Vårdvalsavtal – Fysioterapeuterna

Valfrihetssystem - vårdvalsavtal

Valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, utgör ett alternativ till upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, och kan tillämpas på bl.a. hälso- och sjukvårdstjänster.

En upphandlade myndighet som vill tillämpa lagen måste annonsera löpande på en nationell webbplats för valfrihetssystem. Alla leverantörer som ansökt om att få ansluta sig till valfrihetssystemet och som uppfyller de fastställda kraven ska godkännas, varefter ett avtal tecknas mellan leverantören och myndigheten. Lagen bygger på att det inte råder någon priskonkurrens mellan leverantörerna och på att den enskilde i stället ska ges möjlighet att välja den leverantör som enligt den enskilde håller högst kvalitet. Regionerna måste ha vårdval för primärvården, i övrigt är det frivilligt att införa systemet.

Regioner som har vårdval annonserar förfrågningsunderlaget löpande på sina hemsidor och på den nationella webbplatsen för valfrihetssystem valfrihetswebben. Av underlaget ska bland annat . framgå vilka krav som ställs på leverantören och den tjänst som ska utföras.

Avtalsvillkoren (kraven i förfrågningsunderlaget) ska utformas så att de är relevanta och möjliga att uppfylla. De får inte heller vara alltför strikta och ska i övrigt uppfylla de grundläggande EU-rättsliga principerna som stadgas i 1 kap. 2 § LOV om bl.a. transparens och likabehandling.

Oskäliga avtalsvillkor kan leda till att färre leverantörer ansuter sig till systemet, vilket inverkar negativt på själva syftet med ett valfrihetssystem. För de leverantörer som ändå väljer att etablera sig i regionen skapar ett obalanserat avtalsförhållande knappast förutsättningar för ett gott och långvarigt samarbete.  

Om du anser att regionen eller kommunen har brutit mot någon av bestämmelserna i LOV kan du begära rättelse hos Förvaltningsrätten. Fysioterapeuterna kan hjälpa dig med detta om vi gör bedömningen att det finns skäl att ansöka om rättelse.

Vårdval för fysioterapeuter

I dagsläget har tre regionen valt att införa vårdval för fysioterapeuter – Region Stockholm för specialiserad fysioterapi, Västra Götalandsregionen för rehabilitering och Region Värmland. 

Proceduren enligt LOV

I ett valfrihetssystem enligt LOV ska förfrågningsunderlaget annonseras löpande. Beställaren (till exempel en region) ingår avtal med olika sökande (leverantörer) under förutsättning att dessa uppfyller kraven och villkoren i förfrågningsunderlaget. När en sökande väl anslutits till valfrihetssystemet och påbörjat utförandet av sin verksamhet är det den enskilde som väljer leverantör.

I regioner där det inte finns möjlighet för fysioterapeuter att direkt ansluta sig till valfrihetssystemet kan fysioterapeuten teckna avtal med vårdcentral för att verka som underleverantör av fysioterapi.  

Checklista inför ansökan om att ingå i ett valfrihetssystem