Om Sektionen – Fysioterapeuterna

Om Sektionen

Sektionens huvudsakliga uppgifter är att verka för:

  • En kvalificerad grundutbildning samt fortbildning av legitimerade sjukgymnaster  inom veterinärmedicin
  • Sjukgymnastisk metodutveckling och forskning inom veterinärmedicin
  • Samarbete med andra yrkeskategorier som arbetar inom området veterinärmedicin

Hur allting började;

Föreningen "Legitimerade Sjukgymnasters Förening för Djurrehabilitering" bildades i mars 1995 av en grupp av legitimerade sjukgymnaster som hade samlats på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Initiativet hade tagits av Gabriella Allard-Johansson. Under 1995 och 1996 hölls flera arbetsmöten med representanter från SLU, LSR och Legitimerade Sjukgymnasters Förening för Djurrehabilitering. Genom samarbetet med SLU kom en pilotutbildning för sjukgymnaster inom veterinärmedicin att hållas en gång på SLU på 20 p.

LSVET – Legitimerade Sjukgymnaster inom Veterinärmedicin – godkändes av LSR som sektion 1996. Gabriella Allard-Johansson valdes till ordförande och 1999 röstades hon fram till Årets sjukgymnast. Under hösten 2000 uppvaktades Sveriges Veterinärförbund av representanter från LSR och LSVET; vid detta möte erhöll LSVET ett uttalat stöd för sitt arbete med att etablera sjukgymnastyrket inom den veterinärmedicinska sektorn.

LSR/LSVET fanns representerat i "Behörighetsutredningen" som bl a tog ställning till legitimationsförfarande för framtida verksamhet med djur. Detta ledde till att en legitimerad sjukgymnast fr.o.m. 2010 kunde ansöka om godkännande hos Jordbruksverket för att arbeta med djur och blev således en del av Djurhälsopersonalen. Beslutet att godkänna sjukgymnasterna ledde också till att en reviderad, mer djupgående, icke djurslagsspecifik studieplan på SLU för sjukgymnaster arbetades fram som grundläggande för att få ett godkännande. Kursen på 30 hp har planerad start under 2013. Arbetet med att få denna utbildning till stånd har under många år varit huvudmålet för sektionens arbete. Mer om denna står att läsa under fliken "utbildningen".

Sektionen håller regelbundet kurser och workshops för sina medlemmar och har tillsammans med större utbildningssamordnare hållit weekendkurser med internationella föreläsare. Luleå tekniska universitet har sedan 2010 hållit vidareutbildning för sjukgymnaster i akupunktur på djur och OMT för hund.

Regelbundna styrelsemöten och årsmöten hålls. Arbete har bedrivits i PR- och utbildningskommittéer inom sektionen. Vidare har arbete i grupper bedrivits med inriktning etik, hygien, journalföring och taxa. Sektionen representeras även i Ansvarsnämnden för Djurens Hälso- och sjukvård samt att representanter ur styrelsen sitter med som sakkunniga i olika referensgrupper på Jordbruksverket och kontaktas för sakkunskap av bl a Svensk Djursjukvårds Branschorganisation och Djurförsäkringsbolagen. LSVET representerar också LSR som remissinstans för remisser gällande Djurens hälso- och sjukvård. Det internationella samarbetet ökar stadigt, LSVET är medlem i den subgrupp som bildats under WCPT för djursjukgymnastik.

Sektionens, idag, huvudsakliga uppgift är att verka för medlemmarnas intressen, att skapa ett bra samarbete med övrig djurhälsopersonal, att verka för att kunskapen om ämnet ökar samt att bli fler som kan erbjuda djuren den vård som efterfrågas allt mer.//April 2013.