Nationella taxan – Fysioterapeuterna

Nationella taxan - arvoden

Nationella taxan är ett samlingsbegrepp för de lagar och förordningar som reglerar verksamhet och ersättning för fysioterapeuter (sjukgymnaster) och läkare som verkar inom systemet.  Vårdgivarnas verksamheter regleras i stort sett av respektive lag, medan ersättningarna regleras i förordningarna.


Nationella taxan 2023 

Regeringen har nu fastställt överenskommelsen för Nationella taxan 2023.

Nationella taxan 2023.pdf


Nationella taxan 2022

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande ersättningsnivåerna för fysioterapeuter verksamma inom den så kallade nationella taxan. Överenskommelsen innebär en höjning med 2,3 procent för nästa år.

I överenskommelsen ingår även en förlängning av den tillfälliga förordningen om möjlighet till digitala besök. Överenskommelsen fastställdes vid regeringssammanträde den 2 december 2021. 

Se beloppen här


Aktuellt om nationella taxa

Om ett eventuellt upphävande av LOF

2023-09-18 09:09

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Frågor och svar om förslaget om nytt system för ersättning till småföretagare

2023-09-07 13:24

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Remissutskick om nationella taxan

2023-07-06 11:45

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan


Nationella taxan 2022

Nationella taxan 2022.pdf

Lathund nationella taxan 2021


 

Vill du veta mer om arvoden och få hjälp att debitera rätt? Logga in för att läsa mer.

Arvoden

Enkelt arvode/grupparvode

För enklare undersökningar och behandlingar, såsom  enbart konditionstest, efterkontroll, apparatbehandling eller  mindre omfattande tejpning som utförs av fysioterapeuten eller under dennes överinseende, lämnas enkelt arvode. OBS! Journalanteckning ska finnas  för varje besök.

För att assisterande personal ska ha rätt att utföra denna typ av behandlingar ska arbetsuppgiften vara delegerad i enlighet med gällande rätt.

Grupparvodet ligger också inom ramen för enkelt arvode. Gruppbehandlingar ska utföras av den ansvarige fysioterapeuten, dvs. av den fysioterapeut som har debiteringsrätt gentemot landstinget eller regionen.

Normalarvode

Normalarvode lämnas enligt arvodeskategori A eller B. Arvsodeskategori B avser ensampraktiserande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande personal, flera behandlingsrum och kvalificerad utrsutning.Arvodeskategori A avser övriga fysioterapeuter.

För att debitera normalarvode krävs den vanliga grundkompetensen som legitimationen ger. Förordningen anger en minsta tid för varje behandling men det är inte förbjudet för fysioterapeuten att lägga mer tid på patienten.

Särskilt arvode

Särskilt arvode är en debiteringsgrund för särskilt tids- och kostnadskrävande åtgärder inom något av de kompetensområden som anges i 7 § förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi. För att debitera särskilt arvode krävs det att fysioterapeuten uppfyller kriterierna i 8 § i ovannämnda förordning, vilket innebär att fysioterapeuten ska ha högskoleutbildning om minst 45 högskolepoäng inom något av de områden som stipuleras i 7 § i förordningen, t.ex. patienter med psykisk ohälsa. Under vissa förutsättningar kan 30 högskolepoäng bytas ut mot längre sammanhållen utbildning av motsvarande omfattning. Utöver kravet på utbildning ställs även krav på arbetserfarenhet motsvarande minst två års heltidsarbete som fysioterapeut inom det aktuella området under de senaste fem åren.  

För att debitera särskilt arvode krävs att den aktuella situationen kräver en särskilt tids- och kostnadskrävande behandling samt ligger inom det område där fysioterapeuten uppfyllt kriteriet att debitera särskilt arvode, dvs. att fysioterapeuten lämnat in anmälan och godkänts för sådan debitering.

Vägledning bedömning av särskilt arvode

Parallellbehandling

Vid behandling av flera patienter parallellt med helt eller delvis individuellt utformade program (parallellbehandling) lämnas normalarvode enligt 4 eller 5 § i den ovannämnda förordningen för sådana åtgärder, förutsatt att högst tre patienter behandlas samtidigt.
I annat fall lämnas ersättning som för gruppbehandling. Behandlingstypen kräver fysioterapeutisk kompetens och kan inte utföras av annan personal.

Gruppbehandling

Vid behandling i grupp, där fysioterapeutens  behandlingsprogram riktar sig till samtliga patienter i  gruppen, vilka är i behov av samma typ av behandling, lämnas  enkelt arvode för varje patient oberoende av  antalet patienter i gruppen.

Flytt av verksamhet

Beslut om flytt av etablering i Region Stockholm november 2022

Flytt av etablering möjlig i Region Stockholm

JO:s beslut från 2015

Justitieombudsmannen (JO) har fattat beslut i ett ärende som rör möjligheten för företagare med samverkansavtal enligt lagen om ersättning för fysioterapi (nationella taxan) att flytta sin verksamhet.

Beslutet från Justitieombudsmannen 13 april 2015

Fysioterapeuterna sammanfattar ärendet

Ersättningsetablering

Sedan den 1 april 2009 gäller den nya lagstiftningen om överlåtelse av etablering och skyldigheten för landstingen att börja handlägga dessa ärenden.

Ersättningsetablering (2018)