Covid-19 gällande företagare – Fysioterapeuterna

Covid 19: Råd och stöd utifrån dig som företagare

Fysioterapeuterna finns till för dig med hjälp, råd och stöd i de svåra tider som drabbar dig som företagande medlem på grund av coronaviruset och Covid-19.

Regeringen har den 17 december 2021 beslutat att återinföra ekonomiska stödåtgärder till företag pga pandemin:


• Omställningsstödet återinförs för december och kan komma att förlängas med ytterligare tre månader. Precis som tidigare ska stödet kunna användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod.

• Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag återinförs för december

• Utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatt

 


Information från myndigheter

På nedan länk finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av Corona och Covid-19.

Samlad myndighetsinformation till företag finns hos Skatteverket, Verksamt och Tillväxtverket.

Rekommendationer till dig som företagare

Följ de officiella rekommendationer som 1177 Vårdguiden och Folkhälsomyndigheten har. Alla regioner har sina lokala rekommendationer på Vårdgivarguiden (heter olika i olika regioner) för dig som har avtal.


Ny stödperiod för lokalhyresstödet öppnar för ansökan 2 juli

28 juni: Regeringen har beslutat om en ny stödperiod för det statliga lokalhyresstödet. Stödet ska kompensera hyresvärdar som ger en tillfällig hyressänkning för hyresgäster i branscher drabbade av pandemin. Ansökan öppnar 2 juli och stödet kommer att handläggas av länsstyrelserna. 

Läs mer om stödet hos Länsstyrelsen (välj den länsstyrelse som ansvarar för handläggningen i aktuellt län). Sök på "Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher", så kommer du rätt. På webbsidan hittar du också en lista över branscher som omfattas av stödet.


Så här ansöker du om omställningsstöd

20 april: Vi vill påminna om att det är möjligt att söka omsättningsstöd även för dig som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag.


Fysioterapi om enkäten till företagande medlemmar

14 april: Förbundets tidning Fysioterapi skriver om den enkätundersökning där du som företagande medlem fått svara på frågor om bland annat hur pandemin slagit mot din verksamhet.


Hyresstöd för verksamheter i utsatta branscher

12 april: Den 3 maj 2021 öppnar ansökan för hyresstöd för verksamheter i utsatta branscher, vilker inkluderar fysioterapeutisk verksamhet. Ansökan gäller retroaktivt 1 januari till 31 mars 2021. Läs mer om stödet hos Länsstyrelsen. Välj den länsstyrelse som ansvarar för handläggningen i aktuellt län. Sök på "Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher", så kommer du rätt.


Ansökan om stöd för korttidsarbete och kompetensinsatser

29 mars: Nu går det att ansöka om stöd upp till 80 procent från januari till juni 2021. Om du som arbetsgivare vill söka om ersättning för kompetensinsatser gör du det i samband med ansökan om korttidsarbete. Kom ihåg att du behöver ha kompetensinsatser reglerat i avtal. Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen december 2020 till juni 2021.


Information om vaccinering av företagande fysioterapeuter

4 februari: Fysioterapeuterna har tillskrivit Sveriges regioners vaccinationssamordnare, med frågor om hur och när vaccinationen för Covid-19, kommer att administreras för företagande fysioterapeuter. Fysioterapeuterna har framfört vikten av att planering görs för att möjliggöra vaccinering av privatpraktiserande fysioterapeuter samtidigt som övrig vårdpersonal i primärvård. 

Av de regioner som (hittills) svarat framgår att de flesta regioner ännu inte beslutat i detalj hur detta ska gå till, men att vaccinering ska ske enligt prioriteringsgrupp fas 2. Vårdgivarna uppmanas att hålla uppsikt på Vårdguiden 1177, samt på den egna regionens vårdgivarsida på webben för att få anvisning om hur bokningen ska ske. Exakt tidplan är idag omöjlig att ge, då det beror på tilldelningen av vaccin.


Information om pandemilagen

13 januari: Syftet med den tillfälliga lagen, som trädde i kraft den 10 januari, är att förhindra spridning av Covid-19.

Information om pandemilagen för dig som fysioterapeut


Nya regler för korttidsarbete

21 december: Det har kommit nya regler gällande korttidsarbete för 2021. Beslut tas i februari och stödet kommer gälla retroaktivt från 1 december 2020 fram till 30 juni 2021.


Möjligheten till ersättning för digitala besök inom nationella taxan förlängs

10 december: Regeringen förlänger de tillfälliga bestämmelserna som möjliggör för vårdgivare på den nationella taxan att få ersättning för digitala besök. Det är upp till varje region att själv besluta om de vill använda sig av möjligheten till digitala vårdkontakter som förordningsändringarna medför. Ändringarna träder i kraft 1 januari 2021. Ändringarna är tillfälliga och gäller till och med utgången av 2021.


Förlängda krisåtgärder för företagare

9 november: Flera åtgärder som vidtagits för att stötta svenska jobb och företag genom krisen kommer att förlängas. Det handlar bland annat om korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.


