Nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden gällande momspliktighet vid vikariat 2022-09-27 – Fysioterapeuterna

2022-12-08 14:18

Fysioterapeuterna, Företagare

Nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden gällande momspliktighet vid vikariat 2022-09-27

Bakgrund

Ett förhandsbesked är ett svar från Skatterättsnämnden om hur en viss skatterättslig fråga ska bedömas.

Genom att ansöka om förhandsbesked kan ett företag eller en privatperson i förväg eller inför kommande redovisningsperioder få ett rättsligt bindande besked om de skatterättsliga konsekvenserna av en transaktion. Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för svårare skattefrågor, dvs. frågor där svaret inte omedelbart kan läsas ut av lagtext eller praxis. Ett annat syfte med förhandsbesked är att det ska komma fram prejudikat på skatteområdet.

Ett förhandsbesked kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Något krav på prövningstillstånd finns inte. Både sökanden och Skatteverket kan överklaga.

Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare hanterat frågan om momspliktighet vid vikariat i verksamhet som bedrivs genom samverkansavtal med region i domen HFD 2021 ref 29. Den skarpa frågan var här om huvudregel i 3 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200) om att tjänst är skattepliktig gällde, eller om undantag i enlighet med 3 kap. 4 § första stycket om undantag från skatteplikt vid omsättning av tjänster som utgör sjukvård förelåg.

Vilket i praktiken var frågan om läkare med samverkansavtal genom avtal med läkarhus, i vilket de åtog sig att tillhandahålla bolaget personal med rätt kompetens, ändamålsenliga lokaler inklusive tillgång till ett eget mottagningsrum som bolaget disponerar, medicinsk och annan utrustning samt adekvata system för patient- och journalhantering. Läkarhusets personal bokade bland annat in patienter, utföra undersökningar och provtagningar som har ordinerats och delegerats av bolagets läkare samt assisterade vid undersökningar och operationer. Som ersättning för läkarhusets tjänster betalade bolaget ett belopp till läkarhuset motsvarande en viss procent av bolagets intäkter.

Domstolen fann här att de enda tjänster som läkaren med samverkansavtal omsatte inom ramen för verksamheten är de som tillhandahålls till dennes patienter, och att det därför stod klart att verksamheten omfattas av undantaget från skatteplikt för sjukvård. Att det mellan läkarhus och läkare med samverkansavtal fanns uthyrning av personal liksom lokaler var därmed inte den vägande frågan, utan frågan var vad syftet med uthyrning var för både lokal liksom personal. Alltså vilket arbete som gjordes, vilket var inom hälso- och sjukvård riktad mot patient. Högsta förvaltningsdomstolen fastslog därför Skatterättsnämndens förhandsbesked om att bolagets verksamhet omfattades av undantaget från momsskatteplikt för sjukvård.

Nytt förhandsbesked från skatterättsnämnden

Det nya förhandsbeskedet gäller en fysioterapeut som inte har egen etableringsrätt men avsåg vikariera för en fysioterapeut med etableringsrätt. Vikariat blir därmed en närliggande fråga, men ej i sin helhet prövad, till tidigare dom HFD 2021 ref 29.

Fysioterapeut med etableringsrätt hade ett arrendatorsavtal med en privat klinik som primärt tillhandahåller lokaler, inventarier, visst förbrukningsmaterial och administrativa resurser. Det åligger fysioterapeuten att själv hitta patienter, utföra vård, föra journaler och vidta alla åtgärder som är kopplade till behandlingen. Klinik hade även liknande avtal med flertal individer med egna etableringsrätter som arbetade genom klinikens lokaler och resurser.

Vikariat gjordes genom ett vikarieavtal mellan vikariens bolag och kliniken där hen tillfälligt övertar arrendatorsavtalet som fysioterapeut med etableringsrätt har med kliniken. Samtidigt skickades en blankett med information om vikariatet till regionen som godkänner om vikarien får vikariera på etableringsrätten eller inte.

Bolaget ansökte därefter om förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Värt att nämna är även att Skatteverket ansåg att Bolagets tillhandahållande omfattas av undantaget från skatteplikt av följande skäl: Bolaget bestämmer självt vilka undersökningar som dess fysioterapeut ska utföra, omfattningen och hur arbetstiden ska förläggas inom ramen för fyra arbetsdagar samt att det framgår av avtalen att Bolaget i egen regi ska tillhandahålla vården gentemot patienterna.

Skatterättsnämnden lägger i sitt beslut vikt vid samtliga delar som tidigare lyfts i HFD 2021 ref 29. Med särskild vikt vid att det i avtal tydligt framgår vad klinik tillhandahåller arrendatorn, men inte att arrendatorn till klinik tillhandahåller några tjänster (tex uthyrning av personal).

Skatterättsnämnden fann att det förhållandet att ersättningen från regionen betalas ut till vikariatgivaren som för över ersättningen till Bolaget innebär enligt Skatterättsnämndens mening inte att Bolaget tillhandahåller vikariatgivaren några tjänster mot ersättning. Bolagets tillhandahållande omfattas därmed av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § ML.

Detta kan ses som en utveckling av praxis i HFD 2021 ref 29 där man återigen fastslår att tyngden i bedömningen ligger i hur mycket den huvudsakliga verksamheten är hälso- och sjukvård direkt mot patient och att samma bedömning utifrån lag och praxis kan appliceras även på när avtal om vikariat inom etableringsrätt föreligger.