Lymfterapi – Fysioterapeuterna

Intressegruppen för lymfologi

Livskvalitetsenkät för lymfödempatienter

Enkäten bygger på en australiensisk enkät (Lymphoedema Quality of Life Inventory, LQOLI) som översatts till svenska och testats av Pia Klernäs, Röda Korsets Sjukhus, Stockholm, och Karin Johansson, Lymfödemmottagningen, Skånes Onkologiska klinkin, Lund.

Enkäten innehåller 61 frågor fördelade på områdena fysiska, emotionella, sociala och praktiska problem. Varje fråga har tre svarskolumner med vardera fyra svartalternativ. På slutet finns även några följdfrågor.
En artikel om test och testresultat är publicerad i Lymphology Sep;43(3):135-45

Av testresultatet framgick att den första svarskolumnen bör användas i första hand för att beskriva patientens problem . De två andra kolumnerna kan användas om man önskar beskriva ytterligare dimensioner av problemet. Det framgick också av resultatet att enkäten inte är tillräckligt känslig för att användas som mätinstrument före och efter en intervention. För att få fram en sådan enkät krävs en koncentration av frågorna genom faktoranalys och därefter en ny test. Ett sådant arbete har nu påbörjats och kommer att färdigställas under våren 2012.

En utvärdering av de patienter som deltog i testet (ca 20% med primärt lymfödem och resten med sekundärt) i den publicerade artikeln, visade att störst problem fanns inom den fysiska dimensionen följt av den emotionella.

Nationellt vårdprogram lymfödem (under revidering 2019)


pia.klernas@redcross.se
karin.johansson@skane.se