkomst och utgiftsstat för året.
 • Val av ordförande.
 • Val av styrelse. Styrelseledamöter väljs för ett eller två år. Kongressår väljs även kongressombud och personlig suppleant.
 • Val av revisor och ersättare.
 • Val av valberedning.
 • Dessutom behandlar årsmötet ärenden insända till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet samt ärenden angående stadgeändring
 • För beslut av årsmötet fordras enkel majoritet, utom vid beslut om upplösning av sektionen och stadgeändringar, där 2/3 majoritet fordras. Uppnås endast enkel majoritet krävs två på varandra följande årsmöten för stadgeändring. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val, där lotten skiljer.

§ 8 Ledningen av sektionen sköts mellan årsmöten av styrelsen. Styrelsen består förutom ordförande, kassör och sekreterare av fyra till sex ordinarie ledamöter. Vid styrelsesammanträde förs protokoll. Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 ledamöter är närvarande. Vid omröstning vinner det förslag som får enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Alla styrelsemedlemmar väljs i regel på två år. Omval till samma post kan ske två på varandra följande gånger.

§ 9 Det åligger styrelsen:

 • att till årsmötet framlägga verksamhetsberättelse, samt resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsperiod samt förslag till verksamhetsplan, inkomst och utgiftsstat
 • att verkställa årsmötets beslut
 • att årligen senast 31 mars översända verksamhetsplan, budget, resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse till förbundet
 • att för godkännande underställa förbundsstyrelsen (FS) förslag till stadgar och stadgeförändringar
 • att följa kongressens och FS beslut

§ 10 Vid eventuell distriktsindelning av sektionen skall gränserna för Fysioterapeuternas distrikt följas.

§ 11 Sektionens verksamhetsår är kalenderår.

§ 12 Upplöses sektionen skall dess tillgångar användas till stipendium åt fysioterapeut/sjukgymnast med intresse för neurologi.

Fysioterapeuternas stadgar

Fysioterapeuternas stadgar och etiska regler antagna av kongressen 2012.