God och nära vård – Fysioterapeuterna

Omställning mot Nära vård

Just nu pågår en omställning i hälso- och sjukvården till en nära vård med personen i centrum. Här kan du lära dig mer om vad denna omställning handlar om och innebär.

Vårt hälso- och sjukvårdssystem är idag uppbyggt kring en organisation som sattes för länge sedan. Den är inte uppbyggd med människan i centrum utan snarare kring en organisationsstruktur där människan ska passa in. Vård och omsorg behöver komma närmre personerna som den finns till för, nämligen patienten och brukaren.

2017 tillsatte regeringen utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, mer känd som God och Nära vård, för att tillsammans med aktörer inom hälso- och sjukvården utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Utredningen avslutade sitt arbete i januari 2021.

För att vi ska kunna möta de utmaningar som samhället står inför, till exempel den demografiska utvecklingen med fler unga och äldre, tillsammans med invånarnas behov och förväntningar på ett bättre sätt samtidigt som kvalitén är av fortsatt hög kvalitet och effektiv, behöver vi ställa om i hela vårdkedjan.


Vad är Nära vård?


Runt om i hela landet pågår projekt och processer för att ställa om till en mer nära och sammanhållen vård. Nära vård är inget nytt, det handlar snarare om att se på hälso- och sjukvård på ett nytt sätt, där till exempel hälsofrämjande insatser har fått ett större fokus. Nära vård är inte en ny organisationsform utan handlar om arbetssätt där olika aktörer samverkar för människans bästa. Där vården blir mer nära och tillgänglig med människans behov i centrum. Detta gör att samarbeten ofta sker tillsammans med aktörer i det civila samhället, till exempel tillsammans med det lokala föreningslivet eller skolor i området.

Vad betyder omställningen för fysioterapeuter?

Den omställning som påbörjats runt om i Sverige har kommit olika långt. På några ställen har man...

Så här tycker vi om förslagen i God och nära vård-utredningen

Fysioterapeuterna har funnits med i utredningens referensgrupp genom hela arbetet. Förbundet har...

Webbinar om god och nära vård

Se Fysioterapeuternas webbinar om god och nära vård.

Poddcirkel om nära vård

För att stödja samtalen om nära vård inom förbundet och bland våra medlemmar har vi tagit fram...

Mer inspiration och information

Här finns tips på var du hittar med information och inspiration om god och nära vård.

Bakgrund till utredningen

I mars 2017 tillsatte regeringen en utredning att, utifrån förslagen i en tidigare utredning Effektiv vård, stödja regioner, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso-och sjukvård med fokus på primärvården.

Sedan dess har Anna Nergårdh och hennes medarbetare i utredning arbetat utifrån detta uppdrag. Utredningen fick under åren ytterligare frågor som de skulle titta på:

  • Analysera ändamålsenligheten med uppdelningen i öppen vård och sluten vård. Utredningen skulle även utreda och lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kunde underlättas.
  • Förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov. Samt att utreda och föreslå hur läkare och fysioterapeuter som får ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för fysioterapeuter, skulle kunna integreras i den ordinarie primärvården och dess vårdvalsystem samt övrig öppenvård, i samklang med övriga förändringar som sker inom hälso- och sjukvården.
  • Utreda förutsättningarna för en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården för personer mer lättare psykisk ohälsa. 

Fem betänkanden överlämnade till regeringen

Från mars 2017 till januari 2021 har utredningen överlämnat fem betänkanden (utredningens förslag att genomföra) till regeringen.

Förbundets sammanfattning av huvudbetänkandet

Vill du veta hur ett förslag blir en lag?

Vad tycker Fysioterapeuterna om utredningens förslag?