Vad betyder omställningen för fysioterapeuter? – Fysioterapeuterna

Vad betyder omställningen för fysioterapeuter?

Den omställning som påbörjats runt om i Sverige har kommit olika långt. På några ställen har man redan ställt om och infört nya arbetssätt. Inom andra verksamheter pågår samtal om hur detta ska genomföras medan det på andra platser inte påbörjats något arbete. Det vi vet är att alla arbetsplatser som idag finns inom hälsa, vård och omsorg kommer att påverkas.

Den första och viktigaste frågan vi bör fundera över är vad som är värdefullt för patienterna och utgå från det i allt vårt arbete. Patienterna är de som har störst kunskap om sin egen situation. Genom att fundera över frågan kan man hitta sätt att skapa värde för patienten och närstående. Människor vi möter har inte alltid verktygen för att kunna använda kunskapen, men det är där vi som profession kommer in i bilden. Genom att utgå från personernas kunskap kan vi tillsammans hitta en form för en vård som gör den meningsfull, effektiv, trygg och säker. Relationer är nyckeln till att skapa en nära och personcentrerad vård.

Fysioterapeuter jobbar ofta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt vilket är en styrka i omställningen mot en nära vård då det är det personcentrerade förhållningssättet som är den gemensamma nämnaren i omställningen. Däremot kan lösningarna skilja sig åt både beroende på de människor vi möter men även vilka förutsättningar som finns i de verksamheter vi verkar inom. Den nära vården kommer inte att se likadan ut någonstans i landet, den behöver alltid anpassas utifrån behov och lokala förutsättningar. Nära vård är en rörelse som växer fram utifrån lokala kontexter.

Omställningen till Nära vård ändrar fokus för hälso- och sjukvård och omsorg. Man kan likna det vi en rörelse som går från att fokusera på organisation till att fokusera på relation, från att vara reaktiv till att bli förebyggande, och från en fragmentiserad till en sammanhängande vård och omsorg. För patienten innebär rörelsen att man blir en aktiv medskapare till i stället för en passiv mottagare av vårdens tjänster.”
Lisbeth Löpare, samordnare Nära vård SKR, i boken Tillsammans – För en god och nära vård.

Två exempel på verksamheter som förändrat hur de arbetar: