För sökande – Fysioterapeuterna

För sökande

Välkommen till sidan för dig som planerar att söka till specialistutbildningen eller planerar att ansöka om dispens från handledning. På dessa sidor kan du läsa om hur du ansöker och hur du ska planera din specialistutbildning. I studiehandlingen kan du läsa mer om vad som ingår i respektive specialistområde.

Studiehandledning

Varje specialistområde har en egen studiehandledning som börjar med en allmän inledning med information, den inledande informationen är densamma i alla studiehandledningar. Studiehandledningen anger även allmänna och specialitetsspecifika lärandemål med målbeskrivningar och förslag på utbildningsaktiviteter. 

I målbeskrivningarna anges de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som specialistfysioterapeuten ska utveckla under sin specialistutbildning. De allmänna målen gäller för alla specialiteter inom fysioterapi medan de specifika är beroende av vilket specialistområde fysioterapeuten specialiserar sig inom.

Studiehandledningar

Arbetshälsa och ergonomi
Fysisk aktivitet och idrottsmedicin
Hjärta och kärl
Intensivvård
Mental hälsa
Neurologi
Obstetrik, gynekologi och urologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedisk manuell terapi (OMT)
Pediatrik samt Appendix till studiehandledning pediatrik
Primärvård
Respiration
Reumatologi
Smärta och smärtrehabilitering samt Appendix till studiehandledning smärta och smärtrehabilitering 
Veterinärmedicin samt Appendix till studiehandledning veterinärmedicin
Äldres hälsa