Länkar – Fysioterapeuterna

Länkar

Behandlingsprogram som kombinerar flera åtgärder ger både bättre smärtlindring och kortare sjukskrivning än enstaka, mindre omfattande insatser. Det visar en ny stor granskning av metoder mot långvarig smärta. Rapporten visar också att professionellt ledd fysisk träning ger bättre lindring än behandling där patienten själv inte är aktiv.

Cancerfonden är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer och ge stöd till verksamheter som på olika sätt bidrar till förbättringar inom vård och behandling.

Cancerregistret skall tillhandhålla data för statistik, forskning, utvärdering och allmän samhällsinformation.

DiO verkar för att sprida information och kunskap om cancerpatienters
nutritionsproblem och hur de kan åtgärdas

EAPC kongresser genom åren

FYSS är en informationsbank för personal verksamma inom hälso- och sjukvården och består av en sammanfattning av dagens kunskapsläge om hur man kan förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd med fysisk aktivitet. FYSS innehåller också förslag på olika motionsaktiviteter, där hänsyn är tagen till aktuellt hälsotillstånd, ålder, kön, kroppskonstitution mm., liksom råd om hur man kan ordinera fysisk aktivitet på recept. Speciella risker med fysisk aktivitet för olika patientkategorier belyses också. Ett avsnitt beskriver normaltillståndet och den fysiska aktivitetens allmänna betydelse för hälsan.

NRPV är en ideell förening bestående av representanter från nationella föreningar/nätverk, vars syfte är att verka för en samordnad och förbättrad palliativ vård i hela landet enligt WHO:s definition av palliativ vård

En hemsida riktad till ungdomar som är anhöriga till någon med cancer

OncoLink grundades 1994 för att tillhandahålla information kring cancerfrågor. Det är inte bara den äldsta utan en av de största Internet-källorna till information kring cancer. [Engelsk- /spanskspråkig sida].

RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård.

SBU har regeringens uppdrag att utvärdera olika metoder i vården ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv.

Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning samt att verka för dess utveckling, diagnostik och behandling. Svensk Förening för Lymfologi har kontakter med international Society of Lymphology (ISL).

Svenskt nätverk för personer verksamma inom psykosocial onkologi. Anordnar årliga konferenser inom ämnet.

 

Medlemmarna är i huvudsak personer som själva är drabbade av lymfödem. Förbundets målsättning är bl.a. att påverka vårdgivande instanser och deras huvudmän på ett sådant sätt att ökade resurser för behandling av lymfödem ställs till förfogande. Fyra gånger per år ger Svenska Ödemförbundet ut en tidning och där förmedlas information om de senaste rönen vid behandling av lymfödem.