Vanliga frågor om specialistutbildningen och specialistansökningar – Fysioterapeuterna

Vanliga frågor om specialistutbildningen och specialistansökningar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna med svar gällande specialistutbildningen och specialistansökningar för dig som vill bli specialist enligt förbundets specialistordning.

Vilken specialistordning gäller?

Den 1 januari 2022 trädde specialistordning 2022 i kraft och är den specialistordning som gäller för dig som planerar att ansöka om att påbörja specialistutbildningen från och med 2022 eller ansöka om dispens från handledning.

Specialistordningen 2015 - 2021 (den gröna boken).

Denna gäller enbart för dig som har en godkänd studieplan som godkänts mellan 2015 till 2021 eller en ansökan som ska kompletteras (studieplan, specialistansökan eller dispensansökan). Dessa ansökningar kommer att granskas och bedömas utifrån den 

Specialistordningen 1993 - 2014 (den gula boken)

Gäller enbart för den som har en godkänd studieplan före 2015 eller pågående ansökan om specialist sedan tidigare. Dessa ansökningar kommer även framöver att granskas och bedömas utifrån den "gamla" specialistordningen.

 

Medlemskap, kostnad, ansökningsdatum och handläggning

Hur länge behöver jag vara medlem innan jag kan skicka in min ansökan?

För att gå specialistutbildningen för medlemskostnad behöver du varit medlem i minst fyra månader innan du skickar in din ansökan om att påbörja specialistutbildningen.

Karenstid för individuell medlemsservice

Enligt förbundets stadgar (§2.3) gäller fyra månaders karenstid för individuell medlemsservice. Anledningen är att det inte ska vara möjligt att söka medlemskap på grund av ett akut servicebehov och därefter lämna förbundet.

Hur mycket kostar specialistutbildningen och ansökan om dispens från handledning?

Kostnad för specialistutbildningen

 • 1500 kr för medlemmar. Medlemskapet ska bestå under hela utbildningsperioden för att specialistcertifikat ska kunna erhållas efter slutförd specialistutbildning. Går du ur förbundet under specialistutbildningen kommer du att debiteras en ytterligare kostnad.

 • 15000 kr för icke medlemmar

Avgiften faktureras i samband med påbörjad handläggning. Skulle du senare av någon anledning inte kunna eller vilja fullfölja utbildningen så kan du kontakta förbundet och få tillbaka 80 % av inbetald avgift.

Avgiften som tas ut av förbundet avser handläggning, specialistkommittéledamöternas omkostnader för möten samt specialistcertifikatet. 

Vilka datum är sista ansökningsdag?

Ansökningstillfällen

Det finns två ansökningstillfällen där sista ansökningsdag är:

 • 1 februari , respektive
 • 1 september.

Vid dessa tillfällen hanteras alla ansökningsärenden. 

Hur skickar jag in min ansökan?

 

Ansökningshandlingar skickas in per e-post

Alla typer av specialistansökningar inom ramen för specialistordningen skickas in per e-post till specialistansokan@fysioterapeuterna.se 

Alla typer av specialistansökningar innebär:

 • Ansökan om handledare och ansökan om individuell studieplan
 • Ansökan om specialistkompetens efter genomförd specialistutbildning (fullföljd studieplan)
 • Ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning
 • Kompletteringar av tidigare behandlade ansökningar

Kompletta ansökningshandlingar

För att din ansökan ska behandlas av specialistkommittén ska den vara komplett med alla ingående bilagor samt korrekt sorterad utifrån ansökans försättsblad

 • Ansökningsblanketterna ska vara maskinskrivna med Times New Roman, 11pt 
 • Blanketterna ska sorteras så som försättsbladet angersorterade
 • Ansökan ska vara underskriva

Ansökningshandlingarna scannas och mailas i en samlad PDF-fil

I din samlade PDF-fil ska samtliga ansökningshandlingar ingå utifrån det som anges för respektive typ av ansökan.

*Vid behov, dela upp din ansökan i två PDF-filer och två separata mail då storleken på individuellt mail maximalt kan vara 30 mb. Dela inte din ansökan mitt i en handling, utan påbörja i så fall nästa PDF-fil med efterföljande handling.

Ange någon av följande rubriker i ämnesraden utifrån typ av ansökan du skickar in via e-post

 • "Ansökan studieplan"
 • "Ansökan specialist"
 • "Ansökan dispens"
 • Vid komplettering av tidigare behandlad ansökan (studieplan, specialist, dispens):
  • "Komplettering studieplan",
  • "Komplettering specialist" eller
  • "Komplettering dispens"
Hur sker handläggningen och hur lång är handläggningstiden?

Din ansökan tas emot och registreras av Specialistordningens handläggare på kansliet. Handläggarna bistår även kommittén och komminucerar med sökande. Du får en bekräftelse via mail när vi handläggare tagit emot och handlagt din ansökan (Bekräftelsen kan dröja när arbetsbelastning och söktryck är högt).

Handläggningstiden är upp till tre månader efter sista ansökningsdag. Besked och återkoppling avseende behandlad och bedömd ansökan skickas löpande per e-post efter kommitténs möte. Men senast ska sökande fått besked 1 maj eller 1 december.

Handledning

Hur får jag tag på en handledare?

Du kan få tag i en handledare på olika sätt.

 • Via din arbetsgivare - kanske har ni specialister på din arbetsplats som kan vara din handledare. 
 • Genom att kontakta godkända specialister inom specialistområdet.
  • Kontaktuppgifter till godkända specialister inom ditt valda specialistområde får du genom att maila specialist@fysioterapeuterna.se där du anger att du planerar att börja specialistutbildningen, specialistområde och önskar komma i kontakt med potentiella handledare.
Hur kan handledningen ske och i vilken omfattning?

Handledningen kan ske individuellt, i grupp men även på distans. Det viktiga är att handledningen är strukturerad och regelbunden med utvecklingssamtal, uppföljnings- och kontrollsamtal.

Antalet handledningstillfällen ska vara minst fem per år och ska totalt motsvara minst 30 timmar fördelat över tre år. Handledningen ska pågå parallellt med den kliniska fördjupningen under specialistutbildningen.

Varför är det viktigt med handledning under specialistutbildningen?

Syftet med handledningen är att den ska vara en hjälp till dig som ska bli specialist. Med handledaren får du möjlighet att bolla frågor, få vägledning samt hjälp att belysa styrkor, svagheter, upplevelser och erfarenheter hos dig själv i din kliniska verksamhet. Handledningen är ett professionellt samtal och erfarenhetsutbyte i och runt det kliniska arbetet samt en länk mellan teori och praktik.