Stöd till företagare med enskild firma

5 november: Regeringen har nu fattat beslut om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Stödet träder i kraft den 9 november och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

10 september: Regeringen har, tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet, enats om 5 miljarder kronor i stöd för personer med enskild firma som drabbats av den ekonomiska krisen. 


Sjukpenning till riskgrupper

23 juni: Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en nionde ändringsbudget med anledning av coronaviruset. Det innebär att närstående till riskgrupper och riskgrupper som inte kan arbeta hemifrån ska få sjukpenning.


Lag ger rätt till omställningsstöd

12 juni: Som ett led i arbetet med att hjälpa företag som drabbats av Covid-19 träder lagen om omställningsstöd i kraft den 22 juni 2020. Stöd ska utgå till företag som tappat mer än 30 procent av sin omsättning under mars och april 2020 på grund av pandemin jämfört med samma period 2019.

I lagen har införts ett nytt brott; "omställningsstödsbrott" samt möjligheter för Skatteverket att genomföra kontrollbesök redan vid prövningen av ansökan. En förutsättning för stöd gällande mer betydande belopp, från 100 000 kronor och uppåt, kommer att vara att ett revisorsintyg ges in.

Lagen är tänkt att kompletteras med en förordning. 

Frågor och svar om omställningsstödet (medlemsförmån som kräver inloggning)


Tillåtet med vissa åtgärder för arbetslösa företagare

12 juni: Nu blir det möjligt för dem med vilande företag att få a-kassa och samtidigt utföra vissa begränsade åtgärder inom verksamheten. Ändringen innebär att en företagare anses vara arbetslös och ha rätt till arbetslöshetsersättning trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Syftet med beslutet är att underlätta för företagare att i ett senare skede kunna återuppta sin verksamhet.

Som tillåtna åtgärder nämns uppdatering av en webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kontakt med kunder eller leverantörer, förutsatt att dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att gälla den 1 januari 2021.

Tidigare under våren införde regeringen även en utökad möjlighet att lägga företaget vilande. I vanliga fall behöver det gå minst fem år från att en verksamhet återupptas från ett uppehåll till att arbetslöshetsersättning kan beviljas igen för en företagare. Denna femårsregel gäller inte för uppehåll i verksamheter som görs under 2020.

Ändringen finns i nya 5:e §, förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och träder i kraft den 1 juli:

"En företagare ska, i andra fall än som anges i 35 och 35 a §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning om de enda åtgärder som vidtas i näringsverksamheten består av

  1. sådana åtgärder som avses i 5 a och 5 c §§, eller
  2. uppdatering av webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, och dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten".

Åtgärderna i 5 a är sådana åtgärder som vidtas i den upphörda näringsverksamheten på grund av en skyldighet enligt lag eller annan författning, medan åtgärderna i 5 c avser uthyrning av lokal som nyttjats i den upphörda verksamheten.

Vid sidan av dessa åtgärder är det alltså även tillåtet med begränsade uppdateringar av webbplatser och sociala medier samt vissa patient- och leverantörskontakter. Detta gäller under förutsättning att syftet med åtgärderna är att i ett senare skede kunna återuppta verksamheten.


Möjlighet att ta del av stöd genom förordningen om statsbidrag till regioner och kommuner 

4 juni: Av den förordning om stöd till regioner och kommuner med anledning av sjukdomen covid-19 framgår att statsbidrag endast lämnas till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja deras verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom bland annat hälso- och sjukvårdsverksamheten.

Enligt en senare ändring i förordningen får stöd också lämnas till regioner och kommuner för merkostnader då skötseln av en kommunal angelägenhet överlämnats till en juridisk person eller enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) och som avser sådant som bidrag kan lämnas för enligt förordningen. Du hittar vilka kostnader som stöd kan lämnas för i 4 § i förordningen.

Fysioterapeuterna har fått indikationer på att vissa regioner inte avser att tillämpa förordningen i relation till privata utförare verksamma inom ramen för lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

Fysioterapeuterna har därför lyft frågan med sakkunniga på Socialdepartementet. Vi uppdaterar kontinuerligt och kommer publicera eventuellt svar.

Skrivelse till Socialdepartementet


Nationella taxan: Möjlighet till ersättning för digitala vårdbesök

4 juni: Fysioterapeuterna har tillsammans med Sverige läkarförbund förhandlat med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, om ersättningsnivå för digitala vårdbesök på nationella taxan. SKR har nu valt att lämna förhandlingarna.

22 maj: Efter drygt två månaders intensivt påverkansarbete från Fysioterapeuterna har regeringen lyssnat och fattat beslut om att göra en tillfällig förändring i förordningen LOF, så att de fysioterapeuter som arbetar på nationella taxan också ska kunna arbeta med digitala vårdmöten och få ersättning för det.

Stödåtgärder som berör företagare

Den 30 april presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Företag får stöd baserat på omsättningstapp.

Förordningen avseende tillfällig rabatt för hyreskostnader

EU-kommissionen har godkänt regeringens anmälan om statligt stöd för hyreslättnader. Detta innebär att regeringen har kunnat besluta om en förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Förordningen innebär att att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i vissa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Stödet som omfattar alla hyresvärdar söks i efterhand av hyresvärden och ansökan görs till länsstyrelserna enligt ansvisningarna i förordningen. Sista dag för ansökan är den 31 augusti. Hyresvärdar behöver därför ingå avtal med hyresgästerna om hyreslättnader. Nedan hittar du en länk till förordningen.

Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader

Den 9 april avsätter regeringen 5 miljarder kronor i sin extra ändringsbudget i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher, däribland fysioterapeutisk verksamhet.


Krispaket för småföretag

Den 25 mars höll regeringen en presskonferens och presenterade ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet för småföretagare.

Statlig lånegaranti
Staten har presenterat ett förslag om statlig lånegaranti för små och medelstora företag. Lånet är tänkt att sökas av företaget via en bank (det är frivilligt för banker att delta i det här programmet). Banken gör då en sedvanlig kreditprövning, som dock påverkas av att staten garanterar en stor del av lånet. Företaget får uppskov på räntan under de första 12 månaderna.

Stöd för sänkta hyror
Regeringen har föreslagit stöd för sänkta hyror. Förslaget är att stödet ska kunna sökas av hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för sina hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i vissa utsatta branscher. Någon uttömmande lista över vilka branscher som kan komma att omfattas av förslaget har ännu inte kommit. Här kan du läsa mer om förslaget:

Regeringen har föreslagit ökade möjligheter till arbetslöshetsersättning vid vilande företag. Förslaget innebär att en företagare som blir arbetslös ska kunna ha företaget vilande under 2020 och få a-kassa, för att sedan lättare kunna återuppta verksamheten när förutsättningarna förändras.


Krispaket för företag och jobb

Regeringen meddelade 16 mars att man tillskjuter ekonomiska medel för att underlätta för företagen att klara krisen. Bland annat tar staten över sjuklönekostnaden de närmaste två månaderna. Man inför också möjlighet att skjuta upp arbetsgivaravgifter och skatter samt tillskjuter pengar till löner för s.k. korttidspermittering.

1. Korttidsarbete införs
Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Manual och viktig info för att söka stöd för korttidsarbete

Fysioterapeuterna har tagit fram en manual som hjälper dig som företagare att söka ekonomiskt stöd för kortttidsarbete.

Medlemsförmån: Logga in för att ta del av manualen.

Viktigt vid ansökan om korttidsarbete

Det har kommit till vår kännedom att medlemmar vid ansökan om korttidsarbete
under rubriken Kvalificeringsfrågor svarat ja på fråga: "Är ditt företag huvudsakligen styrt av det offentliga?" 

Möjligheterna till att få stöd gäller inte stat, region, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan. För att få stöd får inte ditt företag vara huvudsakligen styrt av det offentliga, om inte verksamheten avser affärsverksamhet.

Företag som är verksamma enligt LOF eller LOV räknas INTE in i den kategorin och frågan ska besvaras med NEJDetta har annars medfört avslag på ansökan om korttidsarbete. Har du fått avslag på din ansökan för att du fyllt i fel uppgifter kan du enligt information på Tillväxtverkets hemsida inkomma med en ny ansökan.

Omfattas ensamföretagare av stödet?
Enligt den senaste informationen från Tillväxtverket har du inte rätt till stöd om du är ensamföretagare i företagsformen enskild firma. Du kan dock, förutsatt att övriga krav är uppfyllda, få stöd om du är ägare och enda anställd i någon annan företagsform.

Vilka arbetsgivare kan ta del av stödet?
Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet samt har anställd(a) (under vissa förutsättningar även ensamföretagare som är anställd i sin verksamhet). 

Lagen om korttidsarbete har justeras till att även omfatta dem med offentlig finansiering. Den 2 april tog riksdagen beslut i frågan.

2. Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

3. Likviditetsförstärkning via skattekontot
Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Digitala vårdbesök

Region Stockholm
Region Stockholm har tidigarelagt start för digitala besök till fysioterapeuter verksamma på vårdval att gälla omgående. 

Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen beslutade den 24 mars att fysioterapeuter verksamma på nationella taxan under perioden 24 mars - 31 maj 2020 ges möjlighet att utföra fysiska besök som videodistansmöte (ljud och bild), när det är medicinskt möjligt. Ersättningen uppgår till 100 procent av normalarvode i enlighet med gällande förordning, samt telefonbesök, i de fall som videodistansmöte inte är möjligt. Ersättningen uppgår då till 50 procent av normalarvode i enlighet med gällande förordning.

Ersättning till privata leverantörer (LOL och LOF) för digitala vårdkontakter och telefonbesök

Läs också:

Företagarrådgivning

För dig som är företagare och medlem i Fysioterapeuterna.
Du kan maila oss på E-post foretagare@fysioterapeuterna.se eller ringa på telefon: 08-567 06 100, välj tonval 2 sedan val 1.

Måndagar: 09.00-12.00
Tisdagar: Ingen telefontid
Onsdagar: 13-16:00
Torsdagar: Ingen telefontid
Fredagar: Ingen telefontid


Boka tid för rådgivning

Om tiderna ovan inte passar kan du boka en tid för rådgivning.

Fysioterapeuternas policy avseende rättshjälp